STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKo 69/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa procesowa nie przewiduje wyłączenia sędziego in abstracto, ale wiąże wyłączenie sędziego z "udziałem w sprawie". W rozumieniu art. 42 § 3 k.p.k. "udział w sprawie" oznacza podejmowanie przez sędziego czynności procesowych związanych z merytorycznym rozstrzygnięciem określonej sprawy. A zatem wniosek o wyłączenie sędziego, orzekającego w postępowaniu odwoławczym może wywoływać skutki prawne z chwilą wszczęcia postępowania apelacyjnego lub zażaleniowego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 7/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choroba długotrwała i choroba realnie zagrażająca życiu, to dwie odmienne postacie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.k. i brak jest powodów do przyjęcia, że w przypadku realnego zagrożenia życia chorobą, która nie trwa długotrwale w rozumieniu orzecznictwa akceptowanego na gruncie Kodeksu karnego z 1969 r., iż w takim wypadku właściwym jest zakwalifikowanie czynu sprawcy z art. 157 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w dniu 14 marca 2002 r. spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 74/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o niewystępowaniu z wnioskiem o przedłużenie pobytu w schronisku dla nieletnich, nie wpływa w bezpośredni sposób na czas stosowania tego środka, a więc nie przedłuża stosowania tego środka, ani też go nie uchyla, a więc nie zmienia w żaden sposób sytuacji oskarżonych w zakresie stosowanych wobec nich środków zapobiegawczych, a zatem nie ma ono charakteru postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego. Skoro zaś przepisy k.p.k. nie zawierają unormowania dopuszczającego możliwość [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 48/02
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn polegający na dokonaniu zabójstwa w związku z rozbojem (art. 148 § 2 pkt 2 k.k.) i jednoczesnym zrealizowaniu także znamion rabunku z art. 280 § 2 k.k., podlega kwalifikacji na podstawie tych dwóch, zbiegających się kumulatywnie, przepisów ustawy (art. 148 § 2 pkt 2 i art. 280 § 2 k.k. w związku art. 11 § 2 k.k.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2002 r. sprawy Sebastiana G. oskarżonego z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. i art. 280 § 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 75, Sygnatura: V AL 35/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Sąd Apelacyjny postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: II AKa 45/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znamiona skutku z narażenia, zawarte w art. 158 § 1 k.k., mieszczą się implicite w znamionach przestępstwa z art. 280 § 2 k.k., gdy podstawą kwalifikacji czynu jest niebezpieczny sposób wykonania rabunku. Oznacza to, że w takim przypadku nie zachodzi realny (rzeczywisty) zbieg obu tych przepisów, lecz tzw. pomijalny zbieg przepisów, redukowany na podstawie zasady konsumpcji. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2002 r. sprawy Przemysława K. i Adama W., oskarżonych z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 542/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu z art. 12 k.k. nie wyłącza w niniejszej sprawie fakt, iż nabywcami środków odurzających były rożne osoby, tak małoletnie jak i dorosłe. Popełnione przez oskarżonego przestępstwo godziło bowiem nie tylko w dobra osobiste pokrzywdzonych - ich życie czy zdrowie, ale przede wszystkim w dobro ogółu jakim jest ochrona społeczeństwa przed plagą narkomanii i jej zapobieganie. Realizacja tego właśnie celu jest naczelnym zadaniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 61, Sygnatura: II AKa 505/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zachodzi właściwy zbieg przepisów między art. 310 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k., jako że ten pierwszy stanowi lex specialis. W art. 270 § 1 k.k. mowa jest bowiem o wszystkich dokumentach, zaś w art. 310 § 1 k.k. wskazano tylko na niektóre z nich, które mogą być podrobione lub przerobione. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2002 r. sprawy Marcina A. oskarżonego z art. 209 k.k., art. 279 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. i inne, z powodu apelacji, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 86, Sygnatura: II AKa 313/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Weksel in blanco, jako weksel o charakterze gwarancyjnym, choć niewątpliwie jest papierem wartościowym, służy jedynie zabezpieczeniu należnego wierzycielowi świadczenia z innego stosunku zobowiązaniowego oraz ułatwia i upraszcza jego dochodzenie, wobec czego nie należy do dokumentów objętych ochroną art. 310 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2002 r. sprawy Cz. D. oskarżonego z art. 310 § 1 i § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 87, Sygnatura: II AKa 336/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyjaśnienie sprzeczności w zeznaniach świadków, prowadzone w drodze ich konfrontacji, nie jest niczym innym, jak dodatkowym przesłuchaniem świadków. Wobec tego oczywistym jest, że ujawnienie treści tych zeznań jest możliwe jedynie w trybie art. 391 § 1 k.p.k. Przepis art. 394 § 2 k.p.k. nie ma zatem zastosowania do protokołów świadków złożonych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, jeśli świadkowie ci byli bezpośrednio przesłuchiwani przed sądem meriti. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, [95], 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU