STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: I GSK 1083/09.
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw ku temu, aby za każdym razem, kiedy występuje rozbieżność co do klasyfikacji towarów między organem a stroną, dopuszczać dowód z opinii biegłego. W sytuacji, kiedy znany jest skład surowcowy towarów podlegających klasyfikacji, organy mogą dokonać tej czynności samodzielnie, albowiem w sprawie nie są wymagane wiadomości specjalne. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2010 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Syndyka Masy Upadłości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 46, Sygnatura: I FSK 1023/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku zatrzymania wadium nie mamy zatem do czynienia z dostawą towaru czy usługą. 2. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej nie było podstawy do odliczenia podatku naliczonego w razie zatrzymania wadium, skoro nie można mówić w tej sytuacji o nabyciu towarów lub usług. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2010 r., na rozprawie, skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w R., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 lutego 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Problematyka korupcji w działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli - Mirosław Karpiuk, Renata Kłapińska

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Problematyka korupcji w działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli - Mirosław Karpiuk, Renata Kłapińska Wstęp Zjawisko korupcji jest niezwykle destabilizujące nie tylko dla sfery publicznej, ale również dla sfery społecznej. Stając się elementem życia społecznego zmienia tym samym wzorce postępowania, które to wzorce zachowania korupcjogenne mogą z czasem traktować jako normalne, czy akceptowalne. Zdarza się tak, że instytucje powołane do walki z korupcją same stają się podatne na wpływy [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Mirosław Karpiuk, Piotr Karbowski

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Mirosław Karpiuk, Piotr Karbowski Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej powoływana jako SIWZ, bądź specyfikacja) jest podstawowym dokumentem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Sporządzenie specyfikacji jest jedną z najważniejszych czynności oraz obowiązkiem zamawiającego podczas przygotowywania postępowania. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie dwóch trybów – zamów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 71, Sygnatura: II CNP 8/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naprawienia szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością niezwołaniem nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników można dochodzić na ogólnych zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej, w dniu 15 czerwca 2010 r., skargi B. Centrum Medycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Spółki z o.o. w B., o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 marca 2009 r., wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III SA/Gl 130/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie zawarte w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 702, poz. 473 z późn. zm.) nie obejmuje swoim zakresem uprawnienia rady gminy do konkretyzowania, jak ma wyglądać miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i w jakich warunkach sprzedaż taka ma się odbywać. Wskazany przepis nie daje również kompetencji radzie do doprecyzowania lub zmiany wyrażonych w ustawie warunków uzyskania zezwol [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Kr 221/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Kryterium podstawowym przy ustalaniu wartości rynkowej mają być przeciętne ceny stosowane w danej miejscowości, natomiast kryterium dodatkowym (uzupełniającym) ma być stan i stopień zużycia rzeczy. Nie wolno pominąć przy ustalaniu wartości rynkowej, stanu i stopnia zużycia rzeczy i poprzestać wyłącznie na przeciętnych cenach. 2. Sposób ustalenia wartości rynkowej nie może być oderwany od miejsca i daty zawarcia transakcji, gdyż warunki popytu i podaży mają istotny wpływ na taką wartość. 3. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Kr 221/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Kryterium podstawowym przy ustalaniu wartości rynkowej mają być przeciętne ceny stosowane w danej miejscowości, natomiast kryterium dodatkowym (uzupełniającym) ma być stan i stopień zużycia rzeczy. Nie wolno pominąć przy ustalaniu wartości rynkowej, stanu i stopnia zużycia rzeczy i poprzestać wyłącznie na przeciętnych cenach. 2. Sposób ustalenia wartości rynkowej nie może być oderwany od miejsca i daty zawarcia transakcji, gdyż warunki popytu i podaży mają istotny wpływ na taką wartość. 3. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: II FPS 1/10
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w Izbie Finansowej, na posiedzeniu jawnym w dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: I FSK 1444/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawodawca krajowy – expressis verbis – nie wypowiada się w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług co do ewentualnej konieczności wystawiania przez podatników VAT faktur w formie papierowej. Czysto językowa analiza wspomnianego przepisu nie stoi na przeszkodzie konstatacji, że faktury mogą być wystawiane również w formie innej niż papierowa. W szczególności należy uznać, że posłużenie się przez ustawodawcę wyrażeniem „wystawia” nie ogranicza zakresu norm [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, [94], 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU