STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Dwudziestolecie restytucji Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dwudziestolecie restytucji Sądu Apelacyjnego w Krakowie W dniu 1 października 2010 roku obchodziliśmy dwudziestą rocznicę utworzenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a jednocześnie sądownictwa apelacyjnego w Polsce. Historia polskiego sądownictwa apelacyjnego nie rozpoczęła się jednak 1 października 1990 roku. Wtedy, po kilkudziesięcioletnim okresie niebytu, sądownictwo to restytuowano. Pamiętać jednak trzeba, że sądy apelacyjne funkcjonowały już w II Rzeczypospolitej, a następnie w okresie powoje [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Pojęcie „przewlekłości postępowania” w świetle orzecznictwa sądowego - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „przewlekłości postępowania” w świetle orzecznictwa sądowego - dr Czesław Paweł Kłak Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki[1] przewiduje (art. 2 ust. 1), że strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy be [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 53/11 i ACz 83/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Roszczenie przewidziane w art. 17[14] ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 4, poz. 27) znajduje oparcie w treści ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed datą wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw. 2. W sprawie z powództwa osoby wymienionej w art. 49[1] ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lutego 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 1731/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy zatrudnienia młodocianych na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r. są okresami składkowymi, o jakich mowa jest w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), których uznania nie warunkuje ukończenie przez zatrudnionego 15. roku życia, a jedynie wykonywanie pracy na podstawie indywidualnej umowy o naukę zawodu. Sąd Apelacyjny w Ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 11, Sygnatura: III APa 26/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 440 k.c. pozwala na miarkowanie odszkodowania wyłącznie w stosunkach między osobami fizycznymi, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego, natomiast przepis art. 322 k.p.c. w sprawie o naprawienie szkody upoważnia sąd do ustalenia odpowiedniej sumy odszkodowania według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, wyłącznie jeśli tenże sąd uzna, że ścisłe udow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Przesłuchanie małoletniego w trybie art. 185a i art. 186b k.p.k. - Izabella Trojnar–Wiciejowska

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłuchanie małoletniego w trybie art. 185a i art. 186b k.p.k. - Izabella Trojnar–Wiciejowska Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Rzeszowski Przesłuchanie małoletniego w trybie art. 185a i art. 186b k.p.k. Uwagi ogólne Bezspornym wydaje się fakt, iż ustalenie prawdy materialnej jest podstawowym zadaniem postępowania zarówno karnego, jak i cywilnego. By osiągnąć postawiony przez prawo cel, czynność procesową, jaką jest pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI XX-LECIA POWOŁANIA SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI XX-LECIA POWOŁANIA SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU Sądy Apelacyjne powróciły do struktury polskiego sądownictwa w konsekwencji zmian ustrojowych, które zapoczątkowały ustalenia przyjęte podczas obrad „okrągłego stołu”. Dokonana przez Sejm w dniu 7 kwietnia 1989 r. zmiana konstytucji wprowadziła zasadę nieusuwalności sędziego i nowy organ stojący na czele struktury sądowej – Krajową Radę Sądownictwa, gwaranta jego niezawisłości. Ustawą z dnia 13 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 1125/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Termin określony przepisem art. 24 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848, ze zm.), jest terminem prawa materialnego. Termin ten jest zachowany, jeżeli członek spółdzielni złoży w czasie jego biegu pozew o uchylenie uchwały organu spółdzielni do sądu, choćby sąd ten był niewłaściwy rzeczowo. 2. Członkowi spółdzielni, w przypadku kwestionowania uchwały organu spółdzielni, przysługujeuprawnienie do wystąpienia z tr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: V ACa 501/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adresatem oświadczenia członka rady nadzorczej jest ten organ spółki, który powołał członka rady nadzorczej. Takie rozwiązanie pozostaje w zgodzie z nadrzędnym interesem spółki, wyprzedzającym niewątpliwie interes członka rady nadzorczej, powodując, iż spółka w żadnym czasie, nawet najkrótszym, nie jest pozbawiona swego organu jakim jest rada nadzorcza. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2011 r., na rozprawie, sprawy z powództwa I. K., przeciwko CF Spółce Akcyjnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 379/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w apelacji prokuratora lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, której dotyczą ograniczenia z art. 434 § 1 zdanie drugie k.p.k., zaskarżono w całości rozstrzygnięcie o winie, zawarte w wyroku uniewinniającym, umarzającym postępowanie lub umarzającym je warunkowo, albo w wyroku skazującym za przestępstwo o łagodniejszej kwalifikacji prawnej niż dochodzona w apelacji, zagrożone łagodniejszą karą oraz środkami karnymi, to postawione w takiej apelacji zarzuty odnoszące się do wadliwości roz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, [86], 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU