STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 209/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Drogę z miejsca służby do domu, w której nastąpiła przerwa z przyczyn życiowo uzasadnionych, a czas jej nie przekroczył granic potrzeby, należy uznać za drogę bezpośrednią, o jakiej mowa w art. 2 ust. 1 pkt. Ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w policji (Dz.U. Nr 53, poz. 345 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: III APr 48/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak prawidłowego powierzenia mienia bez wątpienia ma znaczenie przy odpowiedzialności pracownika z tytułu niewyliczenia się z powierzonego mu mienia, natomiast nie jest to okoliczność mająca znaczenie w sytuacji odpowiedzialności za szkodę na zasadzie art. 122 k.p. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: III AUr 865/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę, poza normalnym czasem pracy pracowników na podstawie umów zlecenia jest kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych, nawet gdyby pracownicy – według niezweryfikowanych twierdzeń pracodawcy – nie byli zainteresowani pracą w godzinach nadliczbowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: III AKr 509/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonywanie z urzędu zmian w prawomocnie ustalonych uprawnieniach podmiotów ubezpieczeniowych może wynikać tylko z generalnych zmian w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, a nie dotyczy to zmiany w interpretacji lub wykładni przepisów. Określenie świadczenia co do jego wysokości stanowi prawo nabyte osoby uprawnionej, a do umniejszenia lub pozbawienia takiego prawa może dojść tylko w drodze określonej procedurą ustawową, z pominięciem wszelkiej dowolności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: III AKr 872/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żołnierzowi zdradzającemu psychiczne objawy chorobowe, który doznał w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku wynikającego z niedostatecznego sprawowania nad nim nadzoru służbowego, a którego poczytalność w chwili zdarzenia (wybicie szyby głową w oknie i skok z drugiego piętra) była zniesiona i który działał z pobudek chorobowych, przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne stosownie do reguł art. 5 w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: III AUr 322/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresem składkowym jest każdy okres zatrudnienia, wykonywany po ukończeniu 15-ego roku życia na obszarze państwa polskiego, w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tym czasie pracownik pobierał wynagrodzenie, z tytułu którego została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne, jak również taki sam okres, za który pracodawca składki takiej nie opłacił, mimo, że jej opłacenie było obowiązkowe. Niedopełnienie bowiem obowiązku ciążącego na pracodawcy nie może wywoływ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: III AUz 61/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku odrzucenia odwołania w trybie 4779 § 3 k.p.c., ubezpieczonemu nie przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu na podstawie art. 168 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: III AUr 301/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 627 k.c., przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, jest to więc umowa, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia w przyszłości określonego rezultatu.(...). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: III AUr 304/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie nadleśnictwo, jako podstawowa jednostka organizacyjna lasów państwowych jest zakładem pracy, skoro zatrudnia i zwalnia pracowników, niemniej jednak zarząd nad lasami państwowymi jako całością sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które jako takie nie podlega likwidacji. To, że ustawa przewiduje zmiany organizacyjne poprzez możliwość tworzenia nowych czy likwidacji jednostek organizacyjnych nie oznacza, iż jest to „ogłoszenie upadłości i likwidacji, o których mo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: III AUr 1169/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego nie jest pracodawcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 1 z 1994 r., poz. 1) i w związku z tym nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, [92], 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU