STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 34/90
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowodem na okoliczność, że ubytek ilości nie nastąpił w czasie przewozu może być komisyjny protokół liczenia, protokół rozładunku wagonu lub inny dokument pozwalający na ustalenie jaka ilość przesyłki znajdowała się w wagonie w momencie jej odbioru i na wykluczenie możliwości powstania ubytku po odbiorze przesyłki. Z UZASADNIENIA Przedsiębiorstwo „Polmozbyt” w K. domagało się zasądzenia na jego rzecz od pozwanych: Spółki „SECOM" wykonującej na rzecz powoda usługi magaz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACz 14/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 56 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o Adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz.124 z późniejszą zm.) uprawnienia Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia opłat za czynności w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 grudnia 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACr 60/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem spłacającym wierzyciela może być każda osoba trzecia, która spełnia świadczenie odpowiadające treści stosunku zobowiązaniowego jaki łączy wierzyciela z dłużnikiem i to nawet bez zgody dłużnika pod warunkiem, że wierzytelność jest wymagalna. Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia zapłaty od osoby trzeciej (art. 356 § 2 k.c.). Skutkiem takiej zapłaty jest wykonanie obowiązku wobec wierzyciela i ewentualnie nabycie wierzytelności przez osobę trzecią (art.518 § 1 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 45/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut pozwanego jakoby korozja przewożonej stali była skutkiem działania siły wyższej, gdyż stal ulega skorodowaniu niezależnie od rodzaju opakowania, wyłącznie pod wpływem wilgotnego powietrza - ma charakter teoretyczny i dla jego skuteczności konieczne byłoby wykazanie, że przesyłka była należycie opakowana. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 34/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowodem na okoliczność, że ubytek ilości nie nastąpił w czasie przewozu może być komisyjny protokół liczenia, protokół rozładunku wagonu lub inny dokument pozwalający na ustalenie jaka ilość przesyłki znajdowała się w wagonie w momencie jej odbioru i na wykluczenie możliwości powstania ubytku po odbiorze przesyłki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACr 16/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakt braku dokumentu obejmującego zgodę pacjenta na dokonanie operacji jest nieistotny dla odpowiedzialności lekarzy, skoro zgoda niewątpliwie była. Zgoda jest bowiem aktem świadomości chorego, który może znaleźć na piśmie jedynie swe potwierdzenie w sprawie, nawet jeżeli jest uchybieniem przepisom o charakterze porządkowym i zawodowym, nie pozostaje w żadnym związku przyczynowym ze zgonem Tomasza J.2. Akademia Medyczna jako osoba prawna może zgodnie z przepisem art. 420 k.c. sama odpowiada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACr 75/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana prawem działalność kontrolna Izby Skarbowej jest jej działalnością własną w rozumieniu art. 4 ust.1 prawa prasowego - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24) i jak długo wyniki kontroli obejmują dane rzeczywiste oraz spostrzeżenia rzetelne i nie wykraczają poza materię obiektywnie potrzebną do uzyskania należytej orientacji w badanym przedmiocie, tak długo udostępnienie tego rodzaju materiałów dziennikarzom w celu ich wykorzystania jako materiału prasowego nie nosi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 maja 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACr 153/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawierający umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym (art. 99 § 1 k.c. w związku z art. 158 k.c.), jednakże niezachowanie tej formy pełnomocnictwa nie powoduje nieważności umowy zawartej w formie prawem przepisanej. Skutki nieważności odnosiły się tylko do pełnomocnictwa (art. 73 § 2 k.c. w związku z art. 99 § k.c.), a więc powstałaby przewidziana w art.103 § 1 k.c. sytuacja, w której pełnomocnik działałby bez umocowania. Wówczas możliwa jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 maja 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 71/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odbiór towaru jest czynnością faktyczną, która z natury rzeczy pozwala obejrzeć i sprawdzić rzecz jako taką. Jednakowoż jeżeli odbierającemu towarzyszy świadomość ceny żądanej za ten towar, to zgoda za zatrzymanie dostarczonego towaru może oznaczać jednocześnie zgodę na zapłatę ceny, wobec czego można przyjąć, że z momentem odbioru towaru dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży - art. 60 k.c. w związku z art. 535 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 40/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urządzenia techniczne, a zwłaszcza urządzenia tego rodzaju jak nabyty żuraw samochodowy tracą na wartości niezależnie od tego czy są używane czy nie. Wartość tego zużycia jest przenoszona na powstające przy współudziale danego urządzenia wyroby bądź usługi i uzyskaną w cenie sprzedanego wyrobu bądź usługi. Brak tego uzysku wskutek bezczynności urządzenia stanowi szkodę będącą normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 i 2 k.c. nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązania. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, [91], 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU