STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Artykuł okolicznościowy z okazji VI–lecia powołania Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie jest sądem powszechnym utworzonym na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003  r. (Dz.U. nr 220, poz. 2187). Swoją działalność rozpoczął dnia 1 stycznia 2005  r., a jej początek był zwieńczeniem ciężkiej pracy i starań wielu środowisk, mających na celu stworzenie w Szczecinie silnego ośrodka prawniczego, z Sądem Apelacyjnym i Prokuraturą Apelacyjną na czele, co wiązało się z istotnym ułatwieniem dla społeczności lokalnej dostępu do wymiaru s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 1231/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 27a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz.U z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm.), nie stanowi podstawy przyznania z urzędu prawa do emerytury ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., pobierającemu rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem; 2. Brak podstaw do interpretowania przepisu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 541/10
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca wydając pracownikom bony towarowe o jednakowej wartości, wypłaca pracownikom świadczenie dodatkowe niemające charakteru świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych, skutkujące obowiązkiem zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2011 r., sprawy „I.” SA w Z. W., przy udziale Henryka E. i innych, przeciwko ZUS II Oddziałowi w Ł., o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, na skutek apelacji odwołującego, od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 7/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procedurze zamówienia publicznego wykonawca nie może skutecznie dokonać samodzielnej oceny, co do braku jego szans w wygraniu przetargu i na tej podstawie uznać, że pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.) nie ma on obowiązku złożenia żądanych od niego dokumentów. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2011 r., sprawy z powództwa Jana K., prowadzące [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 74/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interes prawny w ustaleniu istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ma strona, której praw i obowiązków owo prawo lub stosunek prawny dotyczy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2011 r., na rozprawie, sprawy z powództwa F. B., przeciwko J. M., o ustalenie nieważności testamentu, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w B.–B. z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. akt I C 412/10, oddala apelację. UZASADNIENIE Reprezentowana przez opieku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 marca 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 74/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 marca 2011 r., sygn. I ACa 74/11[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Interes prawny w ustaleniu istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ma strona, której praw i obowiązków owo prawo lub stosunek prawny dotyczy”. 1. Przedmiotem glosy jest zagadnienie prawne, czy za życia testatora może być wniesione powództwo o ustalenie (ważności lub) nieważności testamentu (art. 18 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 2026/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Świadczenie doraźnej pomocy, a nawet opieki nie wchodzi w zakres pojęcia „pozostawanie na utrzymaniu”. Pojęcie to bowiem ma ściśle materialne znaczenie, a miarą jego jest zapewnianie środków pieniężnych koniecznych do zaspokojenia „usprawiedliwionych potrzeb” osoby będącej na utrzymaniu. 2. Świadczenie zwyczajowo przyjętej pomocy w postaci nawet kupowania okresowo środków czystości nie wyczerpuje pojęcia „dostarczanie środków utrzymania”, Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1968/10
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656) nie wymaga, aby stwierdzenie niezdolności do pracy było wydane jeszcze w czasie zatrudnienia pracownika. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2011 r., sprawy z odwołania W. J., przeciwko ZUS O. w S., o prawo do emerytury pomostowej, na skutek apelacji ZUS Oddziału w S., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. ak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 1736/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozwiedziona małżonka uprawniona do renty rodzinnej mieści się w grupie osób stanowiących „innych członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej”, o których traktuje art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227, z późn. zm.). 2. Poprzez fakt ustalenia wyrokiem sądowym (lub ugodą) obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłego współmałżonka, mimo orzeczonego rozwiązania małżeństwa przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 16/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakty należące do strony przedmiotowej czynu, jako istniejące obiektywnie, w wielu wypadkach pozwolą na bardziej miarodajne ustalenia faktyczne w zakresie zamiaru, jaki przyświecał sprawcy, niż same w sobie jego wypowiedzi. Sytuacja taka będzie miała miejsce szczególnie, gdy oskarżony zmienia swoje wyjaśnienia w tym przedmiocie. 2. W razie wystąpienia błędu co do tożsamości przedmiotu czynności wykonawczej, czyn popełniony przez sprawcę kwalifikować należy według zasad z art. 11 § 2 k.k. i p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, [85], 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU