STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 16/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek ujawnienia "istotnych" okoliczności popełnienia przestępstwa zawiera wymóg podania przez sprawcę wszystkich znanych mu okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie. Chodzi nie tylko o podanie okoliczności prawdziwych, ale także niezatajanie przez sprawcę żadnych znanych mu okoliczności. Nie jest wystarczające zrelacjonowanie przez sprawcę tylko niektórych okoliczności bądź fragmentów zdarzeń, np. korzystnych dla sprawcy lub osób z ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 307/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. wymaga, aby wyrok skazujący zawierał dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu. Przypisujące oskarżonemu dokonanie przestępstwa z art. 156 § 1 k.k. sąd okręgowy winien był w opisie czynu zawrzeć okoliczności, które dotyczą zamiaru (art. 9 § 1 k.k.), co więcej - winien był wskazać z jaką postacią ten czyn zabroniony został popełniony - z zamiarem bezpośrednim, czy też zamiarem ewentualnym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w dniu 7 lutego 2002 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 429/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro każdorazowo oskarżony terroryzował swe ofiary bijąc je rękami, kopiąc po ciele, szarpiąc, ciągnąc w ustronne miejsce, co niewątpliwie realizowało znamię przemocy na osobie oraz grożąc im zabójstwem tak słownie jak i poprzez przyłożenie ostrza noża do szyi, obezwładniał pokrzywdzone odbierając im wolę obrony, a następnie zmuszał je do obcowania płciowego w różnych konfiguracjach, by w efekcie już nie używając wówczas żadnego niebezpiecznego przedmiotu dokonać kradzieży ich mienia lub usiłuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 577/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 9 i 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. nr 61 z 1993 r., poz. 284) w sposób jednoznaczny wskazują, że wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne dla ochrony między innymi dobrego imienia osób trzecich. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2002 r., sprawy Andrzeja L., oskarżonego z art. 135 § 2 k.k. art. 226 § 1 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońców oskarżonego, o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II AKa 570/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie zawierają w ogóle żadnych dyrektyw, które nakazywałyby określone ustosunkowanie się do konkretnych dowodów, jak również nie wprowadzają różnic, co do wartości dowodowej poszczególnych rodzajów dowodów. W końcu nie dają także prymatu dowodom osobowym złożonym przed sądem, nad tymi dowodami, które były składane w toku postępowania przygotowawczego, zresztą również i odwrotnie, gdyż o wartości dowodowej nie decyduje stadium postępowania w jakim dany dowó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 90, Sygnatura: II AKa 350/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) W przypadku przestępstw prywatno-skargowych (...), prokurator, kierując się legitymacją procesową wynikającą z treści art. 60 § 1 k.p.k., władny jest wszcząć postępowanie z urzędu, w każdej sprawie, jeżeli wymaga tego interes społeczny, co jednakże stanowiąc suwerenną decyzję tego organu nie podlega kontroli sądu (...), możliwości tej nie dezawuuje skorzystanie przez tę osobę z uprawnień wynikających z brzmienia art. 186 § 1 k.p.k. 2) O ile ustawowy zakaz dowodowy rozciąga się na zeznania n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 92, Sygnatura: II AKa 176/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posłużenie się ręcznymi miotaczami gazu przez oskarżonych nie realizuje znamion typu przestępstwa rabunku kwalifikowanego (art. 280 § 2 k.k.). Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2002 r. sprawy Siergieja P. oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. i inne, z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15 lutego 2001 r., sygn. akt IV K 118/99: I. zmienia zaskarżony wyrok co do oskarżonego Siergieja P., a na podstawie art. 435 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 74, Sygnatura: V AL 33/01/II inst.
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie lustracyjne należy do tej kategorii postępowań represyjnych (sankcjonująco - dyscyplinarnych), dotyczących bezpośrednio sfery praw osobistych obywateli, do których odnoszą się bardziej surowe wymagania, ale i silniejsza ochrona konstytucyjna. Tym samym brak uzasadnienia dla poglądu, że w postępowaniu lustracyjnym nie mają zastosowania przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, dotyczące m.in. błędu określonego w art. 30 k.k. Co więcej, jeśli przyjąć, że ustawa lustracyjna, jako należą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 186/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie pozostaje w sprzeczności z wykładnią językową stwierdzenie, że wyjęcie blankietu czeku spod władztwa właściciela i pozbawienie go tym samym możliwości dysponowania tym blankietem, przedstawia się jako "usunięcie dokumentu". Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2002 r. sprawy Łukasza B., oskarżonego z art. 310 § l k.k. i in., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 7 lutego 2002 r. sygn. akt II K 187/01: I. zm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 63, Sygnatura: II AKz 779/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli do wydania opinii sąd powołał zakład opieki zdrowotnej, to ta jednostka, a nie indywidualny biegły (lub biegli) wydaje opinię i ponosi za nią odpowiedzialność. Wynagrodzenie za wydanie opinii przysługuje temu zakładowi, nie zaś indywidualnym biegłym. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 24 września 2001 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 619 § 1 k.p.k., przyznał Oddziałowi Psychiatrii Sądowej Rejonowego Aresztu Śledczego w W. wynagrodzenie w kwocie 1.625 zł za wykonanie obs [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, [96], 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU