STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: III CZP 11/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, powstały z przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie jednostki budżetowej, nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przed dokonaniem przekształcenia przez funkcjonariusza państwowego będącego pracownikiem przekształconego zakładu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Agnieszki I. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ch. i Skarbowi Państwa - Wojewodzie P. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 139, Sygnatura: III CZP 16/99
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji wszczętym na skutek skargi na postanowienie komornika, ustalające koszty egzekucji, komornik nie bierze udziału. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi Elżbiety B. i Teresy S. - Elektryczne Centrum Handlowe "ANIA" Spółka Cywilna w W. z udziałem Jacka S. i Jacka J. - PPHU "Bychowo" w Ł. na czynności komornika Sądu Rejonowego w Wieluniu, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 9 czerwca 1999 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: II CKN 379/98.
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 65 § 2 k.c. wymaganie badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy ogranicza w istotnym stopniu możliwość werbalnej interpretacji umowy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego "REMUR" SA w R. przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "DG-DIGPOL" Spółce z o.o. w B.-Z. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 października 1997 r., sygn. akt I AC [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 135, Sygnatura: I CKN 43/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprzedaż przez producenta, zajmującego na rynku pozycję dominującą, wytwarzanych produktów w ten sposób, że zamówienia niektórych odbiorców realizowane są w zakresie nieproporcjonalnie większym niż pozostałych, może stanowić praktykę monopolistyczną określoną w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (tekst jedn. Dz.U. Nr 49, poz. 318 ze zm.). 2. Dla zastosowania tzw. klauzuli rozsądku niezbędne jest wykazanie przez podmiot działający [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 72, Sygnatura: III CKN 196/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypłacenie przez bank wkładu zgromadzonego na rachunku oszczędnościowym stwierdzonym imienną książeczką oszczędnościową osobie nieuprawnionej do odbioru wkładu, nie zwalnia banku z zobowiązania wobec posiadacza rachunku. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Anny K. przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Państwowemu - Oddziałowi w Z. o zapłatę, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Zamościu z dnia 21 sierpnia 1997 r., s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CKN 261/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie przy wyborach obowiązku tajnego głosowania, przewidzianego w art. 411 k.h., na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej stanowi podstawę do skutecznego zaskarżenia na podstawie art. 413 k.h. podjętej uchwały. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Zakładów Budownictwa Kolejowego w L. przeciwko "Carbokol" Spółce Akcyjnej w L. o unieważnienie uchwały, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 143, Sygnatura: I CKN 4/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego zarządu spółdzielni, nie stoi na przeszkodzie podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) o nieudzieleniu absolutorium niektórym lub wszystkim członkom zarządu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Anny J. i Zdzisława K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra" w P. o uchylenie uchwał Zebrania Przedstawicieli SM, na skutek kasacji powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 132, Sygnatura: I CKN 1146/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku nabycia przez małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w drodze czynności prawnej, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnikiem staje się tylko małżonek uczestniczący w tej czynności. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Joanny W. przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu "Torem", Spółce z o.o. w G. o unieważnienie uchwał zgromadzenia wspólników, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 136, Sygnatura: I CKN 1152/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak bezprawności działania jest okolicznością obojętną z punktu widzenia dopuszczalności zastosowania art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z odwołania Zakładów Metalowych "STALBUD-C." Spółki z o.o. w C. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, zainteresowany: Zakłady Energetyczne w B.-B. o przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III CZP 61/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwały zarządu komisarycznego ustanowionego dla bankowej spółki akcyjnej na podstawie art. 105 Prawa bankowego z 1989 r. (tekst jedn. Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 ze zm.), podjęte w sprawach zastrzeżonych do właściwości walnego zgromadzenia akcjonariuszy, nie mogą być unieważnione w wyniku wytoczenia powództwa z art. 414 k.h. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Anny Ż. przeciwko Łódzkiemu Bankowi Rozwoju Spółce Akcyjnej w Ł., obecnie: BIG Bank SA w W. z udziałem interwenienta ubocznego po [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, [92], 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU