STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 72, Sygnatura: III AUz 62/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl przepisu art. 180 § 1 k.p.a. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy tego kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach.Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń (Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137 z późn. zm.) w tym zakresie odmiennych zasad postępowania nie wskazuje stąd też przyjąć należy, że zgłoszony wniosek zawierający określoną sprawę winien być załatwiony poprzez wydan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 73, Sygnatura: III AUz 63/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez zarząd rozumieć należy wydawanie poleceń, wykonywanie czynności administracyjnych, kierowanie czymś, np. zarządzanie gospodarstwem, zaś osobą sprawującą zarząd jest osoba kierująca działalnością innych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 74, Sygnatura: III AUr 101/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zniesienie wspólności majątkowej w trakcie trwania związku małżeńskiego nastąpić może jedynie „z ważnych powodów” – określonych w art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Proces, który w konsekwencji prowadzi do zniesienia wspólności ustawowej trwać musi przez określony czas, zaś powody, które ostatecznie prowadzą do takiego rozstrzygnięcia muszą narastać. Oznacza to w każdym razie, istnienie konfliktu między małżonkami, stąd też wskazanie, że można tu mówić o współpracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uchwała Składu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 4, Sygnatura: I PZP 49/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy w systemie trzyzmianowym organizacji pracy, na stanowisku w ruchu ciągłym, rozpoczynającym pracę w niedzielę na trzeciej zmianie i kończącemu pracę na tej zmianie w dniu następnym w granicach czasu, który zgodnie z art. 138 § 2 w związku z art. 137 § 1 k.p. uważa się za pracę w niedzielę, nie przysługuje dodatek przewidziany w art. 134 § 2 k.p., jeżeli pracownik otrzymał 24 kolejne godziny wolne od pracy w czasie roboczym tygodnia, rozpoczynające się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 5, Sygnatura: I PZP 66/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów kolejowych przysługują osobom wymienionym w zarządzeniu Nr 4 Dyrektora Generalnego PKP z dnia 12 stycznia 1993 r. w sprawie uprawnień pracowników, emerytów i rencistów PKP oraz niektórych członków ich rodzin do przejazdów kolejami. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: III AUr 619/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486) odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.2. Niedopuszczalne jest jednostronne obciążenie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkiem uiszczenia zaległych składek na ubezpieczenia społeczne w drodze decyzji wydanej przez organ r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: III AUr 34/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet fakt obecnego nie ubezpieczenia nie jest przeszkodą w skutecznym ubieganiu się o świadczenie emerytalne przy wskazaniu, iż wnioskodawca dysponuje wystarczającym okresem ubezpieczenia w przeszłości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: III AUr 78/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Współpraca” – w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.) oznacza współudział w działalności rzemieślniczej w celu przysporzenia dochodu z tej działalności.Za współdziałanie w działalności rzemieślniczej nie może zatem uchodzić samo wykonywanie pracy na rzecz prywatnego zakładu pracy prowadzącego działalność gospodarczą na własne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 78, Sygnatura: III APr 49/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma uzasadnienia prawnego żądanie dyrektora przedsiębiorstwa państwowego podwyższenie przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, oparte na ewentualnym przyrzeczeniu organu nie uprawnionego do określenia tego wynagrodzenia (komisji przeprowadzającej konkurs na stanowiska dyrektora), nawet gdyby było uczynione przez członków komisji konkursowej wchodzących jednocześnie w skład organu przedsiębiorstwa państwowego (rady pracowniczej) kompetentnego do ustalania wynagrodzenia dyrektora, ponieważ ok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 79, Sygnatura: III APr 44/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenia finansowe należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy wobec przejścia na emeryturę, w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa, nie są wyłączone spod działania przepisów o ochronie wynagrodzenia.Jakkolwiek w formule wykładni gramatycznej należności te nie mają charakteru prawnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną, to będąc świadczeniami o charakterze finansowym (płacowym) ze stosunku pracy – podlegają ochronie jako objęte ogólną kategorią wynagradzania pra [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, [88], 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU