STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 659/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadaniem więziennej służby zdrowia nie jest spełnianie dowolnych, często wygórowanych, oczekiwań osób pozbawionych wolności, a jedynie utrzymanie ich w niepogorszonym zdrowiu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Tadeuszowi Ś., oskarżonemu o przestępstwo z art. 310 § 1 i § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez oskarżonego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2002 r., w przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKz 650/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z pisma zatytułowanego "wywiad środowiskowy" wynika, że kurator zawodowy przybył do miejsca zamieszkania żony oskarżonego, tej nie zastał, wysłuchał zaś relacji sąsiadów o tym, że ta od około trzech tygodni nie przebywa w domu. Prowadzi to do wniosku, iż w istocie rzeczy treść tak sporządzonego dokumentu odpowiada jego nazwie tyle tylko, że zawiera ustalenia negatywne. Chybiony jest więc pogląd, że kurator sądowy wywiadu środowiskowego nie przeprowadził. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 50, Sygnatura: II AKz 647/02 i II AKz 666/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekając w przedmiocie dalszego stosowania aresztu tymczasowego sąd zawsze musi mieć w polu widzenia funkcję zabezpieczającą, jaką ten środek zapobiegawczy z woli ustawodawcy ma do spełnienia, przy czym ocena tej funkcji na etapie postępowania sądowego musi być o tyle bardziej wyważona, że przecież materiał dowodowy jest już z reguły zgromadzony, a zatem trzeba mieć w polu widzenia także czasokres trwania aresztu, sylwetkę danego oskarżonego i realnie grożącą mu za zarzucony czyn karę. Odwoływa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 304/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwym do wydania opinii w sprawie o ułaskawienie, jest sąd odwoławczy, który w sprawie orzekał, tzn. rozpoznał apelację od wyroku sądu pierwszej instancji, a nie sąd odwoławczy, który w chwili opiniowania prośby skazanego o ułaskawienie jest sądem wyższego rzędu nad sądem, który w sprawie orzekał w pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w sprawach Grzegorza D. i Radosława M., przekazanych przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w celu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego mi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 106, Sygnatura: II AKa 51/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy za dokonanie zbrodni zabójstwa okoliczność, gdy inna osoba działając bez porozumienia z tym sprawcą, lecz przy wykorzystaniu przez niego sytuacji, w której dalszy przebieg zdarzenia bezpośrednio i niezależnie zmierza do śmierci pokrzywdzonego i de facto przyspiesza śmierć ofiary. Ów pierwszy sprawca również ponosi odpowiedzialność karną za dokonanie, a nie usiłowanie zabójstwa. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2002 r., sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 143/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamiar ewentualny (art. 9 § 1 k.k.), będący w istocie zamiarem wynikowym, nigdy nie występuje samodzielnie, lecz zawsze obok zamiaru bezpośredniego, wszelka bowiem aktywność człowieka (działanie) lub jej brak (zaniechanie), jest zachowaniem w jakimś celu (dążenie do czegoś). W rezultacie, opis czynu z zamiarem ewentualnym powinien wskazywać do czego oskarżony zmierzał, jaki cel chciał osiągnąć, a jaką możliwość popełnienia czynu zabronionego przewidywał i na co się godził. Sąd Apelacyjny w Lubl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKo 90/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że w wyroku cywilnym, wydanym po prawomocnym skazaniu oskarżonego w sprawie karnej, sąd poczynił odmienne ustalenia, niż to uczyniono w sprawie karnej, nie może być uznana w rozumieniu art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k. za nowy fakt lub dowód, świadczący o niewinności skazanego, gdyż ustalenia te nie wiążą sądu karnego. Jedynie wówczas, gdyby nowe ustalenia sądu cywilnego były oparte na dowodach nowych, to dopuszczalność wznowienia zależałaby od tego, czy owe dowody wskazują na okoliczności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 201/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uczestnictwo w obrocie polega na przyjęciu odpłatnie bądź nieodpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej celem późniejszego ich przekazania innej osobie, nie będącej konsumentem. To bowiem osoba odbiorcy tych środków jest kryterium pozwalającym na dokonanie rozróżnienia między uczestniczeniem w obrocie środkami a udzielaniem ich. To ostatnie polega wszak na daniu (dostarczeniu) środka odurzającego lub substancji psychotropowej konsumentowi te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 123, Sygnatura: II AKa 153/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. nr 154, poz. 1013 i nr 159 z 1998 r., poz. 1049 z późn. zm.) w § 21 jednoznacznie wskazuje, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszonej przez Skarb Państwa obejmują jedynie opłatę (nie wyższą niż dwukrotna stawka minimalna) oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. Rozporządzenie to nie daje podstawy prawnej do zasądzania odrębnej op [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 219/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jest niewątpliwym, że do zasądzenia odszkodowania na podstawie art. 46 § 1 k.k. konieczne jest złożenie wniosku przez pokrzywdzonego lub inną osobę uprawnioną, żaden natomiast przepis nie określa formy tego wniosku, może on więc być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu. Z UZASADNIENIA Słuszny jest również zarzut prokuratora naruszenia przepisu art. 46 § 1 k.k., choć część argumentów powołanych na jego poparcie nie została sformułowana zbyt zręcznie. Chodzi mianowicie o stwierdzenie proku [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, [91], 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU