STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 1274/10
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy, która urodziła dziecko przy każdym następnym porodzie w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, wynosi 16 tygodni (112 dni). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2011 r., sprawy z odwołania W. D., przeciwko ZUS O. w Cz., o świadczenie przedemerytalne, na skutek apelacji ZUS O. w Cz., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Cz. z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt IV U 1502/09, 1. oddala [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 216/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiednie stosowanie do orzeczeń wydawanych w sprawie zgodności z prawdą orzeczeń lustracyjnych na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 (Dz.U. z 2007 r. nr 63, poz. 425, ze zm.), przepisów dotyczących wyroków nie oznacza, że wszystkie przepisy, jakie dotyczą wyroków mają automatyczne odniesienie do tych orzeczeń. Na wstępie wskazanych orzeczeń nie zamieszcza się wyrazów „w imieniu Rze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1011/10
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Cena nie obejmuje podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, jeżeli umowa stron nie przewiduje jako elementu ceny tego podatku. 2. Dla powstania roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia (art. 410 k.c.) konieczne jest spełnienie przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 k.c., tj. uzyskanie korzyści majątkowej przez wzbogaconego kosztem majątku zubożonego. Wskazuje na to wprost treść przepisu art. 410 § 1 k.c. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 12 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI XX-LECIA POWOŁANIA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI XX-LECIA POWOŁANIA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU Z dniem 1 października 1990 r. rozpoczął swoją działalność Sąd Apelacyjny w Gdańsku. A potem upłynął jego działalności dzień – pierwszy, drugi, trzeci,… tydzień – pierwszy, drugi,…, miesiąc – pierwszy, drugi, …., rok – pierwszy, drugi, …., dziesiąty, …., piętnasty, aż w końcu upłynął i rok dwudziesty. W takiej chwili chciałoby się więc powiedzieć, że wszystko, co [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 grudnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 732/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie może skutecznie domagać się ustalenia podstawy wymiaru składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych w kwocie niższej niż minimalna wartość podstawy wymiaru składek wskazana w przepisach art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ze zm.) oraz w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 grudnia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 841/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członkowi Koła Łowieckiego nie przysługuje roszczenie o uchylenie orzeczenia sądu łowieckiego w przedmiocie jego wykluczenia ze zrzeszenia, gdyż przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066, ze zm.), nie przewidują takiego roszczenia. Przysługuje mu, na podstawie art. 189 k.p.c., jedynie możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego. W takiej sprawie sąd będzie uprawniony do oceny zasadności wykluc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 829/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
37-10-2011 1. Kolejność wykonywania czynności procesowych leży w wyłącznej kompetencji prokuratora, niemniej jednak nie można przepisu szczególnego, w tym wypadku art. 106b ust. 2 Prawa bankowego stosować w sposób rozszerzający i nie sposób przedkładać, skądinąd, kardynalnej zasady procesu karnego, jaką jest sprawność postępowania ponad szczególne regulacje, które jak w tym wypadku należy interpretować ściśle i zawężająco, jako że mają charakter gwarancyjny. 2. Przewidziana w przepisie art. 10 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 476/11
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zamiar przywłaszczenia (animus rem sibi habendi) różni się od zamiaru przyjmującego postać działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Charakteryzujący stronę podmiotową cel przywłaszczenia jest pojęciem zakresowo węższym niż cel osiągnięcia korzyści majątkowej, zaś korzyść majątkowa stanowiąca cel działania sprawcy z zamiarem animus lucri faciendi jest pojęciem szerszym niż przywłaszczenie mienia stanowiące znamię strony podmiotowej innych przestępstw przeciwko mieniu. Sprawca działają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 25, Sygnatura: V ACa 382/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 564 k.c. z podstępnym działaniem sprzedawcy zrównuje w skutkach udzielenie kupującemu zapewnienie o niewadliwości rzeczy, przy którym sprzedawca może działać tak w złej wierze – umyślnie, celowo zapewniać o niewadliwości, znając wadliwość, jak i w dobrej wierze – będąc przeświadczonym o braku wad, posiadaniu przez rzecz określonych właściwości. Celem regulacji art. 564 k.c. jest bowiem ochrona kupującego, a nie tylko sankcjonowanie zachowań sprzedawcy. Stąd nie może b [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Sądy Apelacyjne – dwadzieścia lat później - Andrzej Niedużak

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 13, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądy Apelacyjne – dwadzieścia lat później - Andrzej Niedużak Transformacja ustrojowa Polski, której symbolicznym początkiem były częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu z dnia 4 czerwca 1989 r. objęła także, co oczywiste, wymiar sprawiedliwości. Dokonana ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. zmiana obowiązującej wówczas konstytucji stwierdzała, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy szczególne[1] . Tym samym jednolite określenie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, [87], 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU