STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 67, Sygnatura: II AKz 500/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oznaczenie przez sąd czasu na jaki nastąpiło przedłużenie tymczasowego aresztowania oskarżonego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, należy bezpośrednio wiązać z realnym dla sądu, rozpoznającego sprawę danego oskarżonego, terminem skierowania sprawy na rozprawę główną i wyrokowania. Jeżeli w tym okresie sąd nie podejmuje żadnych czynności, to kolejne postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania oskarżonego narusza art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochron [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 125, Sygnatura: II AKz 500/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oznaczenie przez sąd czasu na jaki nastąpiło przedłużenie tymczasowego aresztowania oskarżonego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, należy bezpośrednio wiązać z realnym dla sądu, rozpoznającego sprawę danego oskarżonego, terminem skierowania sprawy na rozprawę główną i wyrokowania. Jeżeli w tym okresie sąd nie podejmuje żadnych czynności, to kolejne postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania oskarżonego narusza art. 5 ust 3 i art. 6 ust 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 161/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawdą jest, że oskarżeni są ludźmi młodymi, mającymi status młodocianych i mają w zasadzie pozytywne opinie w miejscu swego zamieszkania. Te jednak okoliczności nie są niczym wyjątkowym, to wręcz powinno być normą, a w zderzeniu z charakterem i okolicznościami zarzucanych oskarżonym czynów nie mogą stanowić aż tak istotnej przeciwwagi, aby mogły powodować wymierzenie łagodniejszych kar, niż uczyniono to w zaskarżonym wyroku. Doświadczenie życiowe uczy bowiem, że to właśnie ludzie młodzi, w znac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 76, Sygnatura: II AKa 509/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd musi być należycie obsadzony aż do chwili ogłoszenia wyroku, a więc konieczne jest uzyskanie właściwej delegacji przez sędziego także na dzień, w którym następuje najistotniejszy dla rozstrzygnięcia sprawy etap wyrokowania, jakim jest ogłoszenie wyroku. Wobec stwierdzenia, że w chwili ogłoszenia wyroku sąd orzekający nie był sądem należycie obsadzonym, jako że w jego składzie zasiadał sędzia Sądu Rejonowego nieuprawniony do orzekania w sądzie wyższego rzędu - Sądzie Okręgowym, koniecznym sta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 78/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opis czynu przypisanego (art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.), to dokładny opis wszystkich elementów czynu mających znaczenie dla prawidłowej jego kwalifikacji, nie pomijający żadnego aspektu zachowania należącego do ustawowych znamion danego typu przestępstwa. Jeżeli zatem w uzasadnieniu orzeczenia sąd ustala, jakie mechanizmy doprowadziły do powstania skutków objętych częścią dyspozytywną wyroku, to nie sposób z tego powodu czynić mu zarzutu naruszenia przepisu art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., bowiem ten elem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 40, Sygnatura: II AKz 577/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 254 k.p.k., z wynikającymi z § 2 tego artykułu ograniczeniami, zażalenie na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie bądź zmianę środka zapobiegawczego, przysługuje jedynie wtedy, gdy wydane zostało przez sąd I instancji. Sąd apelacyjny orzeka w pierwszej instancji tylko w postępowaniu o wznowienie postępowania (art. 544 § 1 k.p.k.) i o stwierdzenie nieważności (art. 102 § 2 k.p.k.). Z uwagi na szczególny rodzaj wymienionych w art. 426 § 3 k.p.k. decyzji, ustawodawca o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 59, Sygnatura: II AKa 281/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyty w art. 280 § 2 k.k. zwrot "inny sposób działania bezpośrednio zagrażający życiu" oznacza przede wszystkim wypadki, które nie polegając na posługiwaniu się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem, są użyciem przez sprawcę przemocy o szczególnej intensywności i o takim natężeniu, że stanowią dla pokrzywdzonego bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Zatem dla przyjęcia kwalifikacji czynu jako rozboju z art. 280 § 2 k.k. nie wystarczy ustalenie, że działanie spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 73, Sygnatura: II AKa 315/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd I instancji, prawidłowo w kwalifikacjach prawnych popełnionych przez oskarżonego czynów powołał art. 31 § 2 k.k., a następnie w punkcie 1 wyroku zastosowano właściwie nadzwyczajne złagodzenie kary, jednak w podstawie wymiaru kary nie powołał art. 31 § 2 k.k., który to przepis był faktyczną podstawą do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary za ten czyn, a więc powołanie jedynie art. 60 § 1 k.k. i § 6 pkt 1 tegoż przepisu, nie jest wystarczające. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 78, Sygnatura: II AKa 266/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro z całą pewnością świadkiem, o jakim mowa w art. 182 § 3 k.p.k. może być także nieletni współsprawca, przeciwko któremu toczy się w związku z jego wiekiem równolegle postępowanie w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, należało zgodnie z wymogami tego przepisu obu nieletnich pouczyć o prawie odmowy zeznań, a gdyby z niego skorzystali zastosować tryb z art. 391 § 2 k.p.k., a więc odczytać im protokoły złożonych przez nich wyjaśnień w charakterze podejrzanych w postępowaniu przy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 104, Sygnatura: II AKa 261/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja o internowaniu w stanie wojennym, jak słusznie uznał sąd I instancji, nie była orzeczeniem organów wymiaru sprawiedliwości w rozumieniu art. 552 k.p.k. (...) Zachodzi zatem brak podstaw prawnych do zasądzenia na rzecz wnioskodawcy odszkodowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2002 r., sprawy z wniosku Andrzeja R. o odszkodowanie, z powodu apelacji, wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 200 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, [89], 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU