STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 39/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowne wynagrodzenie, w rozumieniu art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83), jest to wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor gdyby osoba, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 1998 roku na rozprawie sprawy z powództwa Piotra M. przeciwko Zbigniewowi J. i Maciejowi K. o zapłatę, na skute [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 60/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja wznowienia postępowania dopuszczalna jest wyłącznie od orzeczeń merytorycznych, a więc orzekających co do istoty sprawy. Wyłączone jest wznowienie postępowania od postanowień, choćby miały one charakter orzeczeń kończących postępowanie w sprawie oraz zarządzeń. Z UZASADNIENIA Skargą z dnia 12 grudnia 1997 r. powód Hieronim S. domagał się wznowienia postępowania w sprawie (…) toczącej się z jego powództwa przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w S. w likwidacji, w której [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 lutego 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 42/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Istotne postanowienia umowy przyrzeczonej są ustalone już w umowie przedwstępnej. Treść więc oświadczeń woli składanych przez strony w zamiarze zawarcia umowy przyrzeczonej jest z góry określona. To samo dotyczy treści orzeczenia rozstrzygającego powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej. Sąd nie może więc bez zgody obu stron nadać zawartej umowie treści innej od ustalonej w umowie przedwstępnej. W sprawie o zawarcie umowy przyrzeczonej orzeczenie sądu bowiem tylko stwierdza zawarcie umowy i z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 570/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obciążenie gmin zobowiązaniami zaciągniętymi przez Skarb Państwa, nawet jeżeli zobowiązania te związane są z przekazywanymi gminom wraz z zadaniami składnikami majątkowymi, winno znajdować wyraźnie oparcie w ustawie, jak miało to miejsce na przykład w art. 9 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 z 1990 r., poz. 191 z późn. zm.) w stosunku do mienia opisanego w art. 5 tejże ustawy. Regulacja taka znajdowała się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 715/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W ramach art. 445 § 1 k.c. uwzględnione są okoliczności, które składają się na pojęcie krzywdy, jej rozmiar. Stąd posługiwanie się jedynie tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego uszczerbku dla rozstrzygnięcia zasadności roszczenia o zadośćuczynienie i jego wysokości, znajduje jedynie orientacyjnie zastosowanie i nie wyczerpuje oceny. Ogólnie wysokość zadośćuczynienia nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy i stosunków majątkowych społeczeńs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 447/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Status prawny spółdzielni i ciążący na niej ustawowy i statutowy obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, a nie potrzeb mieszkaniowych wszelkich podmiotów, w powiązaniu z celem umów cywilnoprawnych powodujących powstanie roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni i przydział lokalu, zezwala na zawieranie takich umów tylko w sytuacji, gdy członkowie spółdzielni rezygnują z przydziału oznaczonego lokalu. Nie może dojść do konkurencji członków spółdzielni i os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 września 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 599/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 41 § 1 k.r.o. daje wierzycielowi możliwość żądania zaspokojenia się z majątku wspólnego wówczas, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. W przeciwieństwie do art. 10 k.r.o., przepis ten nie stanowi jednak podstawy do przyjęcia, że drugi małżonek staje się automatycznie współdłużnikiem. Wprowadza on jedynie odpowiedzialność drugiego małżonka za cudzy dług i nakłada na niego obowiązek znoszenia egzekucji z majątku wspólnego. Aby jednak mogło dojść do tej egzekucji konieczne jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 17/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 59 § 2 Prawa spółdzielczego z jednej strony statuuje uprawnienia Zebrań Grup Członkowskich, a z drugiej strony nakłada na pozostałe organy spółdzielni obowiązek respektowania tych uprawnień. Oznacza to, że z art. 59 § 2 pkt 3 Prawa spółdzielczego wynika dla Zarządu obowiązek przedstawiania na zebraniach Grup Członkowskich zwoływanych przed Zebraniem Przedstawicieli wszystkich spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli i to przedstawienia w taki sposób, by członkowie Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: A I Cz 14/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 56 pkt. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. nr 16, poz. 124 z późn. zm.) uprawnienia Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia opłat za czynności adwokackie nie obejmuje opłat za czynności w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki zasądził od pozwanego na rzecz powoda reprezentowanego w sprawie przez adwokata, między innymi zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 200 000 zł. W zażaleniu pozwany do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 45/90
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut pozwanego jakoby korozja przewożonej stali była skutkiem działania siły wyższej, gdyż stal ulega skorodowaniu niezależnie od rodzaju opakowania, wyłącznie pod wpływem wilgotnego powietrza – ma charakter teoretyczny i dla jego skuteczności konieczne byłoby wykazanie, że przesyłka była należycie opakowana. Z UZASADNIENIA Powód wniósł o zasądzenie od Huty W. lub od DOKP K. 37 492 zł z odsetkami od dnia 13 września 1988 r. tytułem zwrotu poniesionych kosztów oczyszczenia skorod [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, [90], 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU