STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 688/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca jednoznacznie określił warunki kiedy może dojść do głosowania wg zasady 1 właściciel – 1 głos bez zgody większości współwłaścicieli. Gdyby chciał wprowadzić takie głosowanie również wówczas, gdy poszczególni właściciele są powiązani rodzinnie czy kapitałowo, wprowadziłby definicję ustawową pojęcia „jeden właściciel” bądź odesłał do odpowiedniego stosowania definicji z art. 4 k.s.h. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2009 r., na rozprawi [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 12, Sygnatura: II K 155/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI XII - SSR Katarzyna Wierzbińska Wolność osobista i związana z nią tajemnica komunikowania się są jednymi z najważniejszych wartości demokratycznego państwa prawa, gwarantowanych przez Konstytucję RP (art. 49), Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (art. 19), Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 8) oraz liczne ustawy. Dlatego też zarówno zakres kontroli operacyjnej, jak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 631/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie sądu w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze ściganie osoby przekazanej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wydane w trybie art. 607za § 1 k.p.k., przysługuje zażalenie na podstawie art. 607l § 3 k.p.k. Sąd Apelacyjny we W., po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2009 r., sprawy Sebastiana K., w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze ściganie osoby przekazanej organom państwa wydania europejskiego nakazu aresztowania, na skutek zażalenia, wniesionego przez prokuratora, o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 633/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie sądu odwoławczego, którym utrzymane zostało w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania, wydane w wyniku rozpoznania zażalenia obrońcy podejrzanego (oskarżonego), nie pozwala pozostawić bez rozpoznania przez sąd odwoławczy, zażalenia – wniesionego w terminie – na to samo postanowienie sądu pierwszej instancji przez innego obrońcę podejrzanego (oskarżonego) lub przez podejrzanego (oskarżonego) osobiście. Sąd [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 6, Sygnatura: I SA/Wr 1554/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
VI-5-2011 1. Ze względu na treść art. 249 Traktatu Wspólnot Europejskich, dyrektywy wiążą państwa członkowskie co do celu, który powinien być nimi osiągnięty. Sąd państwa członkowskiego dokonując wykładni przepisów krajowych wydanych w celu wykonania dyrektywy, obowiązany jest ocenić te przepisy pod kątem zgodności z przepisami wspólnotowymi. 2. Zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 8, Sygnatura: II SA/Łd 617/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI cd. VIII-6-2011 Z punktu widzenia reguł rządzących państwem prawa nie sposób pogodzić się z praktyką odnajdującą podstawę prawną do odbierania słusznie nabytych uprawnień w treści przepisów, które jeszcze nie obowiązywały w momencie nabywania uprawnień. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka (spr.), Sędziowie: Sędzia WSA Czesława Nowak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 1829/09.
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawodawca zamierzył przyznawanie dodatku wyłącznie osobom, które są dosłownie sierotami zupełnymi, tzn. takim, których oboje rodzice naturalni nie żyją i tak też ten dodatek – póki co – należy rozmieć. 2. W przypadku, gdy ojciec naturalny nie jest znany (np. nie jest ustalone ojcostwo), śmierć matki może być uznana za powodującą sieroctwo zupełne, jednakże nie można tej oceny rozciągać na sytuację, gdy ojciec nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem. Sąd Apelacyjny w Katowicach, [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 6, Sygnatura: III SA/Wa 1315/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI VI-5-2012 Wyróżniona: SWSA Izabela Głowacka–Klimas Jeżeli obywatel nabywa nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to korzysta ze zwolnienia, o którym mowa jest w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w brzmieniu do dnia 1 stycznia 2007 r., gdy natomiast nabywa nieruchomość położoną w innym kraju Unii, to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: II AKo 219/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawową zasadą rządzącą kwestią właściwości sądu penitencjarnego jest zasada miejsca pobytu osoby skazanej – art. 3 § 2 k.k.w. – co wynika głównie z potrzeby zapewnienia uczestnictwa osoby skazanej w posiedzeniach sądu penitencjarnego. Tak rozumiana kwestia właściwości sądu penitencjarnego umożliwia jednolite ujęcie unormowań zawartych w przepisach art. 38 oraz art. 41 cytowanej ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w syst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 listopada 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: V ACa 352/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie bezczynności spółki w dochodzeniu zwrotu bezpodstawnej wypłaty, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej w ten sposób spółce w trybie art. 295 § 1 k.s.h., w którym przesłankowo podlegać będzie badaniu kwestia bezprawności dokonanych wypłat, jak i bezczynności spółki w dochodzeniu ich zwrotu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2009 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Damiana R., przeciwko Przedsiębiorstwu „Ryntronix” Spó [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, [96], 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU