STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 59, Sygnatura: I ACa 1840/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, że pozwany nie uczestniczy w postępowaniu celnym, nie oznacza, iż nie może w postępowaniu cywilnym wywołanym przez wierzyciela podnosić – jako poręczyciel – zarzutów przysługujących dłużnikowi w stosunku do wierzyciela. Nie stoi temu na przeszkodzie zapis Noty wyjaśniającej o nr 0.11-2 do art. 11 cytowanej Konwencji TIR (załącznik nr 6 do Konwencji), która odsyła w kwestii poręczenia do prawa wewnętrznego. Zatem w rachubę wchodzą przepisy art. 876 i następne k.c., w tym powoływan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 1758/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolnik ubiegający się o nieodpłatne nabycie akcji musi najpóźniej w chwili składania oświadczenia prowadzić gospodarstwo rolne. Za taką wykładnią wskazanych przepisów przemawia użycie w art. 2 pkt 6 czasu teraźniejszego dla sprawowania czynności zarządu nad gospodarstwem, co na dodatek musi potwierdzać określone zaświadczenie z urzędu gminy. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Leokadii K., przeciwko Skarbowi Państwa – Min [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 90, Sygnatura: I ACa 1670/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez najemcę lokalu mieszkalnego, w przypadku zbywania przez gminę nieruchomości, wniosku dotyczącego skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia, nie stanowi o zawarciu umowy w drodze oferty o jakiej mowa w art. 66 k.c. Faktem jest, że gdy gmina decyduje się na sprzedaż nieruchomości a określone w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 z późn. zm.) kategorie osób złożą wniosek dotyczący skorzystania z prawa pierwszeństwa n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 91, Sygnatura: I ACa 1531/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tryb podejmowania uchwał przez właścicieli lokali reguluje art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Uchwały właścicieli lokali mogą być podejmowane albo na zebraniach, albo w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może też być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. W głosowaniu muszą brać udział wszyscy właściciele. Uchwały wspólnoty mieszkaniowej są bowiem uchwałami ogółu właścicieli, a nie ich p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 89, Sygnatura: I ACa 50/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kauzualność zobowiązań wymaga od wierzyciela nie tylko uprawdopodobnienia faktu istnienia wierzytelności, lecz i jej udowodnienia. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2000 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa Janusza M. przeciwko "Taurus Taxi" Międzynarodowej Agencji Spedycyjnej Spółce z o.o. w K. o zapłatę, na skutek apelacji strony pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Gospodarczego w Krakowie z dnia 5 sierpnia 1999 r., sygn. akt IX GC 460/99, zmienia punkt IV zask [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 87, Sygnatura: I ACa 898/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Głosowanie przy użyciu techniki komputerowej, spełnia wymogi tajności w rozumieniu przepisu art. 411 k.h., zapewniając wspólnikowi możliwość nieskrępowanego oddania głosu. 2. W świetle przepisu art. 421 k.h. i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz w świetle przepisów art. 377 i następnych Kodeksu handlowego, spółka akcyjna nie jest zobowiązana ani do okazywania akcjonariuszom innych dokumentów poza określonymi w art. 68 ustawy o r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 88, Sygnatura: I ACa 1521/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawo z rejestracji znaku towarowego jest zbywalne, jednakże art. 15 ust. 3 ustawy o znakach towarowych stanowi, że "umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego staje się skuteczna wobec osób trzecich od dnia dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych". Oznacza to, że dopiero z chwilą wpisu do rejestru, następca prawny może samodzielnie występować z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa z rejestracji. 2. Prawo z rejestracji znaku powstaje w dacie wydania decyzji o rejestra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 123, Sygnatura: I ACa 481/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Z samego faktu pełnomocnictwa nie wynikają dla pełnomocnika żadne obowiązki. Ono jedynie upoważnia, a nie obciąża pełnomocnika obowiązkiem działania w imieniu mocodawcy. II. Pełnomocnik nie posiada względem osób trzecich uprawnień samoistnych, własnych. Stroną dokonywanych przez niego na podstawie pełnomocnictwa czynności jest zawsze udzielający umocowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Marka B., przeciwko Przedsiębior [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 71, Sygnatura: I ACa 487/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dotyczy mienia przedsiębiorstwa zaliczonego do wartości niematerialnych i prawnych, a nie do środków trwałych. Stąd też do sprzedaży tego prawa zasad określonych w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. nr 97 z 1993 r., poz. 443 z późn. zm.) nie stosuje się, co oznacza, iż do zbycia tego prawa nie jest konieczne przeprowadzenie publicznego przetargu. W konsekwencji, do czynności prawnej przedsiębiorstwa pańs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 122, Sygnatura: I ACa 1130/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla wykładni pojęcia "utracone rzeczy" w rozumieniu przepisu art. 169 § 2 k.c. nie ma znaczenia fakt, że osoba, której właściciel powierzył rzecz, wywołała błąd podstępnie. Okoliczność ta rzutuje tylko na przesłanki uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu (art. 86 k.c.). Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Andrzeja Bogdana J., przeciwko Marcinowi K., Jolancie Ł. i Krzysztofowi Ł. o ustalenie, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10], 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU