STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: III AUr 579/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250) restrykcję dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą dotyczą jedynie zalegania z opłatą tych składek na ubezpieczenie, obowiązek opłacania których oparty jest na przepisach tejże ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: III AUr 99/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez zwykłe czynności wykonywane poza terenem gospodarstwa rolnego, związane z prowadzeniem działalności rolniczej o jakich mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342) należy rozumieć czynności wynikające w sposób naturalny i celowy z potrzeb danego gospodarstwa rolnego, niezbędne w konkretnej sytuacji do prowadzenia określonej działalności rolniczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: III AUr 174/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Prawo do renty inwalidzkiej nie ustaje z mocy prawa, ale wymaga decyzji organu rentowego wydanej w sprawie świadczenia z ubezpieczenia społecznego. W szczególności decyzja rentowa jest wymagana przy wstrzymaniu wypłaty przyznanego świadczenia, jeżeli powstaną okoliczności uzasadniające ustanie tego prawa, skoro wstrzymanie wypłaty świadczeń następuje poczynając od miesiąca, w którym organ rentowy wydał decyzję rentową (art. 88 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1982 o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: III AUr 527/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia społecznego od daty jego wstrzymania może być skutecznie dochodzone w świetle art. 16 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250) dopiero po opłaceniu w całości zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, co oznacza, że w razie ich ratalnej spłaty, świadczenie staje się wymagalne z dniem wpłacenia ostatniej raty należności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: III APr 43/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie w art. 445 k.c. ma przede wszystkim charakter kompensacyjny; wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, czy też określonej sztywnymi regułami tak jak w ustawie wypadkowej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychicznego polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: III AUr 331/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w poszczególnych miesiącach ilość dni roboczych była mniejsza aniżeli ilość dniówek, o których mowa w § 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno–rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.) to przepracowanie wszystkich dni roboczych w tym miesiącu pod ziemią, oznacza pełny wymiar pracy pod ziemią, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: III AUr 120/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykluczonym jest przyjęcie, że członkowie rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 26 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46, poz. 250 z 1989 r.) objęci są ubezpieczeniem na podstawie przepisów tej ustawy tylko dlatego, że są członkami rodziny. Członkowie rodziny osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wymienione w art. 26, podlegają ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: III AUr 263/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik może udowodnić, że pozostawał w stosunku ubezpieczenia społecznego, mimo, że nie był zgłoszony do ubezpieczenia. Wystarczy, że udowodni fakt trwania stosunku pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: III AUr 61/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaniechanie przez organ rentowy poinformowania zainteresowanego o możliwości się ubiegania o emeryturę w sytuacji, gdy uprawnienie do tego świadczenia wynika z dokumentów zgromadzonych w sprawie z podwyższeniem renty inwalidzkiej – stanowi błąd organu rentowego, o jakim mowa w art. 101 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników (Dz.U. Nr 40, poz. 267, ze zm.) i skutkuje przyznanie emerytury za 3 lata wstecz od miesiąca w którym wpłynął wniosek o ponown [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: III AUr 226/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie na podstawie art. 298 Kodeksu handlowego od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne może dokonać się wyłącznie w drodze powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeciwko członkom zarządu spółki. Natomiast niedopuszczalne jest ustalenie odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z art. 298 § 1 Kodeksu handlowego w trybie decyzji wydanej na podstawie art. 88 i nast. ustawy z dnia 1 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, [94], 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU