STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 października 2010 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III SA/Gl 1257/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361, ze zm.) prowadzi do wniosku, że każdy dłużnik, który nie uregulował należności będącej nieściągalną wierzytelnością w 14–dniowym terminie tam wskazanym, jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 63, Sygnatura: III CZP 77/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116, ze zm.), nie jest uprawniony do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i udziały właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej. Jeżeli istnieje ważna uchwała zarządu spółdzielni, określająca wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, to nie ma przeszkód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 63, Sygnatura: III CZP 77/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116, ze zm.), nie jest uprawniony do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i udziały właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej. Jeżeli istnieje ważna uchwała zarządu spółdzielni, określająca wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, to nie ma przeszkód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 60, Sygnatura: V ACa 328/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie towaru przez drugą stronę, przeznaczenie go do wykorzystania w swojej działalności gospodarczej, stanowi przejaw uzewnętrznienia, ujawnienia przyjęcia oferty, a w konsekwencji zawarcie umowy. W określonym kontekście sytuacyjnym, w którym realizuje się zachowanie drugiej strony (objęcie towaru w posiadanie, jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem) zachowaniu temu należy przypisać wolę przyjęcia oferty. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2010 r., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 października 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 89, Sygnatura: I ACa 639/09
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do swobodnego wyboru szpitala przez świadczeniobiorcę usług medycznych (art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – jedn. tekst: Dz.U. nr 164 z 2008 r., poz. 1027 ze zm.) nie mieści się w kategoriach dóbr osobistych unormowanych przepisem art. 23 k.c. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 9 października 2009 r., sprawy z powództwa Bogdana Ch., przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 72, Sygnatura: II CSK 210/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy i podwykonawcy (art. 647[1] § 2 zdanie pierwsze k.c.) wyrażona w sposób czynny jest skuteczna, gdy dotyczy umowy, której istotne postanowienia, decydujące o zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wypłatą wynagrodzenia podwykonawcy są znane inwestorowi albo z którymi miał możliwość zapoznania się. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „BSPEEW” SA w W., przeciwko „EWK”, spółce z o.o. w K. z ud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

„Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ stojący na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela”- Oksana Ievsiukowa, Hanna Szymańska

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ stojący na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela”- Oksana Ievsiukowa, Hanna Szymańska 1. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich Pozycję ustrojową instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich określają cztery podstawowe elementy: usytuowanie urzędu względem innych organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem parlamentu), unormowania prawne urzędu, wymogi formalne stawiane kandydatowi na urząd oraz zasady jego p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I KZP 17/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem przepadku na podstawie art. 29 pkt 2 k.k.s. może być, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, zarówno sam ciągnik siodłowy, naczepa, jak i ciągnik siodłowy z naczepą (art. 53 § 18 k.k.s.). Sąd Najwyższy, w sprawie Petro S., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 30 września 2010 r., przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. w związku z art. 113 § 1 k.k.s., postanowieniem Sądu Okręgowego w S. z dnia 17 czerwca 2010 r., zagadnienia prawnego wymagającego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 43, Sygnatura: I KZP 16/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek zarządu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa mającej postać jednostki górnictwa węglowego, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1997 r. o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz wprowadzeniu opłaty węglowej (Dz.U. nr 113, poz. 735 ze zm.) lub spółki węglowej, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: V CSK 52/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zebranie właścicieli lokali może podejmować uchwały również w sprawach, które nie zostały ujęte w porządku obrad ustalonym przez zarząd (zarządcę). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Romana T., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. H. nr 9 w Z., o uchylenie uchwał, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 29 września 2010 r., skargi kasacyjnej powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2009 r., oddalił skargę kasacyjną, oddalił wniosek pozwanej [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, [89], 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU