STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 113, Sygnatura: III CZ 3/99
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o unieważnienie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. nie jest sprawą o świadczenie i kasacja w niej przysługuje bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 1999 r. sprawy z powództwa Mariusza O. przeciwko "Promex - Rożnów" Spółce z o.o. w R. o unieważnienie uchwał, na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 1998 r., sygn. akt II ACa 627/98, postanawia, u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 122, Sygnatura: III CKN 171/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba ubiegająca się o przydział lokalu spółdzielczego, nie będąca jeszcze członkiem spółdzielni, nie jest uprawniona do ingerowania w treść umowy o roboty budowlane, zawieranej przez spółdzielnię mieszkaniową z wykonawcą, której przedmiotem jest wybudowanie dla tej spółdzielni budynku mieszkalnego, w którym znajduje się lokal objęty przydziałem. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Krzysztofa F., Rafała M., Heleny G. W., Tadeusza W., Barbary B. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 142, Sygnatura: I CKN 1162/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonywanie użytkowania nie jest przesłanką roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego, przewidzianego w art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze zm.). Dochodzenia tego roszczenia przez użytkownika, który nie wykonywał użytkowania zgodnie z celem, w jakim je uzyskał, może być jednak w konkretnych okolicznościach uznane za nadużycie prawa. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 105, Sygnatura: I CKN 882/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogłoszenie upadłości osoby prawnej nie pozbawia tej osoby zdolności sądowej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi pozwanego w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Wiecha" w Sz. przeciwko "Krajbud Dom Mursa" Spółce z o.o. w K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 października 1996 r., sygn. akt VIII GC 774/95, na skutek kasacji wnoszącego skargę od postanowienia Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 107, Sygnatura: I CKN 414/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie niemożności doręczenia pisma sądowego pełnomocnikowi przedsiębiorcy pod wskazanym adresem siedziby przedsiębiorcy, skuteczne jest doręczenie tego pisma do rąk osoby wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy względnie pracownika przedsiębiorcy upoważnionego do odbioru pism sądowych. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa – Projektowo Wdrożeniowego "Protek" Spółki z o.o. w P. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 115, Sygnatura: I CKN 887/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub wydanego za granicą orzeczenia sądu polubownego (arbitrażowego) przysługuje kasacja. 2. Określony w art. 2 ust. 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Finlandią o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach w dniu 27 maja 1980 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 140 i 141) obowiązek załatwiania wniosków o udzielenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 134, Sygnatura: II CKN 804/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w żądaniu ustalenia nieważności względnej uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, gdy powództwo o unieważnienie tej uchwały zostało już prawomocnie oddalone lub gdy upłynęły terminy do jego wytoczenia, przewidziane w art. 415 k.h. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego J. przeciwko Drukarni Wydawnictw Naukowych SA w Ł. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 110, Sygnatura: III CKN 155/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bankowe tytuły wykonawcze wystawione w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72 z 1992r., poz. 359 ze zm.), zachowały moc po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939) jako podstawa egzekucji wszczętej przed dniem 1 stycznia 1998 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Józefy i Bogusława S. przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Państwowemu - [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 117, Sygnatura: I CKN 977/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest wpisanie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na podstawie nieprawomocnego i nie podlegającego wykonaniu nakazu zapłaty, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności "dla zabezpieczenia" oraz wniosku wierzyciela, wskazującego ten sposób zabezpieczenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Tadeusza K. z udziałem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego "PeBeka" SA w T. o wpis hipoteki przymusowej, na skutek kasacji uczestnika [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 101, Sygnatura: II CKN 151/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 5 k.c. nie może stanowić skutecznej podstawy trwałego pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 roku na rozprawie sprawy z powództwa Bronisławy O. przeciwko Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w B.-B. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 1996 roku, sygn. akt II Cr 578/96, oddala kasację i odstępuje od obciążenia powódki obowiązkie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, [94], 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU