STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 114, Sygnatura: II AKa 84/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprecyzowanie udziału w przestępstwie przypisanym kilku sprawcom ma istotne znaczenie w ogóle, a w wypadku tak ciężkiego przestępstwa jakim jest zabójstwo - szczególnie, chociażby z uwagi na konieczność wyeliminowania innych zjawiskowych postaci przestępstwa niż sprawstwo, czy też innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu osób współdziałających. 2. Brak skonkretyzowanych ustaleń w opisie czynu przypisanego oskarżonym oraz brak ustaleń faktycznych opartych na dowodach, a nie na domnieman [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 427/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określając w sprawie karnej opłatę kancelaryjną od wydanego wyroku z uzasadnieniem, wraz z poświadczeniem jego prawomocności, stawkę przewidzianą w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 139, poz. 650 z późn. zm.) należy zastosować tylko do samego wyroku, natomiast za wydane uzasadnienie (którego prawomocności się nie stwierdza, a co z uwagi na treść art. 425 § 2 k.p.k. podlegać powinn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 93, Sygnatura: II AKa 74/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (w sprawie, w której została złożona apelacja - z art. 115 § 13 pkt 7 k.k.) nie ogranicza się jedynie do nieprawidłowej realizacji funkcji funkcjonariusza publicznego (w tym wypadku funkcjonariusza Policji), lecz również, a właściwie tym bardziej polega na wyjściu poza uprawnienia, przy wykorzystaniu pełnienia swej funkcji. Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego ma zatem dwie formy: 1) działania w ramach uprawnień, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 79/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymierzona oskarżonemu kara nie pozostaje w sprzeczności z dyrektywą określoną w art. 54 § 1 k.k. W szczególności dyrektywa ta nie oznacza nakazu liberalnego traktowania sprawców młodocianych, lecz obliguje sąd do wnikliwego rozpoznania osobowości sprawcy, jego dotychczasowego trybu życia, rodzaju naruszonego dobra jak też sposobu i okoliczności popełnienia przestępstwa. Wyłącznie w przypadku przyjęcia dodatniej prognozy sąd może orzec karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Tak okoliczno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKo 154/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wznowienie postępowania w sprawie, w której podstawą rozstrzygnięcia były przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, może mieć miejsce tylko w przypadkach wskazanych w art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k. oraz art. 540 § 2 i § 3 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, w sprawie Wiesława R. skazanego za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k., wniosku adw. Andrzeja L. z dnia 2 czerwca 2002 r. w przedmiocie wznowienia postępowania, na podstawie art. 35 § 1 k.p.k., postanawia, stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 255/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie istnieją żadne ogólno - teoretyczne kryteria współmierności środków i sposobu obrony do niebezpieczeństwa zamachu. Prawidłowa tego ocena zależy zawsze od szczegółowej analizy konkretnego zdarzenia, a zwłaszcza dynamiki zamachu, która determinuje stopień zagrożenia. Obowiązująca ustawa karna nie wprowadziła żadnych zmian ani w zakresie charakteru prawnego i znamion obrony koniecznej, ani w kwestii zakresu legalności odparcia zamachu. W tym ostatnim zakresie przepisy art. 25 § 2 k.k. i art. 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 281/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Protokół zawierający wyjaśnienia przesłuchanej w charakterze podejrzanego osoby, która zmarła przed złożeniem wyjaśnień na rozprawie głównej, podlega odczytaniu na rozprawie prowadzonej przeciwko pozostałym oskarżonym, na podstawie art. 391 § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 31 lipca i 7 sierpnia 2002 r., sprawy Marka B. oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 279 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 465/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednostce organizacyjnej służby zdrowia przeprowadzającej opinię przysługuje także zwrot kosztów pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej osoby oddanej pod obserwację, w szczególności kosztów: wyżywienia, świadczonych usług medycznych oraz ogólnych kosztów zakładów. Chociaż koszty pobytu w zakładzie osoby oddanej pod obserwację obciążają Skarb Państwa, to zgodnie z art. 618 § 1 pkt 6 k.p.k., nie stanowią one wydatków Skarbu Państwa wchodzących w skład kosztów procesu, a więc tego rodzaju kosztami n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 425/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stosując metodę rozliczenia kosztów według zasady słuszności nie wystarczy automatycznie podzielić kwotę na części odpowiadające liczbie skazanych w sprawie ale należy uzasadnić zarówno dlaczego dany skazany musi ponieść konkretne koszty, jak i dlaczego w ustalonej wysokości. 2. Sam fakt tymczasowego wyłożenia wydatku przez Skarb Państwa nie oznacza, że wydatek nie podlega żadnej kontroli co do jego zasadności lub wysokości. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2002 r., Sąd Okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 89, Sygnatura: II AKz 339/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprawomocne postanowienie wydane na podstawie art. 345 § 1 k.p.k. nie cofa sprawy do etapu postępowania przygotowawczego i sprawa taka nadal jest zawisła w sądzie, co uniemożliwia uzupełniające prowadzenie śledztwa lub dochodzenia. Dopiero uprawomocnienie się tego postanowienia powoduje cofnięcie sprawy do stadium przygotowawczego i daje oskarżycielowi publicznemu prawo do podejmowania czynności w kierunkach wskazanych przez sąd, a w razie potrzeby i w szerszym zakresie. Sąd Apel [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, [90], 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU