STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: I OPS 14/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie ze skargi na decyzję administracyjną o wywłaszczaniu nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania pobiera się wpis stały określony w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.), także wówczas, gdy skarżący kwestionuje tylko wysokość ustalonego odszkodowania. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: I OPS 12/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. nr 69, poz. 622 ze zm.), jest terminem instrukcyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2010 r., na posiedzeniu jawnym w Iz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: II OPS 6/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wskazanie przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji, iż okoliczności wydania pozwolenia na broń muszą być uzasadnione, przy jednoczesnym wymienieniu w ustępie 3 celów wydania takiej decyzji, nie stwarza podstawy do traktowania „celów” za „usprawiedliwioną okoliczność”. 2. W każdym przypadku, niezależnie od tego, czy określona osoba występuje o wydanie pozwolenia na broń w związku z uprawianiem sportu strzeleckiego, przynależnością do koła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 59, Sygnatura: V CSK 13/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydana w postępowaniu sądowym opinia określająca wartość nieruchomości (operat szacunkowy) wymaga potwierdzenia aktualności przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli upłynął ustawowy termin do jej wykorzystania w sprawie lub zaistniały okoliczności wymagające potwierdzenia aktualności, niezależnie od upływu terminu do wykorzystania opinii w sprawie (art. 156 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, ze z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: III CZP 2/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800, ze zm.) może żądać udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych na podstawie art. 67 ust. 1 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej z udziałem AZ „SOFT” Spółki Akcyjnej w K., w pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II OSK 812/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu dotyczącym przymusowej rozbiórki, uregulowanym przepisem art. 37 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r., organ administracji publicznej winien dokonać analizy przepisów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dacie rozstrzygania sprawy przez organ, a ściślej w dacie wydawania decyzji w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2010 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II CSK 629/09
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zbycia nieruchomości najemcy lokalu mieszkalnego, niestanowiącego odrębnej nieruchomości, nie przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu (art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mieczysława P., przeciwko Powiatowi B., o zapłatę, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 maja 2010 r., skargi kasacyjnej powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi dnia 26 c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: I SA/Gl 362/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 33 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 229 z 2005 r., poz. 1954 z późn. zm.), organ egzekucyjny rozpoznaje wszystkie zgłoszone zarzuty jednym postanowieniem i w zależności od tego, czy i który zarzut (lub które zarzuty) uzna za uzasadnione – wydaje jedno rozstrzygnięcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 5 maja 2010 r., sprawy ze skargi „A” S.A. w B., n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Nadzór sądu nad czynnościami komornika sądowego - mgr Arnold Pander

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nadzór sądu nad czynnościami komornika sądowego - mgr Arnold Pander Kwestia nadzorowania z urzędu czynności egzekucyjnych przez komornika sądowego od lat była kontrowersyjna w doktrynie prawa. Do czasu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 172, poz. 1804), która weszła w życie w dniu 5 lutego 2005 r., w orzecznictwie i piśmiennictwie przeważało jednak stanowisko, że art. 759 § 2 k.p.c. nie zezwala na uchylenie lub zmianę prawomocnej czynności egzek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 59, Sygnatura: I OSK 698/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku bezczynności w sprawie wydania zaświadczenia, skarżący powinien w jakiejkolwiek to formie wyczerpać przysługujące mu środki zaskarżenia, zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a.; tj. albo złożyć zażalenie w trybie art. 37 § 1 k.p.a., albo wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 p.p.s.a.). Co prawda sąd przeprowadził już jedną rozprawę w składzie trzech sędziów (która została odroczona), ale jeśli później okazało się, że skarga podlega odrzuceniu, to zarządzeniem sędziego można było [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, [95], 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU