STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: I GSK 972/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno „liberalne” stosowanie art. 133 Ordynacji podatkowej, jak i oparcie się na art. 82 ustawy z 2004 r. – Prawo celne nie może prowadzić do zaakceptowania sytuacji, gdy organy celne poprzestają na wymierzaniu cła osobom im znanym, nie podejmując wysiłku w celu wykrycia innych dłużników (np. złodziei w przypadku powstania długu celnego na podstawie art. 203 rozporządzenia z 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny – WKC, czy przemytników sprzedających towar nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: I GSK 972/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno „liberalne” stosowanie art. 133 Ordynacji podatkowej, jak i oparcie się na art. 82 ustawy z 2004 r. – Prawo celne nie może prowadzić do zaakceptowania sytuacji, gdy organy celne poprzestają na wymierzaniu cła osobom im znanym, nie podejmując wysiłku w celu wykrycia innych dłużników (np. złodziei w przypadku powstania długu celnego na podstawie art. 203 rozporządzenia z 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny – WKC, czy przemytników sprzedających towar nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: I GSK 972/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno „liberalne” stosowanie art. 133 Ordynacji podatkowej, jak i oparcie się na art. 82 ustawy z 2004 r. – Prawo celne nie może prowadzić do zaakceptowania sytuacji, gdy organy celne poprzestają na wymierzaniu cła osobom im znanym, nie podejmując wysiłku w celu wykrycia innych dłużników (np. złodziei w przypadku powstania długu celnego na podstawie art. 203 rozporządzenia z 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny – WKC, czy przemytników sprzedających towar nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 824/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dokonanie przez ubezpieczonego, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, wyboru tytułu ubezpieczenia z umowy o pracę nakładczą, podlega kontroli organu rentowego. 2. Pod rządem przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze zm.), w dacie przed wejściem w życie art. 9 ust. 2b (od dnia 1 marca 2009 r. – Dz.U. nr 8, poz. 38), możliwe było zakwestionowanie przez organ dokonanego prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: II SA/Bk 23/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Roboty budowlane skarżącej, polegające na wznoszeniu kurnika wymagały dokonania zgłoszenia stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 2. Gdy ujawnią się wątpliwości, co do rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości będącej terenem inwestycji, przy czym ujawnione wątpliwości rzutują na prawdziwość oświadczenia inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to obowiązkiem organów prowadzących postępowanie (zarów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 62, Sygnatura: III CZP 14/10
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli dłużnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu roku od dnia, w którym obowiązany był to uczynić, roczny termin przewidziany w art. 377 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 2 maja 2009 r., do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu z art. 373 tej ustawy biegnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego wszczętego z wniosku w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: I SA/Gl 902/09
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Użyty w art. 17 ust. 1 pkt 4, a także art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spójnik „i” („dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych”) świadczy o koniunkcji, zatem określenie „z tytułu udziału w zyskach osób prawnych” będzie miało zastosowanie zarówno do dywidend, jak i innych, nie będących dywidendami przychodów, za pośrednictwem których przenosi się środki z majątku spółki kapitałowej (osoby prawnej) do maj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1157/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Składki na ubezpieczenie społeczne stają się wymagalne w terminie ich płatności niezależnie od tego, czy zostały prawidłowo rozliczone i wskazane w deklaracji rozliczeniowej (art. 46 ust. 1, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1999 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze zm.) oraz art. 31 tejże ustawy w związku z art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926, ze zm.). Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 56, Sygnatura: I CSK 369/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle art. 21a ustawy z 1998 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów za bezskuteczne należy uznać oświadczenie zastawnika o przejęciu przedmiotu zastawu rejestrowego po zajęciu egzekucyjnym tego przedmiotu, nawet wówczas, gdy takie uprawnienie przewidziano w umowie zastawu rejestrowego (art. 21 i art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym). Zastawnikowi pozostaje wówczas postępowanie egzekucyjne (przyłączenie się do egzekucji prowadzonej na rzecz wierzycieli zastawcy) w okresie, w który [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: I KZP 1/10
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość orzeczonej od sprawcy przestępstwa nawiązki przewidzianej w art. 290 § 2 k.k. nie może przekroczyć podwójnej wartości drzewa będącego przedmiotem przestępstwa, niezależnie od ilości osób pokrzywdzonych – w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. – tym przestępstwem. Sąd Najwyższy, w sprawie Andrzeja Z., oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 278 §1 k.k. w związku z art. 290 § 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, [96], 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU