STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 1998 r.,

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: I ACa 284/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli pozwany nie zgłasza żadnego roszczenia do spornego prawa, które nie przysługuje również powodowi, i strony tego procesu nie są jednocześnie względem siebie podmiotami żadnego stosunku cywilnoprawnego, który miałby związek ze sporem, to powyższe wskazuje na brak biernej legitymacji procesowej po stronie pozwanego, co skutkuje oddalenie powództwa. 2. Dochodzenie ustalenia przysługiwania prawa autorskiego lub majątkowego możliwe jest jedynie w drodze procesu cywilnego. Warunkiem jego uwz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 165/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznając wniosek o uznanie orzecznictwa sądu zagranicznego sąd orzekający zobowiązany jest do badania z urzędu przesłanek uznania. Oznacza to, że przesłanki uznania sąd orzekający bierze pod uwagę niezależnie od podniesionego zarzutu. Przesłanki uznania orzeczenia sądu zagranicznego określone są w art. 1146 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 1998 r. sprawy z wniosku Heleny M. z udziałem Romana M. o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, oddala apelację. Z UZA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 216/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmówić rejestracji tytułu prasowego można wówczas, gdy tytuły prasowe są identyczne, niczym się nie różniące. Nazwa istniejącego już tytułu prasowego podlegająca ochronie wyłącznie w oparciu o art. 21 Prawa prasowego oznacza nazwę tożsamą, taką samą. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z wniosku wydawcy Infopress spółki z o.o. z siedzibą w W. z udziałem Mirosława K. prowadzącego wydawnictwo Westa Druk w Ł. o wpis do rejestru dzienników i czasopism, na skutek apelacji uczestnika p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 241/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie sądu II instancji, oddalając zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu, nie wymaga uzasadnienia. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 1998 r., Sąd Apelacyjny w L. oddalił zażalenie powódki – A.P., Spółki Akcyjnej w W. na zarządzenie (Przewodniczącego IX Wydziału Gospodarczego Sądu Wojewódzkiego w L.) o zwrocie pozwu. Postanowienie sądu II instancji, oddalając zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu, nie wymaga uzasadnienia, gdyż: 1) nie jest to postanowienie ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: III ACa 19/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa nazwana “porozumieniem rozrachunkowym” nie należy do umów stypizowanych w Kodeksie cywilnym . Zawarcie jej uznać należy za dopuszczalne na gruncie przewidzianej w art. 3531 k.c. zasady swobodnego kształtowania przez strony treści stosunku prawnego. Z uwagi na to, że poszczególni uczestnicy nie byli względem siebie wierzycielami i dłużnikami, to osiągnięcie założonego rezultatu w postaci bezgotówkowego wyrównania zobowiązań (umorzenia wzajemnych wierzytelności) było możliwe jedy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACz 252/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaskarżone może być tylko orzeczenie istniejące. Nie można zatem wnieść środka odwoławczego od orzeczenia, które nie zostało – w rozumieniu przepisów prawa procesowego – wydane. Chodzi tu zarówno o brak orzeczenia w ogóle jak i o brak w wydanym orzeczeniu rozstrzygnięcia w tym przedmiocie (np. oddalenia powództwa w pozostałej części). Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 2 marca 1989 r. Sąd Wojewódzki w L. odrzucił apelację powodów – Ryszarda T. i Zygmunta W., gdyż zostały on [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I ACz 344/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 177 § 1 pkt 6 k.p.c. stanowi podstawę do zawieszenia postępowania tylko w sytuacji, gdy powód bądź nie wskazał w pozwie swego adresu, bądź wskazał adres niewłaściwy i nie można było zastosować art. 130 § 2 k.p.c. Natomiast zmiana adresu w toku postępowania nie jest objęta zakresem tego przepisu i uregulowana jest przepisami szczególnymi art. 143–145 k.p.c. Konsekwencją braku podstaw do zawieszenia postępowania jest to, że nie można umorzyć postępowania zawieszonego wadliwie, lecz n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 136/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz kolidujące z zasadą wolności pracy, i tym samym za naruszające prawo osób fizycznych do wyboru miejsca pracy i charakteru zatrudnienia, jest stosowanie w umowie dwóch podmiotów gospodarczych ograniczeń polegających na nakładaniu na tę ze stron, która zatrudni pracownika drugiej strony, obowiązku zapłaty kary umownej (art. 3531 k.c. i art. 10 § 1 k.p). Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 44/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco wiążące strony nie zawierają klauzuli zakazującej ubezpieczającemu pożyczania samochodu i wyjazdu nim za granicę, to w sytuacji, gdy kradzież samochodu nastąpiła w kilkanaście godzin po powrocie tego samochodu do Polski - fakt pobytu samochodu poza granicami RP winien być przez ubezpieczającego bezzwłocznie ujawniony, gdyż kradzież mogła pozostawać w związku przyczynowym z wyjazdem tym samochodem za granicę. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1034/97
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Interes prawny w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c., decydujący o legitymacji do wzięcia udziału w sprawie nie może być pojmowany zbyt szeroko. Zainteresowany, o którym mowa w tym przepisie, powinien wykazać, jakich konkretnych jego praw dotyczyć ma wynik postę-powania. 2. Niedopuszczalne jest zarejestrowanie pisma, którego tytuł jest identyczny z nazwą pisma już istniejącego. Dopuszczalne jest natomiast wpisanie do rejestru prasowego pisma o tytule podobnym lub zbliżonym do tytułu prasowego wcz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, [89], 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU