STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 25/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie o zmianie zarządcy wydane na podstawie art. 931 § 2 w związku z art. 615 k.p.c. przysługuje zażalenie. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Renaty K. i Joanny M. z udziałem Tadeusza P., Aki M., Wojciecha K. i K. Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Sp. z o.o. w K. o zmianę zarządcy, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 23 września 1999 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, postanowieniem z dnia 11 czerwca 1999 r., sygn. akt II Ca 63/99, do rozstrzyg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: I CKN 654/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia sądu II instancji oddalającego zażalenie na postanowienie co do stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu polubownego kasacja nie przysługuje. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 września 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku "Syrena-Royal" Spółki z o.o. w G. przeciwko Piotrowi Ch. i Robertowi S. - wspólnikom Spółki Cywilnej "Murena" w P. o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, na skutek kasacji pozwanego Piotra Ch. od postanowienia Sądu Apelacyjneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 103, Sygnatura: III CZ 115/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie pełnomocnictwa procesowego do "zastępstwa" w konkretnej sprawie, bez ograniczania zakresu pełnomocnictwa, oznacza umocowanie pełnomocnika do podejmowania wszystkich łączących się z tą sprawą czynności procesowych, a więc także do sporządzenia i wniesienia kasacji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 października 1999 r. sprawy z powództwa Richarda W., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA Inspektoratowi w Ł. o zapłatę, na skutek zażalenia powoda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 127, Sygnatura: CKN 538/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozbawienie Trybunału Konstytucyjnego kompetencji do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw nie oznacza, że wykładni przyjętej w uchwałach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (jedn. tekst: Dz.U. Nr 109 z 1991 r., poz. 470 ze zm.), nie można podzielić. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 września 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Anny R. i Ignacego D. przeciwko Skarbowi Państwa - Nadleśnictwu Ch. o wydanie nieruchomości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 120, Sygnatura: III CKN 331/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku ustanowienia przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa – na nieruchomości zlikwidowanego przedsiębiorstwa, przejętej w trybie art. 14 ustawy z dnia 19 października 1999 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz.U. Nr 57 z 1995 r., poz. 299 ze zm.) – hipoteki na zabezpieczenie przypadających od tego przedsiębiorstwa wierzytelności, dłużnikiem hipotecznym jest Agencja, a nie Skarb Państwa. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 10 wrześni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 125, Sygnatura: I CKN 262/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozwiązanie przez strony umowy wzajemnej z mocą wsteczną powoduje, że to co sobie świadczyły podlega zwrotowi stosownie do art. 494 k.c., jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych „Piecobudowa – B.” Spółki z o.o. w B. przeciwko „Mostostalowi – K.” Spółce z o.o. w K. B. o zapłatę, na skutek kasacji pozwane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura: III CKN 682/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie zarządu spółdzielni o obciążeniu hipoteką użytkowania wieczystego spółdzielni wymaga uprzedniej uchwały rady nadzorczej pod rygorem bezwzględnej nieważności umowy ustanowienia hipoteki z powodu sprzeczności tej umowy z ustawą (art. 58 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Choiny" w L. przeciwko "Ocean Company" SA w W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej, na skutek kasacji pozwanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura: III CKN 682/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie zarządu spółdzielni o obciążeniu hipoteką użytkowania wieczystego spółdzielni wymaga uprzedniej uchwały rady nadzorczej pod rygorem bezwzględnej nieważności umowy ustanowienia hipoteki z powodu sprzeczności tej umowy z ustawą (art. 58 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Choiny" w L. przeciwko "Ocean Company" SA w W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej, na skutek kasacji pozwanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 69, Sygnatura: III CA 4/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji nie jest możliwe sprecyzowanie przez dłużnika z uwagi na charakter czynności bankowej konkretnej kwoty oświadczenia, to powinien on wskazać górną jej wysokość, zakreślając w ten sposób dopuszczalną granicę egzekucji. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności - Banku Państwowego - Oddziału w Z. z udziałem Andrzeja F. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 26 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 71, Sygnatura: III CKN 24/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednym z celów postępowania upadłościowego jest zapobieżenie dowolnemu i wybiórczemu zaspokajaniu przez dłużnika jednych wierzytelności kosztem pozostałych wierzycieli. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Urzędu Skarbowego w B. z udziałem Jerzego W. o ogłoszenie upadłości, na skutek kasacji uczestnika Jerzego W. od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 27 października 1998 r., sygn. akt V Gz 35/98, postanawia, oddalić kasację [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, [88], 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU