STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: I ACz 40/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można w tej samej sprawie, ten sam stan finansowy strony, oceniać odmiennie w zależności od tego, dla jakiego rozstrzygnięcia ocena ta jest dokonywana. Skoro sąd uznał wcześniej, że pozwana pozostaje w niedostatku, to tak samo winien stan ten ocenić i przy rozstrzyganiu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Władysława H. przeciwko Krystynie H. o rozwód, na skutek zażalenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACz 26/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chociaż w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz.U. nr 95, poz. 602) stwierdza się, że losowanie przeprowadza przewodniczący w obecności członków komisji i pełnomocników, to jednak nie wypływa stąd wniosek, że udział pełnomocnika komitetu wyborczego przy tej czynności jest konieczny. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 1999 r. na posiedzeniu niejawnym protestu wyborczego M. G. z udziałem Wojew [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: I ACa 890/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obecne unormowanie skutków uznania powództwa jest przejawem prawdy formalnej. W myśl bowiem znowelizowanego art. 213 § 2 k.p.c., sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ocena, czy zachodzi jedna z wymienionych przesłanek niedopuszczalności uznania powództwa, powinna nastąpić w zasadzie wyłącznie w świetle materiału procesowego znajdującego się w aktach sprawy. Jeżeli z materiału zebranego w sprawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 774/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowienie prawa pierwokupu w drodze umowy jest zobowiązaniem właściciela nieruchomości do przeniesienia własności nieruchomości, które stosownie do art. 158 k.c. do swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Również w formie aktu notarialnego winno być udzielone pełnomocnictwo do ustanowienia prawa pierwokupu dotyczącego nieruchomości (art. 99 § 1 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 1999 r. sprawy z powództwa Danuty R. przeciwko Gminie D. G. i Krzysztofo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1151/98
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 205 k.h. nie przewiduje sposobu i trybu przymuszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarządu takiej spółki do realizacji przysługujących wspólnikowi praw określonych tym przepisem. Brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia powództwa wspólnika spółki z o.o. o nakazanie spółce z o.o. i zarządowi takiej spółki okazania wspólnikowi ksiąg i dokumentów oraz złożenia wyjaśnień z art. 205 k.h. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1151/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 205 k.h. nie przewiduje sposobu i trybu przymuszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarządu takiej spółki do realizacji przysługujących wspólnikowi praw określonych tym przepisem. Brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia powództwa wspólnika spółki z o.o. o nakazanie spółce z o.o. i zarządowi takiej spółki okazania wspólnikowi ksiąg i dokumentów oraz złożenia wyjaśnień z art. 205 k.h. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: I ACz 1303/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 59 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich wyraźnie stanowi, że wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. Braki protestu nie podlegają usunięciu w trybie art. 130 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 1998 r. na posiedzeniu niejawnym protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Sejmiku Województwa Ś., złożonego przez Wojciecha K. z udziałem Wojew [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dnia 28 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 446/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nowo utworzone samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie przejęły odpowiedzialności za zobowiązania deliktowe powstałe przed ich utworzeniem, a zatem odpowiada za nie Skarb Państwa. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa: 1/ Jarosława M., 2/ małoletniego Dawida M. reprezentowanego przez matkę Małgorzatę M. przeciwko Skarbowi Państwa - reprezentowanemu przez Wojewodę P. (poprzednio przez Zespół Opieki Zdrowotnej w S.) o zado [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 369/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie wytoczonym przez osobę powołującą się na wyrządzenie przed dniem 1 stycznia 1994 r. szkody przez funkcjonariusza państwowego, będącego nauczycielem szkoły podstawowej, legitymacja bierna przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez kuratora wojewódzkiego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1998 r. w Bialymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. O. przeciwko Szkole Podstawowej w N. - Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Kuratora Oświaty w B. i Wo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 697/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Notariusz z racji sprawowanych funkcji, polegających m.in. na dokonywaniu czynności notarialnych, pełni jednocześnie rolę organu obsługi prawnej, a zatem jest także instytucją usługową wobec obywateli. Dlatego stosunek notariusz-strona dokonywanej przez niego czynności, ma charakter stosunku zobowiązaniowego, podobnego do umowy o świadczenie usług. Podstawą tego stosunku zobowiązaniowego są przepisy ustawy ustrojowej z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, zaś zobowiązanie notariusza do [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, [86], 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU