STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II KK 291/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby zrealizować znamię udzielenia małoletniemu środka odurzającego lub substancji psychotropowej, sprawca musi co najmniej przewidywać, iż ta osoba mogła nie ukończyć lat 18, a pomimo tego stanu swojej świadomości, dalej chce realizować – i realizuje – to działanie. Tak więc nawet to, że w opisie czynu zawartym w wyroku (art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.) ujęto by li tylko dane personalne osoby (bez daty urodzenia), której oskarżony udzielił środków narkotycznych oraz określono czas tego za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: III KK 230/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. (Dz.U. z 1989 r. nr 39, poz. 210), zmieniona i uzupełniona Umową sporządzoną dnia 30 października 2003 r. w Mojmirovcach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską (Dz.U. z 2005 r. nr 222, poz. 1911), reguluje w sposób kompleksowy współpracę w przedmiocie przejęcia ścigania karnego, a to oznacza, że zgodnie z zasadą subsydiarności (art. 615 § 2 k.p.k.), nie ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 81, Sygnatura: IV CSK 609/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, w razie gdy nie została zachowana przewidziana forma pisemna, dojście do skutku czynności prawnej można dowodzić bez żadnych ograniczeń. Z art. art. 74 § 3 k.c. wynika bowiem jednoznacznie, że ograniczeń dowodowych, jakie wiążą się z niezachowaniem zwykłej formy pisemnej (niezastrzeżonej pod rygorem nieważności), nie stosuje się w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi strony pozwanej, o wznowienie postępowania zakończ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 100, Sygnatura: I CZ 61/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W granicach kontroli zachowania warunków formalnych apelacji, którą sąd drugiej instancji przeprowadza na podstawie art. 373 k.p.c., mieści się również sprawdzenie zasadności przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia apelacji. Uchylenie postanowienia sądu pierwszej instancji uwzględniającego wniosek o przywrócenie terminu może jednak nastąpić jedynie w sytuacjach, w których w okolicznościach sprawy zachodzi pewna ku temu podstawa. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku J. W., przy uczestnict [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 97, Sygnatura: II UK 343/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przesłanki zgłoszenia upadłości osoby prawnej w postaci trwałego zaprzestania spłacania długów oraz niewystarczalności majątku na zaspokojenie długów mają samodzielny charakter i każda z nich uzasadnia wniosek o zgłoszenie upadłości. Nie ma podstaw do traktowania zaległości składkowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako pozbawionych znaczenia w aspekcie sytuacji finansowej spółki i przyjęcia w związku z tym, że – mimo powstania tych zaległości – nie doszło do trwałego za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: III KK 116/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uregulowanie kwestii odnoszących się do odpowiedzialności karnej w akcie podustawowym jest możliwe, gdy penalizacja pewnych zachowań jest niezbędna, a dokładne określenie znamion w ustawie niemożliwe. Chodzi jednak o to, aby zawarte w ustawie upoważnienie miało charakter wyraźny i szczegółowy. Musi być zatem oznaczony organ uprawniony do wydania rozporządzenia, zasadniczo poprzez użycie jego nazwy. 2. W sprzeczności z ratio legis ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: V KK 189/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tablica rejestracyjna pojazdu, chociaż jest bez wątpienia przedmiotem określonego prawa, należy bowiem do właściciela pojazdu, dla którego ją wydano, to sama w sobie nie jest jeszcze dowodem prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne, gdyż samoistnie nie dowodzi ona żadnego prawa do tego pojazdu. W konsekwencji, tablica rejestracyjna nie jest dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 k.k., a tym samym nie może być przedmiotem przestępstwa określonego w art. 276 k.k. Sąd Na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 88, Sygnatura: IV CSK 687/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia, dopóki prawo to istnieje nie ma zastosowania ustawowe prawo odstąpienia od umowy, w tym regulacja zawarta w art. 491 § 2 k.c., dotycząca ustawowego prawa odstąpienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w O., przeciwko M. W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 6 lipca 2016 r., skargi kasacyjnej pozwanego, od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 10 czerwca 2015 r.: 1) oddala skargę kas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II CSK 4/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 384 § 1 k.c. reguluje jedynie procedurę zawarcia umowy przy użyciu wzorca, nie może zatem wystąpić w roli samodzielnego źródła mocy wiążącej adherenta, jeśli nie „skonstruuje się” jego zgody. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego z Zakładem Opiekuńczo–Leczniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w P., przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia – Oddziałowi Wojewódzkiemu w (…), o zapłatę, na posiedzeniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: IV CSK 481/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Władztwo przedsiębiorstwa eksploatującego urządzenia przesyłowe odpowiada władztwu wynikającemu z prawa służebności, co pozwala uznać je za posiadacza służebności, do którego na podstawie art. 352 § 2 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy, w tym art. 224 § 2 k.c. oraz art. 225 k.c. 2. Sąd badając kwestię dobrej lub złej wiary na gruncie przepisów z art. 224 k.c. i art. 225 k.c. nie może ograniczyć się wyłącznie do czasu objęcia nieruchomości w posiadanie. Stan dobrej wia [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10], 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU