STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 103/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd ponownie rozpoznający sprawę wyłącznie w zakresie kary jest upoważniony do tego by wykroczyć poza granice przekazania i w konsekwencji orzec w części objętej prawomocnością (horyzontalną), ale tylko wtedy gdy w toku prowadzonego postępowania, na skutek dotychczas nieznanych faktów bądź dowodów, zmaterializuje się sytuacja wskazująca na to, że oskarżony w ogóle nie jest sprawcą zarzucanego mu czynu albo też, że zachodzi jedna z okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność karną. W przypad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu zawodowego w Polsce - Oksana Ievsiukowa, Magda Filipek

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawy prawne funkcjonowania samorządu zawodowego w Polsce - Oksana Ievsiukowa, Magda Filipek Wstęp Samorząd zawodowy i gospodarczy jest traktowany jako doniosły składnik pluralistycznego modelu państwa prawnego. Samorząd zawodowy jest jednym z rodzajów samorządu specjalnego[1]. Rola i funkcje samorządów zawodowych w przedmiocie realizacji zadań publicznych przekazanych przez władzę publiczną nie podlegają istotnym modyfikacjom, które miałyby wynikać z przepisów Unii Europejskiej, o tym ja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 3891/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prace z zakresu miernictwa górniczego, hydrologii i geologii zostały wyłączone z pojęcia „pracy górniczej” uprawniającej do nabycia prawa do emerytur górniczych i był to celowy zabieg ustawodawcy wynikający z konsekwentnego realizowania ubezpieczeń społecznych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2010 r., sprawy z odwołania Adama S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z., o prawo do emerytury górniczej, na skutek apelacji ubezpieczo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 878/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji przekazania skazanego do Polski w trybie art. 3 ust. 1 Protokołu Dodatkowego z dnia 18 grudnia 1997 r., w celu odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej w Norwegii, ma zastosowanie zasada specjalności określona w art. 3 ust. 4 tego Protokołu, gwarantująca skazanemu ochronę. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 września 2008 r., Sąd Okręgowy w W., na podstawie art. 611c § 1 i § 2 oraz § 4 k.p.k., art. 114 § 2, § 3, § 4 k.k. oraz art. 9 ust. 1 litera b, art. 10 i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 197/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia w okolicznościach, gdy nie został spełniony warunek wydania przez sąd rozpoznający zażalenie na decyzję prokuratora o umorzeniu śledztwa przez prokuratora, przesądzało ocenę o zaistnieniu przyczyny wyłączającej prowadzenie postępowania przed sądem, polegającej na braku skargi uprawnionego oskarżyciela. 2. Subsydiarne oskarżenie posiłkowe jest wyjątkiem od zasady oskarżania przez oskarżyciela publicznego w sprawach ściganych z urzędu. Wobec powyższego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 3917/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Redakcja art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227) oznacza, iż w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości obowiązują ogólne zasady wypłaty emerytur i rent, tj. świadczenie przyznane lub podwyższone wypłaca się nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu. Wyjątek stanowi tu sytuacja, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 62/08
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy dowody mają znaczenie dla winy oskarżonego albo jej stopnia, sąd nie może odstąpić od zasady przeprowadzenia ich na rozprawie głównej nawet wówczas, gdy strony wyrażą na to zgodę. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r., sprawy Bronisława S., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. w związku z art.11 § 2 k.k. w związku z art. 31 § 2 k.k. i inne, z powodu apelacji, wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonego, od wyroku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Memorandum w sprawie pracy przymusowej (skierowane do władz publicznych, organizacji pozarządowych i mediów)

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Memorandum w sprawie pracy przymusowej (skierowane do władz publicznych, organizacji pozarządowych i mediów) Praca przymusowa jest w Polsce problemem, którego skala wskazuje na potrzebę pilnych działań. Przede wszystkim zaś konieczne jest: 1. rzeczywiste zainteresowanie władz państwowych i samorządowych, 2. przeprowadzenie gruntownych studiów i analiz tego problemu, 3. podjęcie szeregu działań na rzecz stworzenia systemu identyfikacji ofiar i eliminowania zjawiska pracy przymusowej w P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: II AKa 72/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddalenie wniosku dowodowego na podstawie art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. jest w zasadzie niemożliwe w sytuacji, gdy wniosek dowodowy ma istotne znaczenie dla ustalenia prawdy materialnej. Zasada szybkości postępowania nie może być realizowana z uszczerbkiem dla prawidłowych ustaleń faktycznych. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2010 r., sprawy Bernarda F., oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. i in., z powodu apelacji, wniesionej prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 3534/09
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Deputaty (w tym węglowe) są świadczeniami ze stosunku pracy. Z racji swojej niepieniężnej postaci nie stanowią one wynagrodzenia za pracę w sensie stricte, aczkolwiek w świetle art. 86 k.p. są zastępczą formą spełnienia – i to tylko częściowo – owego wynagrodzenia, dopuszczalną jedynie z mocy ustawowych przepisów prawa pracy lub układów zbiorowych pracy. Wynagrodzeniem za pracę w ścisłym słowa tego znaczeniu są natomiast ekwiwalenty pieniężne za nie. Sąd Apelacyjny w Katowicach II [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, [91], 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU