STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: III AUr 394/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do § 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Dz.U. Nr 68 z 1993 r., poz. 330), obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia powinien być dokonany w terminie 10 dni od zarejestrowania działalności gospodarczej (terminu określonego jako pojęcie działalności gospodarczej). Przepisy te mają charakte [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: III AUr 546/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresowe zwolnienie z obowiązku płatności podatku rolnego nie jest okolicznością, która wyłącza rolnika z ubezpieczenia społecznego rolników, skoro takiego wyłączenia nie przewiduje ustawa z 20 grudnia 1990 r. W takich okolicznościach bezpodstawne nienaliczanie i niepobieranie składek na rolnicze ubezpieczenie społeczne przez rolniczy organ rentowy nie pozbawia rolnika podlegającego rolniczemu ustawowemu ubezpieczeniu społecznemu prawa do renty inwalidzkiej rolniczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: III AUr 493/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ emerytalno-rentowy nie może skutecznie dochodzić od zakładu pracy zwrotu nadpłaconego świadczenia z ubezpieczenia społecznego (świadczenia rehabilitacyjnego) na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137 ze zm.) w przypadku, gdy wypłata świadczenia nastąpiła zgodnie z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydaną w trybie przewidzianym w przepisie art. 49 ustawy z 17 grudnia 19974 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: III AUr 613/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dorozumianą wolą ustawodawcy tworzącego przepis art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (tj. Dz.U. Nr 45 z 1991 r., poz. 200) była szczególna ochrona osób uprawnionych do świadczeń i pobierających już uprzednio świadczenia z funduszu alimentacyjnego – po osiągnięciu przez nie pełnoletności – oraz zróżnicowanie sytuacji prawnej tych osób w stosunku do ubiegających się po raz pierwszy o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do których ma zastosowanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: III AUr 861/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o zapłatę odsetek od należności w systemie ubezpieczeń społecznych może wynikać jedynie z konkretnego przepisu prawnego i jest ono ściśle związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: III AUr 514/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek kolegialnego zarządu spółdzielni pełniący funkcje prezesa zarządu spółdzielni nabywa prawo do wcześniejszej emerytury – przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy – jeżeli został odwołany z pełnionej funkcji z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o pracę – wyłącznie z przyczyn wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 28 gr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: III AUr 752/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno wykładnia gramatyczna jak i historyczna przepisu art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342) prowadzą do wniosku, że do uznania za wypadek przy pracy rolniczej zdarzenia, które nastąpiło w okolicznościach określonych tym przepisem wystarczające jest wykazanie, że zdarzenie to nastąpiło na terenie gospodarstwa domowego związanego z gospodarstwem rolnym, które ubezpieczony prowadzi, lub w którym stale pracuje, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 76, Sygnatura: III APr 3/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z wykładni gramatycznej art. 3581 § 1 k.c. wprowadzającego instytucję tzw. waloryzacji sądowej wynika, że ma on zastosowanie tylko do tych zobowiązań, w których przedmiotem od chwili powstania jest suma pieniężna, a zatem, że przepis art. 358 § 3 k.c. nie może mieć zastosowania do ustalenia roszczeń odszkodowawczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 marca 19895 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 77, Sygnatura: III AUr 1096/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach ubezpieczeń społecznych, wyroki ustalające w oparciu o przepis art. 189 k.p.c. są dopuszczalne tylko w wąskim zakresie, określonym przepisem art. 476 § 2 pkt. 1-5 k.p.c. i obowiązkiem sądu jest badanie istnienia interesu prawnego w każdym takim przypadku. Jeżeli zaś ustalenie okresu zatrudnienia nie ma wpływu na prawo, wysokość świadczenia lub inne zobowiązania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo wobec tego zakładu, wówczas niedopuszczalne jest wydawanie wyroku w oparciu o przepi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: III APr 23/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powołanie stanowisko dyrektora osoby, która uprzednio przeszła na emeryturę i otrzymała odprawę emerytalną, nie uzasadnia wypłaty 6 – miesięcznej odprawy z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach (Dz.U. Nr 18 z 1991 r., poz. 80 ze zmianami) w przypadku jej odwołania ze stanowiska dyrektora w okresie zawieszenia uprawnień emerytalnych. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, [97], 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU