STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: III CKN 475/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczeniem auto-casco nie są objęte szkody powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez posiadacza lub kierowcę, nie posiadającego wymaganych prawem polskim uprawnień do prowadzenia pojazdu, bez względu na to, czy brak uprawnień miał wpływ na powstanie szkody. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa B. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA Oddziałowi w L. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 124, Sygnatura: III CKN 460/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pominięcie przez sąd drugiej instancji wskazania w uzasadnieniu wyroku przyczyn uznania przezeń za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego konkretnych postanowień umownych, stanowi naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku, co uniemożliwia przeprowadzenie kontroli kasacyjnej zarzutu niewłaściwego zastosowania art. 58 § 2 i § 3 k.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlanego, Usługow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: I CKN 215/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 17 Prawa wekslowego nie reguluje kwestii podniesienia zarzutu uzupełnienia weksla in blanco niezgodnie z udzielonym upoważnieniem. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy powództwa "Torfarm" SA w T. przeciwko Armandowi K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 1997 r., sygn. akt I ACa 682/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA Spółka Akcyjna Torfarm, w pozwie z dnia 23 grudnia 1996 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 112, Sygnatura: I CKN 209/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedawnienie roszczeń spedytora dalszego przeciwko spedytorowi głównemu następuje w terminie określonym w art. 803 k.c. Zakresem zastosowania art. 803 k.c. należy objąć także roszczenia o zwrot wydatków poczynionych w celu należytego wykonania zlecenia oraz roszczenia o zwolnienie od zobowiązań zaciągniętych w celu należytego wykonania zlecenia, przysługujące spedytorowi dalszemu przeciwko spedytorowi głównemu na podstawie art. 742 k.c. w związku z art. 796 k.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: III CKN 450/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do umowy o wykonanie usług telekomunikacyjnych przez operatora telewizji kablowej mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kazimierza D. przeciwko Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w N. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 1997 r., sygn. akt I ACa 693/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA W pozwie wniesionym prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 91, Sygnatura: I CKN 204/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis ustawy niezgodny z Konstytucją nie może być źródłem praw i obowiązków. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Kisielin" w Z. G. przeciwko Gminie Z. G. i Skarbowi Państwa - Wojewodzie Z. o zapłatę, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 października 1997 r., sygn. akt I ACa 540/97 oddala kasację, nie obciąża powódki kosztami procesu za instancję kasacyjną. Z UZASADNIENIA Sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 132, Sygnatura: I CKN 205/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonanie w całości zobowiązania wynikającego z ugody, w której strony postanowiły, że świadczenie nią objęte stanowi również zaspokojenie roszczeń uwzględnionych wcześniej wydanym wyrokiem – w sytuacji, gdy wierzyciel nie skorzystał z przewidzianego w ugodzie umownego prawa odstąpienia (art. 492 k.c.) – powoduje wygaśnięcie zobowiązania i może stanowić podstawę żądania pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego ten wyrok (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.). Sąd Najwyższy, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 55, Sygnatura: III CZP 28/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkownik wieczysty, który w okresie obowiązywania przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 22 z 1969 r., poz. 159 ze zm.) wniósł jednorazowo opłatę roczną za okres krótszy, niż czas trwania użytkowania wieczystego, uiszcza opłatę roczną po upływie tego okresu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy W. przeciwko Andrzejowi i Annie A. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 9 listopada 1999 r. zagadnienia prawnego przedsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 94, Sygnatura: III CKN 423/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skuteczne jest zbycie wierzytelności, niedokładnie oznaczonej w umowie przelewu, jeżeli można ją określić na podstawie treści stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Scientific - Atlanta Eastern Europe Sp. z o.o. we W., poprzednio noszącej nazwę "Arcodan" Spółka z o.o. we W. przeciwko Arturowi P. o zapłatę na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 1998 r., syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 123, Sygnatura: I CKN 163/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o zasądzenie zaległych odsetek (art. 482 § 1 k.p.c.), których źródłem powstania jest opóźnienie w zapłacie należnych odsetek od czynszu, kasacja jest niedopuszczalna. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Domów Towarowych „Centrum” SA w W. przeciwko Specjalistycznej Spółdzielni Gastronomicznej w W. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 1997 r., sygn. akt I ACa 289/ [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, [86], 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU