STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 104, Sygnatura: II CKN 408/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a stanem prawnym rzeczywistym, nie mają zastosowania ograniczenia dowodowe przewidziane w art. 46 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Franciszka N. przeciwko Skarbowi Państwa – Kierownikowi Urzędu Rejonowego w T. M. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 118, Sygnatura: II CKN 165/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywcy gruntu uszkodzonego wskutek eksploatacji górniczej nie przysługuje roszczenie z tytułu obniżenia plonów, jeżeli stan gruntu nie uległ pogorszeniu po dacie jego nabycia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "OMNIX" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Spółce Węglowej SA - Kopalni Węgla Kamiennego "Sośnica" w G. o naprawienie szkody, na skutek kasacji powodowej spółki od wyroku Sądu Ap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 55/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest nadanie sądowej klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, w którym bank zastrzega sobie prawo egzekwowania odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego, powstałe po wystawieniu tego tytułu (art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe - Dz.U. Nr 140, poz. 939). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Banku Śląskiego SA w K. Oddziału w K. przeciwko Stanisławie N. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 116, Sygnatura: I CKN 955/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie zastrzeżenia własności sprzedanej rzeczy, kupujący, któremu rzecz została wydana, traci uprawnienie do posiadania rzeczy już wskutek zwłoki w zapłacie ceny. Jeżeli sprzedawca wystąpił na drogę sądową o zapłatę ceny, nie może następnie domagać się wydania mu sprzedanej rzeczy z powołaniem się na zastrzeżenie własności. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa SA IMD-Societe Anonyme V. Belgia przeciwko Skarbowi Państwa - Urzędowi Celnemu w P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: III RN 99/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, w myśl którego przepisy art. 27 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (wyrok z dnia 29 kwietnia 1998 r., K. 17/97, OTK 1998 r. Nr 3, poz. 30) w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn sankcji administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe, są niezgodne z art.2 Konstytucji RP, choć odnosi się bezpośrednio tylko do brzmienia tych przepi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 97, Sygnatura: III RN 91/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Występujące w § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (MP Nr 59, poz. 514) pojęcie "wytwarzania" odnosi się do mieszania paliw, natomiast "wytwarzaniem" nie jest "przeklasyfikowanie" paliw, o którym również mowa w tym przepisie. 2. Pojęcie "przeklasyfikowania" z § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 121, Sygnatura: II CKN 658/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie statutu spółdzielni spożywców „Społem” przewiduje, iż w składzie rady nadzorczej ilość członków konsumentów powinna być odpowiednio większa w stosunku do ilości członków będących pracownikami, nie jest sprzeczna z prawem spółdzielczym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Alfreda B. przeciwko Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w T. G. o uchylenie uchwały, na skutek kasacji powoda Alfreda B. od wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 103, Sygnatura: III CKN 982/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaciąganie w toku postępowania układowego pożyczek w znacznej wysokości w celu rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej (nowe przedsięwzięcie inwestycyjne), w sytuacji gdy zobowiązania dłużnika kilkakrotnie przewyższają jego majątek, jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu (art. 28 § 1 Prawa o postępowaniu układowym). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 grudnia 1998 r. sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo–Produkcyjnego "TORVIL" [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 95, Sygnatura: III CZP 46/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie jest wymagane oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, jeżeli czynność bankowa, z której wynika wierzytelność objęta tytułem egzekucyjnym, została dokonana przed dniem 1 stycznia 1998 r. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Invest- Bank" SA Oddziału we W. przeciwko Elżbiecie i Janowi M. o nadanie klauzuli wykonalności, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 1998 r. zagadnienia prawnego przedstawionego prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 149, Sygnatura: FPS 19/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym w 1994 r. szacunkowy sposób określenia wartości niezaewidencjonowanej sprzedaży jest warunkiem ustalenia podatku przy zastosowaniu stawki 22% i podwyższenia ustalonej kwoty podatku o 100%. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zam [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, [95], 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU