STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 102, Sygnatura: I CKN 243/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała powzięta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane po upływie terminu 6 miesięcy, licząc od zakończenia każdego roku obrotowego, może być uchylona tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że naruszenie terminu z art. 390 § 1 k.h. miało wpływ na jej treść. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Tadeusza B., Marka B., Henryka Ć., Heleny M., Ireneusza P., Michała P., Waldemara P., Stanisława W., Elżbiety W., Mariana Ś., Krystyny K., Ilony P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 96, Sygnatura: III CKN 60/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 8 Prawa wekslowego, rzekomy przedstawiciel - tj. ten, kto złożył podpis na wekslu w cudzym imieniu lub jako organ osoby prawnej, nie mając do tego umocowania - sam odpowiada wekslowo, zgodnie z treścią złożonego oświadczenia woli, chyba że jego kontrahent wiedział o braku umocowania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Banku Zachodniego SA I Oddziału w G. przeciwko Zenonowi G. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Wo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 65, Sygnatura: III CZP 52/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedołączenie do pozwu w postępowaniu nakazowym dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi braku formalnego w rozumieniu art. 130 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Farma-ceutycznego “Jelfa” Spółka Akcyjna w J. G. przeciwko Zbigniewowi Ż. o zapłatę kwoty184,89 zł, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 1 grud-nia 1998 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze, postanowieniem z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 99, Sygnatura: I CKN 864/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabezpieczenie hipoteczne nie obejmuje odsetek kapitałowych. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jarosława Ż. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo–Produkcyjnemu "Pers–Metro" Sp. z o.o. w G. oraz Grażynie i Wojciechowi małżonków K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanych Grażyny i Wojciecha małżonków K. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 1997 r., sygn. akt I ACa 142/97, uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierws [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: III CKN 23/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do okoliczności zwalniających przewoźnika wymienionych w art. 17 ust. 2 Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego (CMR) – (Dz.U. Nr 49, poz. 238 ze zm.) może być zaliczony także rozbój dokonany przy użyciu broni lub groźbie jej użycia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama W. przeciwko Mirosławowi S. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 października 1997 r., sygn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 114, Sygnatura: I CKN 889/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli tekst weksla wskazuje na jego umiejscowienie w rozumieniu art. 4 Prawa wekslowego (domicyl), badanie ważności weksla nie powinno być dokonane bez uwzględnienia tej okoliczności i bez oceny skuteczności domicylu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Gminy S. L. przeciwko spółce "Hotel Diament" SA w S. L., dawnej "Bel-Pol" - "Euro-Aut" SA w S. L. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 lipca 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 68, Sygnatura: II CKN 10/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca weksla działa świadomie na szkodę dłużnika, gdy w chwili nabycia weksla wie o istnieniu po stronie dłużnika podstawy do zarzutu wobec poprzedniego posiadacza weksla i nabywając weksel chce pozbawić dłużnika, ze szkodą dla niego, możliwości podniesienia tego zarzutu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 października 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowo–Wytwórczego “Decorum” – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko M [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 67, Sygnatura: II CKN 12/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wierzyciel, po ukończeniu postępowania upadłościowego na skutek zawarcia układu, dochodzi od dłużnika wierzytelności wynikającej ze zdarzenia sprzed ogłoszenia upadłości, sąd powinien zbadać, czy zdarzenie to uzasadnia dochodzoną wierzytelność, a jeśli tak, jaką treść nadał jej układ. Zasądzenie dochodzonej wierzytelności może nastąpić jedynie w zakresie wynikającym z układu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 października 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Polskiego Towarzys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 72, Sygnatura: III CZP 42/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygniecia w trybie art. 390 k.p.c.: “Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie międzyna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: III CZP 42/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia auto-casco, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mariana G. właściciela Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego w J. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu “Compensa” SA w K. o zapłatę, po rozpo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, [96], 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU