STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 75, Sygnatura: II AKz 1251/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czasokres oczekiwania na rozprawę w żadnej mierze nie może być uznany za nadmierny, nie narusza zasady wyrażonej w art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k., przepisów Konstytucji RP oraz międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Pojęcie "rozstrzygnięcie sprawy w rozsądnym terminie" występujące we wskazanym wyżej przepisie k.p.k. oraz w art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności należy interpretować w połączeniu z art. 45 Konstytucji ("każdy ma prawo do spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 88, Sygnatura: II AKo 213/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można wznowić postępowania tylko na tej podstawie, że dopiero po prawomocności wyroku w sprawie II K 1114/99 obrońca skazanego zorientował się, że błędnie przypisano mu recydywę (choć bronił go przed wyrokiem), a sąd orzekający, mający wystarczającą dokumentację niezbędną do wydania prawidłowego rozstrzygnięcia, niewłaściwie warunki recydywy sprawdził. Istotą wszak wznowienia postępowania w oparciu o omawianą przesłankę jest, by wchodziły w grę nowe fakty lub dowody "nieznane przedtem sądowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia kwalifikacji z art. 64 § 2 k.k. nie wystarczy aby sprawca w odpowiednim czasie, po odbyciu odpowiedniej części kary pozbawienia wolności, popełnił jedno z przestępstw wskazanych w tym przepisie. Konieczne są dalsze ustalenia oraz analiza poprzednich skazań w kontekście określenia "ponownie", zawartego w art. 64 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2003 r., sprawy M. L., oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 352/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 8 ust. 1 i art. 12 ust. 2 ustawy lutowej tworzą dwie oddzielne, choć zazębiające się, materialnoprawne podstawy dla dochodzenia od Skarbu Państwa zadośćuczynienia przez ściśle określony krąg osób najbliższych dla represjonowanego (małżonek, dzieci, rodzice), za krzywdę doznaną przez zmarłego represjonowanego w związku z jego działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2002 r., sprawy z wniosku Haliny B. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 317/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wątpliwości, o jakich mowa w art. 5 § 2 k.p.k., odnoszą się do zagadnień związanych z ustaleniami faktycznymi, a więc do sytuacji, gdy z zebranego materiału dowodowego wynikają różne wersje, a żadnej z nich nie daje się wyeliminować drogą dostępnej weryfikacji. Natomiast nie należą do nich wątpliwości związane z problemem oceny dowodów, a więc który z wzajemnie sprzecznych dowodów zasługuje na wiarę, a który nie ma tego atrybutu. Sens rozumienia zasady in dubio pro reo nie tkwi bowiem w tym, aby [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 556/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Potrzeba wydania wyroku łącznego zachodzi wówczas, gdy sprawca przed datą pierwszego wyroku skazującego popełnił wiele przestępstw, ale - z różnego rodzaju przyczyn - nie został za nie skazany jednym wyrokiem, lecz wieloma wyrokami. Rodzi to konieczność w wyroku łącznym, takiego łączenia kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa, jakie miałoby miejsce, gdyby sprawy o te przestępstwa były rozpoznawane w jednym postępowaniu, a więc łączenia je w taki sposób, w jaki zostałyby połączone w pierwsz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 548/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarty w art. 223 § 1 k.k. zwrot "Kto ... używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu ... dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych", niewątpliwie kładzie nacisk na cechę niebezpieczności przedmiotu, która ma być "podobna" do niebezpieczeństwa jakie wywołuje użycie broni palnej lub noża, nie zaś na właściwości fizyczne samego przedmiotu i charakterystyczne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 91, Sygnatura: II AKa 310/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba mająca prawny obowiązek sporządzenia pisemnego sprawozdania o stanie kapitału akcyjnego spółki jest jednocześnie osobą uprawnioną do wystawienia tego dokumentu, ale niekoniecznie wystawcą dokumentu, o jakim mowa w art. 271 § 1 k.k. 2. Przestępstwo z art. 587 Kodeksu spółek handlowych (identycznie jak z art. 484 Kodeksu handlowego) jest przestępstwem indywidualnym, a więc może go popełnić tylko osoba, która wykonuje obowiązki w tytule III Kodeksu spółek handlowych (np. członek zarządu komi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 335/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie przeznaczenie określonego przedmiotu decyduje o zaliczeniu go do grupy "podobnie niebezpiecznych" jak wymienione w art. 223 k.k., lecz obiektywne cechy pozwalające uznać, iż użyty przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu stwarza podobny stopień zagrożenia dla jego zdrowia lub życia jak użycie noża czy broni palnej. 2. Nie ma żadnych podstaw do przyjęcia, iż stosowane w tym samym czasie akty przemocy wobec funkcjonariuszy publicznych, podjęte w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnych cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 595/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawiadomienie o rozprawie głównej o wydanie wyroku łącznego, dla skazanego pozbawionego wolności, którego nie zarządzono doprowadzić na rozprawę, a którego reprezentuje obrońca z urzędu, powinno zawierać pisemne pouczenia jakie są dla niego terminy do ewentualnego zaskarżenia wyroku (a contrario art. 419 § 2 i art. 422 § 2 k.p.k. w związku z art. 574 k.p.k.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Arkadiuszowi D., skazanemu o przestępstwo z art. 197 § 3, art. 280 § 1 k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, [85], 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU