STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 1386/98.
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy zgodzić się ze stanowiskiem, iż brak przepisu o odpowiedzialności Państwa - poza art. 44 Prawa łowieckiego - za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną - nie zwalnia Państwa od ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych, to odpowiedzialność z tytułu kontraktu lub deliktu. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Małgorzaty i Zdzisława małżonków B. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 1999 r.,

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 50, Sygnatura: I ACa 636/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku franchisingu handlowego (dystrybucyjnego) głównym przedmiotem umowy jest prowadzenie działalności handlowej w określony sposób. Istoty tej umowy nie zmienia fakt zawarcia przez strony umów dodatkowych, jak najmu pojazdów czy umów sprzedaży. Orzecznictwo sądowe w pełni respektuje zasadę wolności umów w gospodarce rynkowej i autonomii stron w kształtowaniu swoich stosunków na podstawie art. 3531 k.c. 2. Umowa franchisingu jest umowa wzajemną, jednakże w jej przypadku z reguły ma si [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: I ACz 248/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Nie jest tak, że każde naruszenie przepisów ordynacji wyborczej prowadzić będzie do uznania wyborów za nieważne, aczkolwiek każde takie naruszenie stanowić może podstawę protestu wyborczego. II. Musi istnieć związek przyczynowo–skutkowy między owym naruszeniem ordynacji wyborczej, a wadliwością procesu głosowania i ustalenia wyników wyborów. Naruszenie ordynacji wyborczej tylko wtedy skutkować będzie nieważnością wyborów, gdy owo naruszenie doprowadziło w efekcie do wadliwego ustalenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 811/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem, od którego zależy powstanie ochrony korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest wcześniejsze niż konkurent używanie tego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 1999 r. w Łodzi, na rozprawie sprawy z powództwa Zakładów Wyrobów Cukierniczych "Miś" Spółdzielni Pracy w O. Ś., przeciwko Włodzimierzowi Miś i Jerzemu Miś o ochronę przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 635/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że w umowie kredytowej nie wpisano pełnej nazwy firmy kredytowej, nie jest równoważna z tym, że kredytu udzielono innemu podmiotowi. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego "FENIX" Spółki Akcyjnej w K. przeciwko Bankowi Współpracy Regionalnej Spółce Akcyjnej w K. i Wojciechowi O. o zapłatę, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 6 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 11/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawowym elementem konstrukcji odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa na podstawie art. 417 § 1 k.c. jest wina funkcjonariusza, a ciężar jej udowodnienia spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.). Nie może być zatem uznane za wystarczające wykazanie, nawet z dużą dozą prawdopodobieństwa, samego tylko związku pomiędzy pobytem w szpitalu i zachorowaniem. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 1999 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa S. N. przeciwko Samodz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACz 16/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazany w art. 58 ustęp 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz.U. nr 95 z 1998 r., poz. 602), termin 14-dniowy jest terminem zawitym. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 1999 r. na posiedzeniu niejawnym protestu G. N. przeciwko ważności wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na skutek zażalenia wnioskodawcy od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w S. z dnia 1 grudnia 1998 r., sygn. akt Ins 86/98, postanawia, oddalić zażalen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 408/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Otwarcie postępowania układowego nie tamuje możliwości wszczynania przeciwko dłużnikowi nowych spraw sądowych, jak również dalszego prowadzenia procesu wszczętego przed otwarciem postępowania układowego (art. 30 Prawa o postępowaniu układowym), ponieważ wierzycielowi należy umożliwić uzyskanie orzeczenia stwierdzającego jego prawa. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru Leśnego w T., aktualnie przekszt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 890/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl znowelizowanego art. 213 § 2 k.p.c., sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ocena, czy nie zachodzi jedna z wymienionych przesłanek niedopuszczalności uznania powództwa, powinna nastąpić w zasadzie wyłącznie w świetle materiału procesowego znajdującego się w aktach sprawy. Brak jest bowiem podstaw, by - poza przypadkami wymienionymi w art. 431, art. 459 i art. 4771 § 11 k.p.c., które w spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 890/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl znowelizowanego art. 213 § 2 k.p.c., sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ocena, czy nie zachodzi jedna z wymienionych przesłanek niedopuszczalności uznania powództwa, powinna nastąpić w zasadzie wyłącznie w świetle materiału procesowego znajdującego się w aktach sprawy. Brak jest bowiem podstaw, by - poza przypadkami wymienionymi w art. 431, art. 459 i art. 4771 § 11 k.p.c., które w spr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, [85], 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU