STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: II FSK 3345/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod pojęciem sprzedaży premiowej należy rozumieć sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego. Za takim rozumieniem wyrażenia „sprzedaż premiowa” przemawia wykładnia celowościowa. Od nagród z tytułu sprzedaży premiowej pobierany jest zryczałtowany podatek (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 29 p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 99, Sygnatura: II OPS 3/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, na której znajduje się wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny, ruralistyczny lub zespół budowlany w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 3 pkt 12 i pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446, ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: II OPS 1/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2013 r., poz. 1162, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 176, poz. 1236), ma zastosowanie do określania wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci zbierania pojazdów w 2006 r., jeżeli wprowadzający pojazd nie dokonał wpłaty opłaty za brak sieci zbieran [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: II GSK 1852/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy taksówką nie posiada odpowiedniej dla tego przewozu licencji, bo jest uprawniony do wykonywania transportu drogowego taksówką ograniczonego do oznaczonego indywidualnie pojazdu i obszaru, należy uznać, że wykonuje on przewóz bez wymaganej licencji, czyli narusza obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.). Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: I FSK 915/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zakwestionowania prawidłowości skorygowanej deklaracji podatkowej, złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, zgodnie z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie ma obowiązku przed rozpatrzeniem tego wniosku wszczynać w każdej sprawie postępowania w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 21 § 3 wymienionej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, ska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: II OSK 514/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pojęcie „wprowadzania do obrotu” środków zastępczych, o którym mowa w art. 4 pkt 34 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) oznacza udostępnienie ich odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim zarówno niebędącym ich konsumentami, jak i będącym ich konsumentami, tj. nabywającym je w celu własnego spożycia. Sprzedaż detaliczna środków zastępczych mieści się w pojęciu wprowadzania do obrotu tychże środków. 2. Miejsc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 73, Sygnatura: II OSK 1403/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do wykonania zadań wynikających z treści art. 44c ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nałożonych na państwową inspekcję sanitarną zastosowanie ma art. 21 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. Przy ustalaniu właściwości miejscowej organu bierze się więc za podstawę nie siedzibę zakładu, czy miejsce zamieszkania właściciela, ale miejsce, w którym zakład (sklep) jest, był lub będzie prowadzony. Miejsce prowadzenia zakładu pracy jest miejscem położenia zakładu w znaczen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II GSK 1260/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru. Oznacza to, że kurs musi się co najmniej zaczynać lub kończyć w gminie, w której udzielono licencji. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r., na rozprawie w Izbie Gospodarc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: II FSK 1557/13
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy ocenie, czy do działań podatnika ma zastosowanie omawiany art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), nie bierze się pod uwagę zamiarów i wewnętrznego stanu adresata przepisów. Motywacja podatnika nie ma znaczenia, badane jest natomiast jego uzewnętrznione zachowanie. O tym, czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą decydują zewnętrzne, obiektywne okoliczności. 2. Aktywność przybierająca formę zaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 100, Sygnatura: I FSK 754/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 177 z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.) ma między innymi zastosowanie do tzw. „pustych” faktur, tj. faktur nieodzwierciedlających rzeczywistości zarówno pod względem podmiotowym jak i przedmiotowym. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2015 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10], 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU