STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 2216/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ubezpieczony nie spełnił przesłanek do nabycia prawa do emerytury na innej podstawie prawnej, brak było podstaw do przeliczenia świadczenia na podstawie art. 53 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 887). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 r., sprawy z odwołania K. D., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o prawo do emer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 378/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy, wypłata świadczenia nie może być zrealizowana w dacie nabycia prawa, bowiem była uzależniona od rozwiązania stosunku pracy. Okoliczności te zaistniały przed wydaniem decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia, w związku z tym przepis art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 887) nie znajdował zastosowania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 2056/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki, uwzględnia się także przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe wymagane na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), są krótsze od wymaganego do przyznania świadczenia. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r., sprawy B. T., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 201/16
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracą w szczególnych warunkach jest praca wykonywana przy takim samym oddziaływaniu szkodliwych czynników niezależnie od branży w jakiej jest świadczona, chyba że właśnie ze specyfiki tej branży wynika szkodliwość i uciążliwość warunków pracy. Przy takim rozumieniu pojęcia wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w wykazie A stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w w szczególnych warunk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 195/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nieprzedstawienie nowych dowodów lub nieujawnienie okoliczności, z których wynika, że wysokość kapitału początkowego została zawyżona, nie dawało podstaw do wznowienia postępowania (ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego) w trybie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 887). 2. O ile obliczenie stażu ubezpieczeniowego wynikało z błędu technicznego, to nic nie stoi na przeszkodzie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 maja 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 2106/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod pojęciem „wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności”, o której mowa w art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1978 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.), rozumie się rozstrzygnięcie ostatniej kwestii koniecznej dla ustalenia uprawnień (lub jego braku), czyli dokonanie czynności niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r., sprawy Z. K., przeciwko Zakładow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 1126/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ciągłość w działalności gospodarczej ma dwa aspekty. Pierwszy to powtarzalność czynności, pozwalająca na odróżnienie działalności gospodarczej od jednostkowej umowy o dzieło lub zlecenia albo umowy o świadczenie usługi, które same w sobie nie składają się jeszcze na działalność gospodarczą, zaś drugi apekt, wynikający zresztą z pierwszego, to zamiar niekrótkiego prowadzenia działalnosci gospodarczej. 2. Brak którejkolwiek z cech działalności gospodarczej, wymienionych w ustawie oznacza, że p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 marca 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 496/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawo do emerytury jest prawem podmiotowym, podlegającym takiej samej ochronie jak inne prawa konstytucyjne. Jego treść jest jednak współwyznaczana przez ustawę. Powołany art. 67 ust. 1 Konstytucji zobowiązuje bowiem ustawodawcę, by określił „zakres i formy” zabezpieczenia społecznego, a więc w wyznaczonych przez ustawę zasadniczą ramach skonkretyzował prawo do emerytury. 2. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych art. 5 k.c. nie ma zastosowania, zaś materialnoprawną podstaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 lutego 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 1727/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedynie okresy wykonywania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy wypełniają weryfikowalne kryterium uznania pracy o cechach znacznej szkodliwości dla zdrowia lub znacznego stopnia uciążliwości, lub wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Taki sam warunek odnosi się do wymagania stałego wykonywania takich prac, co oznacza, że krótsze dobowo (nie w pełnym wymiarze obowiązującego czasu pracy na danym stanowisku) lub periodyczne, a nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1345/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy rozróżnić pojęcie czasu pracy i wymiaru czasu pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik świadczy pracę oraz pozostaje w gotowości do jej wykonywania w miejscu pracy określonym w umowie o pracę lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę. Z kolei wymiar czasu pracy, to długość czasu, kiedy pracownik jest zobowiązany pozostawać do dyspozycji pracodawcy, który pracodawca może mu zaplanować w celu zapewnienia zwykłych, przewidywalnych potrzeb zakładu pracy. Granice wymiaru czasu pr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10], 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU