STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 90, Sygnatura: III AUr 45/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie okresu zatrudnienia dla celów emerytalno-rentowych zdefiniowane zostało w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), z ograniczeniem wynikającym z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) i oznacza okresy pozostawania w stosunku pracy, w czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie (okres składkowy). Natomiast [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 91, Sygnatura: III AUr 39/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada swobodnej oceny dowodów jako antyteza dowolności, odnosi się do wszystkich środków dowodowych, co jednak nie oznacza, że nie ma różnicy w podejściu do poszczególnych ich rodzajów. W każdym razie brak jest podstaw do przyjęcia jakiejś formalnej hierarchii środków dowodowych z punktu widzenia ich wiarygodności i mocy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: III AUr 82/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie „przepustka” nie ma znaczenia jednolitego. Oznacza ono bowiem generalnie dokument uprawniający do wejścia do instytucji, urzędu, fabryki itp., jak również ich opuszczenia, zaś w związku ze służbą wojskową „przepustka” określa dodatkowo czas, na który została udzielona. Oznacza zatem zezwolenie przebywania poza jednostką wojskową przez określony czas. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 93, Sygnatura: III AUr 1374/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązujące przepisy emerytalno-rentowe nie dają podstawy do zaliczania okresu służby w wojsku niemieckim do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo i wysokość świadczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUr 325/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. Nr 28, poz. 141) nie przewidują wstrzymania świadczenia emerytalnego w sytuacji poprawy stanu zdrowia dziecka, które w chwili oceniania uprawnień (matki względnie ojca)do świadczenia, wymagało stałej opieki (jeśli nie ukończyło 16 roku życia) zostało zaliczone do I względnie II grupy inwalidów (po ukończeniu 16 lat). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUr 282/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdy pracownik nawiązujący stosunek pracy staje się tym samym podmiotem stosunku ubezpieczenia społecznego, którego treścią są uprawnienia do świadczeń w razie wystąpienia określonych ryzyk (zdarzeń) ubezpieczeniowych m. in. do świadczenia emerytalnego, przy czym niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia (niepłacenie składki) nie ma wpływu na powstanie stosunku ubezpieczenia społecznego a zatem nie wpływa ujemnie na uprawnienia pracownika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUz 72/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pobieranie renty inwalidzkiej nie stoi na przeszkodzie do ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, gdyż żaden z przepisów nie zawiera zakazu przyznania prawa do wcześniejszej emerytury w sytuacji, gdy matka opiekująca się dzieckiem ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej III grupy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUr 267/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 2 jak i art. 4 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent oraz o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz 450 z późn. zm.) nie kwalifikuje służby w Wartowniczych Oddziałach w Niemczech przy Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki jako okresu składkowego bądź nieskładkowego.Kompanii Wartowniczych nie można utożsamiać też z organizacją o charakterze międzynarodowym, a służby w jej szeregach – z braku przesłanek fakt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III APr 10/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posiadanie przez powoda jako dyrektora zakładu udziałów w spółce (...), w której profil działalności był taki sam jak pozwanego przedsiębiorstwa stanowi zajmowanie się interesami konkurencyjnymi i powoduje odwołanie ze stanowiska bez prawa do 6 - miesięcznej odprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 marca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III AUr 86/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopiero prawidłowe pouczenie nakłada na ubezpieczonego obowiązek powiadomienia organu rentowego o okolicznościach mających wpływ na prawo doświadczeń zaszłych po wydaniu decyzji oraz, że zaniechanie tego obowiązku pobierania świadczenia w wysokości uzasadniającej jego zawieszenie, czyni to świadczenie nienależne w rozumieniu art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, [90], 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU