STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 60, Sygnatura: I CSK 224/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116, ze zm.) zawiera sankcję nieważności względnej uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Kazimierza W., przeciwko Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „P.” w W., o uchylenie uchwały, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 lutego 2011 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I SA/Łd 1352/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie określonych czynności bądź podmiotów wykonujących określone czynności z opodatkowania stanowi wyjątek od zasady powszechności opodatkowania. Innymi słowy, jeśli prawodawca nie wskazał wyraźnie w ustawie podatkowej bądź rozporządzeniu do ustawy, że dana czynność podlega zwolnieniu z opodatkowania, to czynność taka podlega opodatkowaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r., sprawy ze skargi Fundacji „A” z siedzibą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II SA/Lu 17/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ jednostki pomocniczej nie ma legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę podjętą przez gminę, która tę jednostkę ustanowiła w statucie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi Zarządu Osiedla, na uchwałę Rady Miejskiej z dnia (...)., nr (...), w przedmiocie wyrażenia opinii na temat budowy elektrowni biometanowej, postanawia, odrzucić skargę. UZASADNIENIE Zarząd Osiedla [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I SA/Po 809/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II SAB/Gd 5/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z faktu, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie organizowania wysypisk i gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy, nie wynika jednak obowiązek gminy realizacji określonej inwestycji na zasadach i w terminie wskazanym przez podmiot indywidualny. Skarga na bezczynność jest więc w takiej sytuacji niedopuszczalna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi R. M. i A. M., na bezczynność W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 128/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapłata przez zakład ubezpieczeń – po powstaniu tytułu wykonawczego zobowiązującego go do spełnienia świadczenia odszkodowawczego o charakterze okresowym – kwoty pieniężnej odpowiadającej sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może stanowić podstawę powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 824 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 128/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapłata przez zakład ubezpieczeń – po powstaniu tytułu wykonawczego zobowiązującego go do spełnienia świadczenia odszkodowawczego o charakterze okresowym – kwoty pieniężnej odpowiadającej sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może stanowić podstawę powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 824 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 128/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapłata przez zakład ubezpieczeń – po powstaniu tytułu wykonawczego zobowiązującego go do spełnienia świadczenia odszkodowawczego o charakterze okresowym – kwoty pieniężnej odpowiadającej sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może stanowić podstawę powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 824 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Formy nadzoru i kontroli nad samorządem zawodowym - Oksana Ievsiukowa, Magda Filipek

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Formy nadzoru i kontroli nad samorządem zawodowym - Oksana Ievsiukowa, Magda Filipek Pojęcia nadzoru i kontroli mają już ustaloną treść w teorii prawa administracyjnego. Kontrola polega na badaniu stanu faktycznego pod kątem zgodności z określonymi wzorcami normatywnymi, nadzór oznacza zarówno możliwość kontrolowania podmiotu nadzorowanego jak i wpływania na ten podmiot w oparciu o ustalenia kontroli. Z uwagi na usytuowanie organu nadzoru można wyróżnić nadzór wewnętrzny, sprawowany przez sa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 1 lutego 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I SA/Łd 1394/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 142, poz. 176, z późn. zm.) wynika, że zawarte w tym przepisie wyliczenie wydatków na cele mieszkaniowe, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ma charakter wyczerpujący, a nie przykładowy. Brak jest zatem podstaw, aby do tego katalogu zaliczyć także inne wydatki, pozostające poza tym [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, [85], 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU