STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: V ACa 692/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 2010 r., sygn. akt V ACa 692/09[1] - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: 1. Dobra wiara oznacza stan psychiczny określonej osoby polegający na błędnym, ale usprawiedliwionym w danych okolicznościach mniemaniu o istnieniu jakiegoś prawa podmiotowego lub stosunku prawnego. 2. Zła wiara to znajomość prawdziwego stanu rzeczy, odbiegającego od twierdzeń zainteresowanego, albo nieusprawiedliwiona n [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 9 lutego 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: II K 16/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI V-5-2012 - Wyróżniony: SSR Arkadiusz Bednarczyk Dopuszczalne jest nagrywanie rozmów pracowników, podwładnych, albo ustalanie pozycji danej osoby z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody pracownika. Osobną kwestią jest natomiast możliwość wykorzystania uzyskanych w ten sposób danych w innym postępowaniu, w szczególności karnym. UZASADNIENIE Andrzej Ch. został oskarżony o to, że w okresie luty–maj 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 234/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okazanie osoby rozpoznanej przez rozpoznającego na zdjęciu jako sprawca, może zmierzać do ustalenia, czy zatrzymany jest tą samą osobą, którą rozpoznano na zdjęciu. Wartość takiego „powtórnego rozpoznania” jest wątpliwa, sugestia co do wyglądu tej osoby wydaje się bowiem nie do uniknięcia. Z tego względu traktowanie rozpoznania na fotografii jako metody tworzenia kręgu osób, które następnie są okazywane „w naturze”, trzeba ocenić jako sprzeczne z nakazem wyłączania sugest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 691/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ocena zeznań świadków nie może ograniczać się do rodzaju stosunków łączących świadka ze stroną, ale powinna opierać się na zestawieniu treści zeznań z pozostałymi dowodami naświetlającymi okoliczności sprawy w sposób odmienny i na dokonaniu prawidłowego wyboru, po rozważeniu wynikłych sprzeczności w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego. Jest rzeczą oczywistą, iż w procesie występują świadkowie pozostający w określonych relacjach z jedną bądź z drugą stroną procesu. Częstokroć także [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 201/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie przez ustawodawcę sformułowania „sąd, o którym mowa w art. 396 § 2 k.p.k.”, przesądza o tym, iż w czynności tej bierze udział sąd wezwany, a nie sędzia wyznaczony ze składu. Udział tego sądu jest więc warunkiem niezbędnym, warunkującym prawidłowość przeprowadzonej czynności, a w konsekwencji umożliwiającym powoływanie się na ten dowód – przy dokonywaniu ustaleń, względnie dokonywanie oceny wiarygodności innych dowodów przeprowadzonych w sprawie. Brak spełnienia tego waru [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 19/10
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Strona, wskazując w postępowaniu o wznowienie postępowania nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, winna również podać, w jakim zakresie ich uwzględnienie może zmienić podstawę orzekania, wpływając tym samym na treść rozstrzygnięcia. 2. Wskazanie jedynie okoliczności faktycznych, czy nawet dowodów, które w pewien sposób dotyczą stron postępowania podlegającego wznowieniu, lecz nie miałyby wpływu na treść wydanego orzeczenia, z uwagi czy to na ich charakter, czy też dlatego, iż miały mie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 653/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przelicznik przewidziany w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227) – nakazujący liczyć każdy pełny rok zatrudnienia na kolei na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojeździe trakcyjnym, w drużynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy jako 14 miesięcy zatrudnienia na kolei – nie ma zastosowania w sytuacji, gdy ubezpieczony nabył prawo do emerytury na zasad [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. z dnia 21 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 7, Sygnatura: II K 637/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI VII - Wyróżniony: SSR Wojciech Baszczyński Jeśli przedmiotem postępowania karnego, obok przestępstw z Kodeksu karnego, są przestępstwa karne skarbowe, to prowadzący postępowanie niefinansowy organ, nie tylko że jest obwiązany – stosownie do art. 134 § 2 i § 5 k.k.s. – powiadomić o tym właściwy finansowy organ postępowania, ale ten niefinansowy organ obowiązany jest jednocześnie – jeśli tylko zachodzą ust [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 1, Sygnatura: I SA/Po 1006/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA NAGRODZONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI laureat – SWSA Maciej Jaśniewicz I-3-2012 1. Za bezzasadny należy uznać zarzut skarżącego dotyczący naruszenia art. 139 § 3 w związku z art. 12 § 3 Ordynacji podatkowej. Godzi się zauważyć, że instytucja interpretacji podatkowych uregulowana została w Rozdziale I Działu II Ordynacji podatkowej. W przepisach art. 14b § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) uregulowano w sp [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 9, Sygnatura: III SA/Wa 1686/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI IX-Wyróżniona: SWSA Lidia Ciechomska-Florek O prawach wynikających z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie może decydować to, kiedy zostanie orzeczenie opublikowane. Podatnik musi mieć możliwość zapoznania się z nim i podjęcia odpowiednich środków prawnych. Byłoby to sprzeczne z zasadą efektywności mającej swoje źródło w art. 10 Traktatu Wspólnot Europejskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, [95], 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU