STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 380/98
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie art. 78 ust. 1 i 2 Prawa bankowego z 1989 r. może być podstawą wydania decyzji zarządzającej likwidację banku, o ile naruszenie to będzie rażące i będzie stanowiło przedmiot udzielonego wcześniej bezskutecznego upomnienia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Banku Powierniczo-Gwarancyjnego SA w likwidacji w W. przeciwko Prezesowi Narodowego Banku Polskiego o uchylenie decyzji, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 1460/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 668 § 1 k.c. nie ustanawia bezwzględnego zakazu oddawania rzeczy najętej w podnajem. Stanowi on jedynie, że umowa najmu może zabraniać zawierania z osobą trzecią umów przewidzianych w tym przepisie (oddawania do bezpłatnego używania lub w podnajem). Uregulowanie powyższe dotyczy stosunków między wynajmującym a najemcą, a nie między najemcą a osobą trzecią (podnajemcą). Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa Z. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 818/98
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpisy w rejestrze handlowym dotyczące ujawnienia imion i nazwisk członków zarządu oraz sposobu reprezentowania spółki mają charakter deklaratoryjny. Zmiana członków zarządu spółki następuje w drodze wyboru, niezależnie od tego, czy zostało to ujawnione poprzez wpis do rejestru, czy też nie. W Kodeksie handlowym brak jest bowiem przepisu, który uzależniałby skuteczność wyboru nowego członka zarządu, czy też zmianę sposobu reprezentacji spółki od ujawnienia tego w rejestrze handlowym. Wpis obligat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 1046/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "interes prawny" w znaczeniu art. 189 k.p.c. rozumieć należy istniejącą potrzebę uzyskania korzyści w sferze sytuacji prawnej. Udzielenie ochrony przez sąd następuje tylko wówczas, gdy po stronie podmiotu ochrony tej żądającego, zachodzi interes prawny w jej uzyskaniu. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ireny B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Odra" w Ś. o ustalenie, na skutek apelacji powódki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 738/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obecnie brak jest podstaw prawnych do badania przez sąd, w związku z rejestracją dziennika lub czasopisma, czy jego tytuł zawiera stwierdzenie zgodne, czy też niezgodne z faktycznym stanem rzeczy. Nie oznacza to, że sąd jest zobligowany do zarejestrowania każdego tytułu prasowego, bez względu na jego treść. Granicą wolności prasy oraz prawa do swobodnego wyrażania opinii i poglądów są prawa innych osób i podmiotów prawnych, których konieczność ochrony wynika z obowiązujących przepisów. Z tych wz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 748/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 359 k.p.c., sąd może zmienić lub uchylić wydane wcześniej postanowienie tylko wówczas, gdy nie kończy ono postępowania. Postępowanie o odrzucenie apelacji nie jest takim postanowieniem, ponieważ należy do tej kategorii postanowień, które kończą postępowanie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa BP Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Pawłowi R. następcy prawnemu Jadwigi R., Teresy P., Łucji R. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 1252/98
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Stosownie do art. 229 § 1 k.h., wspólnicy powinni być zawiadomieni o zgromadzeniu listami poleconymi, które muszą być wysłane (nadane na poczcie) co najmniej na dwa tygodnie przed datą zgromadzenia. Jest to jedyny wymóg, jaki Kodeks handlowy formułuje w tym zakresie, co oznacza, że kwestia doręczenia listów adresatom jest całkowicie obojętna. Tworzenie jakichkolwiek dalszych wymogów nie znajduje uzasadnienia w treści omawianego przepisu. II. Kodeks handlowy nie formułuje wymogu, aby zawiadom [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: I ACz 208/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Dokonanie czynności procesowej" w rozumieniu art. 169 § 3 k.p.c. należy rozumieć w ten sposób, że do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji sąd przystępuje dopiero wówczas, gdy strona dopełniła wszystkich wymogów formalnych, od których uzależnione jest nadanie właściwego biegu środkowi zaskarżenia, a jedyną przeszkodą jest uchybienie terminu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Szczepana R. pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: I ACa 430/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzący roszczeń w oparciu o uprawnienia wynikające z zarejestrowanego znaku towarowego może korzystać również z ochrony przewidzianej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podobieństwo używanego przez pozwanego znaku towarowego do znaku zarejestrowanego w sposób stwarzający niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów winno być udowodnione przez osobę domagającą się ochrony. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 1999 r. w Białym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 962/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do zawarcia umowy przechowania nie jest konieczne spełnienie wymogu formalnego w postaci zakwalifikowania parkingu prowadzonego przez przechowawcę jako strzeżonego. Zastrzeżenie zaś na tablicy informującej o prowadzeniu ciągłego dozoru na terenie parkingu dla maksymalnego wyeliminowania przypadków kradzieży i wandalizmu, że parking nie ma statusu parkingu strzeżonego, nie ma znaczenia prawnego, gdyż jest sprzeczne z zachowaniem obsługi parkingu oraz urządzeniami i wyposażeniem parkingu, które w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, [84], 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU