STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz1 505/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie od orzeczenia zapadłego w I instancji nie może polegać na ponownym przedstawieniu faktów i motywów rozważonych już przez sąd I instancji, bo w takim razie nie byłoby to orzekane odwołanie, a ponowne rozpoznawanie sprawy przez inny sąd, kolejna próba uzyskania orzeczenia pożądanej treści. Kontrola odwoławcza polega na sprawdzeniu trafności ustaleń faktycznych i wniosków z nich wyprowadzanych, poprawności stosowania przepisów proceduralnych i prawnomaterialnych oraz adekwatności (słuszno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 73, Sygnatura: II AKz1 501/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy orzekaniu o przedterminowym zwolnieniu bierze się za podstawę wymiar kary oznaczony w wyroku, a ewentualnie status skazanego (art. 77 § 2 oraz art. 78 § 1-3 k.k.), a za przesłankę decyzji przyjmuje się względy prognostyczne (art. 77 § 1 k.k.). O ile prognozę zachowania skazanego można opierać na okolicznościach tyczących przestępstwa, powinna to być ocena tycząca osobowości skazanego, cech ujawnionych w przestępstwach, a nie powinna ta ocena poprzestawać na pobieżnym wzmiankowaniu znamion p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 85, Sygnatura: II AKa 261/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawidłowa realizacja weryfikacji zeznań w trybie art. 391 § 2 k.p.k. wymaga, aby po odczytaniu poprzednich zeznań i ujawnieniu rozbieżności, sąd odebrał oświadczenie od świadka, co do przyczyny zeznań odmiennych, gdyż tylko wówczas sąd ma możliwość trafnej oceny, która winna uwzględniać treść oświadczenia świadka. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2001 r. sprawy Macieja S. oskarżonego z art. 156 § 1 pkt 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora od wyroku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz1 676/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymieniony w art. 8 § 2 pkt 2 k.k.w. stan skazanego określony jako "uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności" ma miejsce wówczas, gdy skazany wykazuje zaburzenia psychiczne, ograniczające jego zdolność do obrony w trakcie postępowania wykonawczego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Jackowi K., skazanemu za przestępstwo z art. 210 § 2 d.k.k., art. 279 i art. 214 k.k., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 21 l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 558/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 186 k.p.k. sformułowanie "poprzednio złożone zeznanie" wskazuje, iż wchodzi tu w grę jedynie zakaz posługiwania się konkretnym utrwalonym w protokole przesłuchania danego świadka zeznaniem oraz zakaz odtworzenia tego protokołu - jednym słowem zakaz opierania się na jego treści przy wydaniu orzeczenia karnego. Dopuszczalne jest natomiast odtwarzanie wypowiedzi świadka złożonych poza protokołem przesłuchania tak w prywatnej rozmowie z osobami trzecimi, jak i z funkcjonariuszami policj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 551/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku odczytania w trybie art. 391 § 2 k.p.k. protokołu wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze podejrzanego przez świadka, który skorzystał przed sądem z prawa odmowy złożenia zeznań na podstawie art. 182 § 3 k.p.k., przewodniczący składu orzekającego, zgodnie z art. 389 § 2 k.p.k. w związku z art. 391 § 3 k.p.k., tak jak w każdym innym wypadku objętym unormowaniem art. 391 k.p.k., ma obowiązek zwrócenia się do świadka o wypowiedzenie się co do treści odczytanego protokołu. Sąd Apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 522/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość uchylenia wyroku i przekazania sprawy przez sąd odwoławczy do ponownego rozpoznania tylko w zakresie rozstrzygnięcia o karze wynika z kilku przepisów k.p.k.: z art. 433 § l, art. 425 § 2 i § 3, art. 433 § l, art. 442 § 1 i art. 445 § l. Powstała w ten sposób tzw. horyzontalna prawomocność części wyroku (P. Hofmański) sprawia, że sąd, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, jest w zasadzie związany rozstrzygnięciem w kwestii winy, ustaleń faktycznych i wykładni prawa zawarty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 566/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie treść art. 6 ustawy lutowej wskazuje, iż sąd powinien dążyć do ustalenia kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ale osobna kwestia, to sposób, w jaki należy to czynić. Zasadny wydaje się pogląd, iż od sądu, który stwierdził nieważność orzeczenia, nie można wymagać czynności wykraczających poza wymóg zwykłej staranności, a zwłaszcza prowadzenia pracochłonnych ustaleń. Wymóg ten należy uznać za dotrzymany, o ile na posiedzeniu unieważnieniowym, po og [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: II AKo 619/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd Apelacyjny nie może stwierdzić nieważności orzeczenia w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, gdyż instytucja nieważności orzeczeń (art. 101-104 k.p.k.) nie ma zastosowania do postanowień wydanych w postępowaniu wykonawczym. 2. Zawarty w art. 14 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji z 1957 r. zakaz pozbawiania wolności osoby wydanej w celu m.in. wykonania kary za przestępstwo inne niż to, które było przedmiotem wydania, jeżeli strona wydająca w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: II AKz1 484/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cele ogólno-prewencyjne kary są uwzględniane przy oznaczaniu wymiaru kary, a między innymi przez ustalenie warunków zwolnienia surowszych od zasadniczo przewidzianych ustawą (art. 77 § 2 k.k.). Nie mają one znaczenia w orzekaniu o przedterminowym zwolnieniu z kary pozbawienia wolności, które kieruje się jedynie celami penitencjarnymi (art. 77 § 1 k.k.). Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Anny W. skazanej z art. 282 k.k. i inne, zażalenia skazanej na postanowienie Sądu Okręgoweg [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, [97], 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU