STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: I ACz 841/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I Warunkiem stwierdzenia wykonalności orzeczenia za-granicznego sądu polubownego jest w pierwszym rzędzie wykazanie, że strony łączyła umowa o poddanie sporu pod sąd arbitrażowy. II. Prawo miejsca siedziby osoby prawnej jest właściwe dla określenia tzw. statusu personalnego osoby prawnej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 października 1998 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Man – Producten Rotterdam B.V. z udziałem Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 53, Sygnatura: I ACz 562/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umieszczenie klauzuli o zapisie na sąd polubowny we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zarządzenia wydanego przez Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa należy traktować jako pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do zawierania umów dzierżawy do dokonania tego zapisu w sposób ważny. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w O. przeciwko "Gazolina II" Spółce z o.o. w G. i Jerzemu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 977/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie w sprawach z art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatowych i sejmików wojewódzkich, toczy się w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w świetle których postępowanie ma charakter kontradyktoryjny co oznacza, że sąd nie przeprowadza dowodów z urzędu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 2 października 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Komitetu Wyborczego Akcji Wyborczej "Solidarność" w B. z udziałem Komitetu Wyborczego Rodziny Kat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: I ACz 972/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. Nr 95 z 1998 r., poz. 602), dotyczy podawanych w materiałach odnoszących się do kampanii wyborczej faktów, a nie wniosków czy ocen opartych na tych faktach. Tylko fakt ma charakter obiektywny. Każda ocena jest subiektywna, w zależności od punktu widzenia osoby dokonującej oceny. II. Nie można nikomu zabronić wyrażania swoich sądów i dokonywania ocen, o ile nie naruszają one dóbr osobistych innej osoby. Jedn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACz 972/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatowych i sejmików wojewódzkich (Dz.U. nr 95 z 1998 r., poz. 602) dotyczy podawanych w materiałach odnoszących się do kampanii wyborczej faktów, a nie wniosków czy ocen opartych na tych faktach. Tylko fakt ma charakter obiektywny. Każda ocena jest subiektywna, w zależności od punktu widzenia osoby dokonującej oceny. II. Nie można nikomu zabronić wyrażania swoich sądów i dokonywania ocen, o ile nie naruszają one dóbr osobistych innej osoby. J [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 54, Sygnatura: I ACa 583/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o przydział garażu wywodzi się nie tylko z samego faktu członkostwa w spółdzielni, ale także ze spełnienia określonych w prawie spółdzielczym oraz statucie spółdzielni przesłanek, niezbędnych do uzyskania takiego prawa. Jednym z podstawowych jest wpłacenie wkładu. W przypadku garaży wybudowanych przez członka spółdzielni, w miejsce wpłacenia wkładu można mówić o użytkowaniu garażu wzniesionego z własnych środków. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Beaty G. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 225/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powód, na którym spoczywał ciężar dowodu, nie może skutecznie zarzucać w apelacji pominięcia jego wyjaśnień co do prawidłowości dokonanego przez siebie obliczenia wynagrodzenia za wykonane dzieło. Nie są one bowiem przewidzianym prawem środkiem dowodowym. Okoliczność, że Sąd nie uznał ich za wystarczające do wydania korzystnego dla niego rozstrzygnięcia, nie uzasadnia także, w myśl art. 381 k.p.c., przedstawionego dopiero w apelacji wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 1998 r

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 500/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fundator ma z mocy ustawy szczególne uprawnienia, ale tylko do chwili zarejestrowania fundacji, z którą to uzyskuje ona osobowość prawną. Uprawnienia fundatora mają charakter praw osobowych, nie mają charakteru cywilnego i nie tworzą praw podmiotowych. Są one niezbywalne. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Andrzeja D. przeciwko Fundacji "Agro–Fund" w W. o ustalenie, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 2 lutego 1998 r., oddal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 lipca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 202/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeśli użyte w pismach procesowych sformułowania nie są oględne, przypisują wprost powódce naganne cechy, nie odnoszą się do przedmiotu postępowania, nie ograniczają się do wskazania faktów dotyczących przedmiotu własności podważających twierdzenia powódki, lecz powołują także fakty odnoszące się do osoby powódki, negatywnie ją charakteryzujące, to Sąd Wojewódzki prawidłowo przyjął, że w wymienionych pismach procesowych doszło do naruszenia dóbr osobistych powódki. 2. Sposób ochrony dobra o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 203/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd Wojewódzki, rozpoznając sprawę w oparciu o przepis art. 17 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. nr 25, poz 113), orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. 2. Członek stowarzyszenia nie ma interesu prawnego w uczestniczeniu w rozpoznawaniu sprawy wniesionej przez organ nadzorujący o zawieszenie wykonania uchwały walnego zgromadzenia, dotyczącej udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi z powodu sprzeczności jej za statutem (art. 17 ust. 1 pkt 1 ust [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, [88], 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU