STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 listopada 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 221/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sposobem na obalenie prawomocności orzeczenia sądu nie jest wytoczenie kolejnego procesu, w którym strona dowodzi, że orzeczenie określonej treści zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa. W każdym przypadku możliwość dochodzenia odszkodowania za niezgodne z prawem orzeczenie sądu uzależniona jest jednak od uprzedniego stwierdzenia niezgodności z prawem tego orzeczenia we „właściwym postępowaniu” – art. 417[1] § 2 k.c., czyli w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 listopada 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 613/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strona w toku postępowania przed sądem I instancji nie wniosła o wpisanie zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. o uchybieniu sprowadzającym się, w ocenie strony, do dopuszczenia sprekludowanych dowodów, to nie może skutecznie zarzucać w apelacji uchybienia przez sąd I instancji przepisom postępowania w tym zakresie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2009 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Banku BPH Spółki Akcyjnej w K., przeciwko Jackowi D., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 341/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem przygotowania postępowania lustracyjnego winno być ustalenie, czy rzeczywiście zostało złożone oświadczenie lustracyjne niezgodne z prawdą, wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej. Nieprzeprowadzenie w postępowaniu przygotowawczym dowodu z opinii sądowo–psychiatrycznej w wypadku, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności zachodzi uzasadniona wąt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 31, Sygnatura: I ACz 744/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oczywista bezzasadność roszczenia to bezzasadność nie budząca jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że roszczenie, z którym występuje powód, nie zasługuje na udzielnie mu ochrony prawnej, przy czym wniosek taki nasuwa się niezwłocznie po zaznajomieniu się z roszczeniem i jego podstawą faktyczną i prawną. Roszczenie może bowiem być oczywiście bezzasadne zarówno z przyczyn faktycznych (gdy wnioski wysnute przez stronę z powołanych przez nią okoliczności faktycznych są rażące sprzeczne z zasadami [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1050/09
Data wprowadzenia do systemu: 09-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytury i renty żołnierzy zawodowych przyznane przed dniem 1 stycznia 1999 r. podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach wynikających z art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (jedn. tekst: Dz.U. nr 8 z 2004 r., poz. 66 ze zm.) w brzmieniu ustalonym przez art. 159 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz.U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227). Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2008 r., sygn.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedyna możliwość zastosowania warunkowego zwolnienia na podstawie art. 155 § 1 k.k.w., kiedy skazany nie korzystał z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie art. 153 § 1 i § 2 k.k.w., dotyczy zawieszenia postępowania wykonawczego (w trakcie odbywania kary) z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej ciężkiej choroby, a więc tylko z tych powodów, które stanowią podstawę do obligatoryjnego udzielenia przerwy w wykonywaniu kary. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 października 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 514/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do podejmowania decyzji o przeznaczeniu części uzyskanego majątku na określony uchwałą właścicieli cel, jeśli jest związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną i utrzymywaniem jej w należytym stanie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 2 października 2009 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Gminy B., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. (…) 12 w B., o uchylenie uchwały, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III SA/Wa 842/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI cd. III-2-2011 1. Cel polegający na ochronie podziału władztwa podatkowego między zainteresowanymi państwami członkowskimi, który znajduje odzwierciedlenie w postanowieniach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania uzasadnia, zdaniem sądu, wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego przepisów art. 7 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 7 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. Zapewniają one bowiem równo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 7, Sygnatura: I SA/Bk 227/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
VII W przypadku, gdy podatnik rozpoczął proces inwestycyjny przed zmianą wspomnianego art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, wprowadzającej dodatkowy warunek materialnoprawny skorzystania z ulgi inwestycyjnej, zastosowanie powinny mieć przepisy w brzmieniu obowiązującym w czasie dokonywania wydatków inwestycyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska (spr.), Sędziowie sędzia WSA [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III SA/Wa 742/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIE WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI Regulacja zawarta w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług narusza zasadę neutralności opodatkowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alojzy Skrodzki (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka–Klimas, Sędzia WSA Sylwester Golec, Protokolant Agata Rogosz, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 24 września 2009 r., sprawy ze skargi R [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, [97], 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU