STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 3276/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy może domagać się zwrotu nienależnie pobranego świadczenia tylko wówczas, gdy ubezpieczonemu można przypisać złą wolę. Obowiązek zwrotu obciąża tylko tego, kto przyjął świadczenie w złej wierze, wiedząc, że mu się ono nie należy, co dotyczy zarówno osoby, która została pouczona o okolicznościach, w jakich nie powinna pobierać świadczeń, jak też tej osoby, która uzyskała świadczenia na podstawie nieprawdziwych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 430/10
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zamieszczenie w rejestrze prowadzonym przez biuro informacji gospodarczej danych o wymagalnym zobowiązaniu dłużnika jest działaniem zgodnym z prawem tylko wtedy, gdy zobowiązanie to rzeczywiście istnieje i jest wymagalne. 2. Okoliczność, że ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych przyznaje dłużnikom szczególne i inne od ogólnych środki ochrony prawnej, nie wyłącza ochrony zainteresowanej osoby na podstawie art. 24 k.c. i nie modyfikuje wynikającego z tego prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 257/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wobec wszystkich roszczeń wymienionych w art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, ze zm.), legitymacja czynna przysługuje twórcy lub pierwotnemu podmiotowi autorskich praw majątkowych albo ich następcom prawnym. Legitymacja czynna przysługuje również licencjobiorcy wyłącznemu (art. 67 ust. 4) oraz organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (art. 105). 2. W procesach o narusze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 maja 2010 r., sygn. II AKzw 62/10[1] - Dr Wojciech Sych

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 6, Sygnatura: II AKzw 62/10
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
GLOSA do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 maja 2010 r., sygn. II AKzw 62/10[1] - Dr Wojciech Sych Glosowane orzeczenie zapadło w następującej sytuacji procesowej. W stosunku do J. G., sprawcy czynu z art. 148 § 1 k.k. w związku z art. 31 § 1 k.k., na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie II Ko.2. 1/02, stosowany był środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie leczniczym. W toku wykonywania tego środka, rozważając kwestię ewentua [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 3558/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 118 ust. 1a in fine ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.) nie dotyczy wyłącznie sytuacji wymagającej ustalania okoliczności faktycznych, lecz także wyjaśnienia – czy i jaki wpływ ustalone lub bezsporne okoliczności faktyczne mają na przyznanie prawa do świadczenia lub ustalenie jego wysokości. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 r., sprawy z odwoł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 346/10
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji uznania powództwa przez pozwanego, apelacja interwenienta ubocznego niesamoistnego po stronie pozwanej od wyroku uwzględniającego powództwo, jako niedopuszczalna, podlega odrzuceniu. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Anna Kowacz–Braun, Sędziowie: SSA Barbara Górzanowska, SSA Jerzy Bess, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 5 maja 2010 r., sprawy z powództwa Przemysława K. i Anny T.–K., przeciwko Agnieszce S., przy interwe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: III APa 4/10
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Norma art. 5 k.c. ma charakter wyjątkowy i może być zastosowana tylko po wykazaniu wyjątkowych okoliczności. Przy ocenie, czy zarzut przedawnienia stanowi nadużycie prawa, rozstrzygające znaczenie mają okoliczności konkretnego wypadku, zachodzące po stronie poszkodowanego oraz osoby zobowiązanej do naprawienia szkody. W szczególności ma znaczenie charakter uszczerbku jakiego doznał poszkodowany, przyczyna opóźnienia w dochodzeniu roszczenia i czas jego trwania. 2. Dla ustalenia momentu wyzna [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 8, Sygnatura: IV SA/Po 1042/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
VIII-Wyróżniony: SWSA Maciej Dybowski Określony w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. nr 32, poz. 241), trzymiesięczny termin do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jest terminem prawa materialnego. O charakterze materialnoprawnym czy procesowym konkretnego przepisu nie decyduje, w jakim akcie prawnym, czy też w jakim miejscu został zamieszczo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1509/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Funkcją dodatkowej opłaty przewidzianej w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ze zm.) jest zdyscyplinowanie płatników składek do wykonania i to należytego, ciążącego na nich obowiązku terminowego i w należnej wysokości opłacania składek. Nie pełni ona funkcji rekompensacyjnej, gdyż taka przypisana jest odsetkom. Opłata dodatkowa stanowi sankcję za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku opłacania skł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Modele polityki kadrowej oraz techniki doboru kadr - Piotr Buraczewski, Oksana Ievsiukova

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Modele polityki kadrowej oraz techniki doboru kadr - Piotr Buraczewski, Oksana Ievsiukova Planowanie zasobów ludzkich wyłoniło się z funkcji planowania siły roboczej. Planowanie zasobów ludzkich wiąże się z dopasowaniem popytu na odpowiednią liczbę pracowników w stosunku do istniejącej podaży. Popyt na kadrę jest pochodną obecnych i przewidywanych potrzeb zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach. Na podaż składają się zasoby ludzkie dostępne zarówno wewnątrz organizacji, ja [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, [92], 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU