STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 137, Sygnatura: I CZ 208/99
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kasacja nie przysługuje od postanowienia sądu II instancji w przedmiocie odwołania likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i mianowania innych (art. 266 § 4 k.h.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 stycznia 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Waldemara B. z udziałem „Capital” Spółki z o.o. w likwidacji w P., reprezentowanej przez likwidatora Zdzisława B. o zmianę likwidatora, na skutek zażalenia uczestnika postępowania na postanowienie Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 87, Sygnatura: II SA 1201/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do uznania danej gry, lub konkursu (akcji) za grę losową wystarczy spełnienie wszystkich wymienionych w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych elementów – zależności wyniku gry od przypadku (element losowości), wygrana pieniężna lub rzeczowa (element wygranej) oraz określenie warunków gry w regulaminie. Katalog gier losowych wymienionych w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 1-9 ustawy nie jest, wbrew twierdzeniom strony skarżącej, zamknięty i dlatego uprawnieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 90, Sygnatura: II CKN 639/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu wiąże każdego kolejnego nabywcę tego prawa. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Starosty Ł. przeciwko Arkadiuszowi M. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 1998 r., sygn. I ACa 694/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 26 września 1997 r., Sąd Wojewódzki w Łodzi zasądził od pozwanego Arkadiusza M. na rzecz powod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 133, Sygnatura: II CKN 316/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o uzgodnienie stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nie jest dopuszczalne ustalenie, że pozwany, wpisany jako właściciel nieruchomości, nabył jej własność przez zasiedzenie. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jana Pawła S. i Ewy Marii B. przeciwko Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Ł. G. w likwidacji, Gminie Ł. oraz Prezydentowi Miasta Ł. (poprzednio: Skarbowi Państwa – Urzędowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 87, Sygnatura: I CKN 382/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) oraz art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a ich celem jest ochrona interesów - głównie finansowych Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji bezpośredniej. Nie jest więc możliwe ich obejście przez odwołanie się do kodeksowej zasady sw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 122, Sygnatura: III CKN 478/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Termin jednego miesiąca do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 713 § 1 k.p.c.), jest zachowany także wówczas, gdy w tym terminie skarga zostanie wniesiona do innego sądu, niż ten, który byłby właściwy do rozpoznania sporu, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny (art. 696 § 1 k.p.c.). 2. Przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 119 z 1998 r., poz. 773 ze zm.) wykluczają możliwość złożenia łącznej oferty przez podmioty ub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 135, Sygnatura: III CZP 32/99
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do lokali "należących nadal do dotychczasowego właściciela" w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) zalicza się wszystkie lokale mogące, w myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy, stanowić odrębne nieruchomości. Dotyczy to również lokali będących własnością spółdzielni mieszkaniowej, przysługujących członkom na zasadach lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 134, Sygnatura: II CKN 556/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezczynność organu administracji, w sytuacji gdy decyzja administracyjna jest niezbędną przesłanką skuteczności umowy cywilnoprawnej, nie może doprowadzić do uznania, że doszło do zawarcia umowy w sposób konkludentny. W sytuacji takiej, strona powinna skorzystać ze środków przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 1999 r. na r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 141, Sygnatura: I CKN 1079/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie wytoczonym na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r . o księgach wieczystych i hipotece, sąd bada prawomocność decyzji o wywłaszczeniu, stanowiącej podstawę zgłoszonego roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a stanem prawnym rzeczywistym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Urzędu Miasta K., Skarbu Państwa - Starostwa Powiatowego w K. przeciwko Romualdowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 126, Sygnatura: I CKN 257/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sędzia jest wyłączony z mocy ustawy (art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c.) nie tylko wtedy, gdy bezpośrednim przedmiotem żądania w sprawie jest ustalenie ważności (nieważności) aktu prawnego sporządzonego z jego udziałem, ale także wówczas, gdy przesłanką rozstrzygnięcia jakiegokolwiek innego żądania jest ważność takiego aktu. 2. Artykuł 219 § 1a Prawa spółdzielczego jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Haliny [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, [85], 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU