STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 98, Sygnatura: III RN 51/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (jednolity tekst: Dz.U. Nr 71 z 1994 r., poz. 312 ze zm.) ma zastosowanie do opłat licencyjnych, które kupujący (licencjobiorca) na podstawie umowy licencji lub na podstawie umowy sprzedaży był zobowiązany zapłacić jako warunek nabycia kopii filmowych od sprzedawcy, który nie jest podmiotem praw autorskich do filmu utrwalonego na tych kopiach (licencjodawcą). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 października 1998 r. s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 71, Sygnatura: III CZP 40/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie sanacyjne z art. 337 w związku z art. 431 § 5 k.h. oraz postępowanie w trybie § 30 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze handlowym w przedmiocie majątku spółki akcyjnej nie jest dopuszczalne po ogłoszeniu jej upadłości. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 k.p.c.: “1. Czy po ogłoszeniu upadłości spółki akcyjnej dopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie postępowania sanac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 57, Sygnatura: III CKN 641/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszczęcie przed Urzędem Antymonopolowym (Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów) postępowania o stwierdzenie praktyki monopolistycznej polegającej na odmowie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej uczestniczenia w kosztach wykonania urządzeń ciepłowniczych, które z mocy art. 49 k.c. stały się własnością tego przedsiębiorstwa, nie stanowi czynności przerywającej bieg przedawnienia roszczenia inwestora o zwrot kosztów tej inwestycji (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: III CZP 41/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po ogłoszeniu upadłości banku w formie spółki akcyjnej nie jest dopuszczalne – w sprawach majątkowych spółki – postępowanie sanacyjne z art. 337 w związku z art. 341 § 5 Kodeksu handlowego oraz z § 30 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze handlowym (Dz.U. Nr 59, poz. 511 z późn. zm.). Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w W. o wykreślenie wpisu o podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku ,,Agrobank” SA, po rozp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: III CKN 58/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 27 Prawa upadłościowego ma charakter przepisu szczególnego w stosunku do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, stwarza bowiem dla sądu wieczystoksięgowego przeszkodę dokonania wpisu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 października 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa Usług Szkoleniowo-Socjalnych Technicznej Obsługi Rolnictwa w P. – w upadłości z udziałem Skarbu Państwa – Kierownika Urzędu Rejonowego w L. o wpis hipoteki w księdze wieczystej, na skutek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 147, Sygnatura: III CKN 58/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 27 Prawa upadłościowego ma charakter przepisu szczególnego w stosunku do przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, stwarza bowiem dla sądu wieczystoksięgowego przeszkodę do dokonania wpisu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 października 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa Usług Szkoleniowo-Socjalnych Technicznej Obsługi Rolnictwa w P. - w upadłości, z udziałem Skarbu Państwa - Kierownika Urzędu Rejonowego w L., o wpis hipoteki w księdze wieczystej, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 100, Sygnatura: II CKN 291/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 194 § 1 zdanie drugie k.h. nabycie udziałów celem ich umorzenia może nastąpić w drodze umowy kupna, której treść – ograniczają jedynie klauzule generalne z art. 58 § 1 i § 2 oraz art. 3531 k.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 października 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Edwarda P. przeciwko Zakładom Usług Elektrycznych "Kapre" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę, na skutek kasacji pozwanej spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: I CKN 338/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli w trakcie procesu o unieważnienie uchwały o połączeniu dwóch banków działających w formie spółek akcyjnych podjętej w trybie art. 463 ust. 1 k.h., dojdzie do wykreślenia z rejestru handlowego banku przejmowanego, to dalsze postępowanie w sprawie powinno łączyć się z udziałem banku przejmującego jako następcy prawnego ogólnego w rozumieniu art. 465 § 3 k.h. w związku z art. 180 § 1 ust. 2 k.p.c. 2. W sytuacji gdy bank przejmujący ma pakiet akcji w banku przejmowanym, pakiet ten nie jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 98, Sygnatura: I CKN 782/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "zaległe odsetki" w rozumieniu art. 482 § 1 k.c. obejmuje zarówno odsetki kapitałowe, jak i odsetki za opóźnienie. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 września 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W. przeciwko Bankowi Depozytowo–Kredytowemu „Savim-Bank" Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 1997 r., sygn. akt I ACa 169/98, odda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 108, Sygnatura: III CKN 616/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie objęte bankowym postępowaniem ugodowym spełnione w czasie trwania tego postępowania (art. 410 § 2 k.c. i art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw – Dz. U. Nr 18, poz. 82 ze zm.), jest świadczeniem nienależnym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 25 września 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Rynku Rolnego w W., przeciwko Bankowi Cukrownictwa "CUKROBANK" SA we W. o za [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, [97], 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU