STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II CKN 266/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli mają być umorzone udziały jednego ze wspólników, na podstawie postanowienia umowy spółki, nie określającego szczegółowych przesłanek umorzenia, jego zgoda na umorzenie warunkuje prawidłowość uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie umorzenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama T. przeciwko "RADIOSTER" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 144, Sygnatura: I CKN 1088/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezgodność z prawem niektórych tylko zmian wprowadzonych do statutu spółdzielni, nie powoduje konieczności uchylenia całej uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) zmieniającej statut. Uchwała podlega uchyleniu w części, w której postanowienia zmienianego statutu nie są zgodne z prawem, chyba że z okoliczności wynika, że bez tych postanowień zmiana statutu nie zostałaby dokonana. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego K. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 145, Sygnatura: I KZP 8/99
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działaniami na szkodę spółki, o jakich mowa w art. 300 § 1 Kodeksu handlowego, są takie czynności dokonane przez osoby wymienione w tym przepisie, które zostały podjęte w granicach upoważnienia ustawowego lub wychodzące poza jego zakres, ale wynikające z ich roli w spółce i pozostające w związku z funkcjami pełnionymi w jej władzach. Sąd Najwyższy, w sprawie Henryka P., Tomasza W., Stanisława W., po rozpoznaniu przekazanych na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu, post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 119, Sygnatura: I CKN 1135/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do oceny stosunków wynikających z umowy o budowę mieszkania spółdzielczego, zawartej przez spółdzielnię mieszkaniową z osobą nie będącą członkiem tejże spółdzielni, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487 i następne k.c.), chyba że strony przyjęły w umowie inne przepisy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Eugeniusza N. przeciwko Spółdzielni Budownictwa Mieszkanio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 111, Sygnatura: I CKN 15/99
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu upadłościowym nie jest dopuszczalna skarga o wznowienie postępowania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 1999 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto o wznowienie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Krzysztofa M. właściciela przedsiębiorstwa "Zoebis" w P., na skutek kasacji Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 6 października 1998 r., syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 133, Sygnatura: II CKN 24/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 203 k.h. dotyczy umów między spółką a członkami zarządu, związanych ze sprawowaną funkcją członka zarządu, a nie umów zawieranych przez spółkę z członkami zarządu działającymi jako osoby fizyczne, a więc poza pełnioną przez nich funkcją. 2. Dopuszczalność zawarcia przez jednoosobową spółkę z o.o. umowy sprzedaży nieruchomości powinno wynikać z treści pełnomocnictwa w formie notarialnej, a jej brak skutkuje nieważność umowy. 3. Do reprezentacji jednoosobowej spółki z o.o. przy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 137, Sygnatura: III CKN 231/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikające z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 53, poz. 272 ze zm.) zobowiązanie odbiorcy przesyłki do zapłaty ciążących na niej należności jest jego samoistnym zobowiązaniem wobec przewoźnika. Obowiązek ten istnieje nawet wtedy, gdy ze stosunku prawnego wynikało, że zależność ta będzie obciążać nadawcę. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Polskich Kolei Państwowych - Biura Kontroli Dochodów w Ł. prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 146, Sygnatura: WKN 37/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość przypisania wystawcy czeku bez pokrycia przestępstwa określonego w art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283) zachodzi jedynie wtedy, gdy zapłata czeku nie nastąpiła, wskutek czego posiadacz czeku poniósł szkodę. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 12 marca 1999 r. na rozprawie sprawy Arkadiusza G., skazanego prawomocnie za popełnienie przestępstwa określonego w art. 199 § 1 d.k.k. w zbiegu z art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo cze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 140, Sygnatura: III CKN 198/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynajmujący nie będący właścicielem rzeczy najętej może domagać się naprawienia szkody wynikłej z nieuwzględnienia przez najemcę obowiązku zwrotu rzeczy tylko wówczas, gdy przysługiwało mu uprawnienie do dysponowania rzeczą po zakończeniu najmu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w B. przeciwko Mirosławowi M. i Leonowi M. wspólnikom Spółki Cywilnej "Mur-Mir" w B. o zapłatę, na skutek kasa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 112, Sygnatura: I CKN 1026/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powzięcie przez wspólników uchwały wbrew przepisom prawa (art. 240 § 1 k.h.) oznacza kolizję z każdym przepisem prawa (bezwzględnie i względnie obowiązującym). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Józefa W. przeciwko Specjalistycznemu Przedsiębiorstwu "TAWI-ECO" Sp. z o.o. o unieważnienie uchwał, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. akt. I ACa 148/98, 1. uchyla zaskarżony wyrok w częś [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, [93], 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU