STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 41, Sygnatura: II AKz 595/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawiadomienie o rozprawie głównej o wydanie wyroku łącznego, dla skazanego pozbawionego wolności, którego nie zarządzono doprowadzić na rozprawę, a którego reprezentuje obrońca z urzędu, powinno zawierać pisemne pouczenia jakie są dla niego terminy do ewentualnego zaskarżenia wyroku (a contrario art. 419 § 2 i art. 422 § 2 k.p.k. w związku z art. 574 k.p.k.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Arkadiuszowi D., skazanemu o przestępstwo z art. 197 § 3, art. 280 § 1 k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 77, Sygnatura: II AKo 198/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 545 § 1 k.p.k. nakazuje odpowiednie stosowanie art. 430 § 1 k.p.k., co oznacza, iż przy niedopuszczalności wniosku z mocy ustawy, a więc w rozpoznawanej sprawie niedopuszczalności wniosku "osobistego" należy go pozostawić bez rozpoznania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Edwardowi S., skazanemu za wykroczenie z art. 119 k.k.w., zażalenia wniesionego przez skazanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 14 listopada 2002 r. w przedmiocie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 306/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pies może być użyty jako środek obezwładniający przez sprawcę dokonującego czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną. 2. Pies określonej rasy (a więc wymieniony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy – Dz.U. nr 159, poz. 1051 ze zm.), a także oczywiście pies nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 302/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do wyczerpania znamion przestępstwa z art. 200 § 1 k.k. dochodzi nie tylko wówczas, gdy wola ofiary była przeciwna do oczekiwań sprawcy lub nie była jasno określona, ale dopuszcza się tego przestępstwa także i ten, który swoim aktywnym zachowaniem, ukierunkowanym na odbycie stosunku z małoletnim, wywołuje u niego chęć udziału w określonych w przepisie czynnościach a nawet wtedy, gdy tylko ułatwia podjęcie decyzji małoletniemu niewykluczającemu uczestnictwa w tych czynnościach, stwarzając przy ty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 124, Sygnatura: II AKz 1143/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trudno zaś wyobrazić sobie wypłacanie obrońcy wynagrodzenia na raty czy w formie zaliczkowej, bo ta pierwsza możliwość nie dałaby się obronić ani na gruncie k.p.k., ani też ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. nr 16, poz. 224), czy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U. nr 154, poz. 1013 ze zm.), bądź z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1348). zaś druga nie wchodzi w grę, bo procedura karna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 110, Sygnatura: II AKa 294/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ustawodawca wprowadzając znamię działania sprawcy w "inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu" do kwalifikowanej postaci rozboju, jednoznacznie wskazał, że surowsza odpowiedzialność związana jest nie tylko z rodzajem wykorzystanego narzędzia przez sprawcę rozboju, lecz także ze stworzeniem przez zachowanie sprawcy niebezpieczeństwa dla życia pokrzywdzonego, które jest niezależne od środka jaki wykorzystuje sprawca - to obowiązkiem sądu pierwszej instancji było rozważenie tego, czy samo r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2002 r.
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udział biegłego psychologa w sprawie o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego z art. 94 § 1 k.k. jest obligatoryjny, a procesową podstawą do przeprowadzenia dowodu z opinii psychologicznej, mimo braku żądania ze strony psychiatrów, jest art. 193 § 1 k.p.k., przy czym organ procesowy powołujący biegłego może sam zadecydować, na podstawie art. 193 § 3 k.p.k., czy biegli mają przeprowadzić badania wspólnie i wydać jedną opinię, czy też wydać opinie odrębne. Sąd Apelacyjny w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 121, Sygnatura: II AKa 398/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydaje się zatem, że na gruncie art. 182 § 3 k.p.k., którego istotą jest zapobieżenie sytuacji, w której oskarżony, na skutek zmiany swojej sytuacji procesowej byłby w istocie zmuszony zeznawać przeciwko sobie (i to pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań), ustawowe pojęcie współudziału w przestępstwie powinno być rozumiane szerzej i obejmować - poza współsprawstwem, pomocnictwem i podżeganiem - także przypadki do nich zbliżone, gdy faktyczny związek pomiędzy analizowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 110/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opis czynu przypisanego oskarżonemu, aby mógł spełnić wymogi z art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., w sytuacji, w której sprawca dobrowolnie odstąpił od dokonania czynu zabronionego i w związku z tym nie podlega karze (art. 15 § 1 k.k.), lecz ponosi odpowiedzialność karną za inne przestępstwo dokonane, bowiem zachowaniem swym wypełnił znamiona tego innego przestępstwa, nie może ograniczać się wyłącznie do opisu zachowania stanowiącego czyn przestępczy podlegający karze, lecz musi uwzględnić całość czynu j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 105, Sygnatura: II AKz 699/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 84 § 1 k.p.k. nakłada na obrońcę z urzędu obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania, zaś zgodnie z dyspozycją art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, zwolnić z tego obowiązku może tylko organ, który go wyznaczył. Działanie przepisu § 3 art. 84 k.p.k. w sposób wyraźny i jednoznaczny ograniczone zostało do postępowania kasacyjnego, w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia i wznowienia postępowania, w których [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, [86], 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU