STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 106, Sygnatura: I CKN 842/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strony w umowie sprzedaży uzgodniły, że nabywca – za dostarczony towar – zapłaci cenę rynkową z konkretnej późniejszej daty, lecz nie określiły miejsca ukształtowania się tej ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że chodziło o cenę w miejscu, w którym rzecz została nabywcy wydana (art. 536 § 2 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 września 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego S. przeciwko "STAMO-AGROS" Spółce z o.o. w S. G. w miejsce Zakładów Zbożowo-Mł [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 51, Sygnatura: II CKN 442/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarządca nieruchomości ustanowiony w toku postępowania egzekucyjnego może wziąć udział w toczącej się sprawie, wynikającej z zarządu, stosownie do przepisów o postępowaniu rozpoznawczym. Przepis art. 935 § 1 zdanie trzecie k.p.c. nie stanowi samodzielnej podstawy przystąpienia lub wstąpienia zarządcy – obok lub w miejsce do-tychczasowego powoda. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 września 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości “Interpegro&# [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 59, Sygnatura: I CKN 815/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interpretacja postanowienia umowy – znaczeniowo niejasnego – nie może być oparta tylko na analizie językowej odnośnego fragmentu umowy, lecz konieczne jest również zbadanie zamiaru i celu stron, a także kontekstu faktycznego, w jakim umowę uzgodniono i zawierano. Nie można tego uczynić bez przesłuchania osób bezpośrednio zainteresowanych, ewentualnie przy uwzględnieniu okoliczności przedmiotowych, takich jak – istotne w stosunkach gospodarczych – zasady i zwyczaje współpr [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 53, Sygnatura: I CKN 822/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapis na sąd polubowny odnosi skutek także wobec cesjonariusza. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 3 września 1998 r. na rozprawie sprawy ze skargi R. Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA w R. przeciwko “Polcova” Spółce z o.o. w R. o uchylenie wyroku sądu polu-bownego,na skutek kasacji skarżącego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 1997 r., sygn. akt I ACa 257/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w W., wyrokie [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: III CZP 22/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypełnienie we wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawów w rubryce drugiej, pól oznaczonych symbolami 2 D do 2 K danymi pełnomocnika, który nie był umocowany do odbioru pism sądowych w imieniu wnioskodawcy, uzasadnia zwrot tego wniosku na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Opel Bank SA w W. z udziałem “S. i S.” Spółki Jawnej w K. o wpis do rejestru za [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: III CZP 29/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie oddalające wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów może podlegać kontroli kasacyjnej. Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku BIG Banku Gdańskiego Spółki Akcyjnej I Oddziału w T. z udziałem Wiktora P., Wandy P. i Pawła P. o wpis do rejestru zastawów, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 2 września 1998 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku, postanowieniem z dnia 13 maja 1998 r., sygn. akt IX Ga 54/98 do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 k.p.c.: [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 30, Sygnatura: II CZ 74/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakwalifikowanie do rozpoznania przez sąd gospodarczy sprawy o zapłatę, która powinna być rozpoznawana w wydziale cywilnym tego sądu, nie jest uchybieniem procesowym dotyczącym trybu postępowania, na które sąd winien zwrócić uwagę z urzędu. Jest to uchybienie brane pod uwagę na zarzut zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (art. 202 k.p.c.). Z UZASADNIENIA W pozwie z dnia l4 lutego 1995 r. złożonym w sądzie gospodarczym powódka “Reis-International” Spółka z o.o. w B [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 37, Sygnatura: III CZP 27/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia sądu drugiej instancji w sprawie wykreślenia hipoteki przymusowej przysługuje kasacja. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w P. z udziałem Skarbu Państwa – Wojewody W. o wykreślenie hipotek przymusowych, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 23 lipca 1998 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 1998 r., sygn. akt II Cz 73/98, [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 52, Sygnatura: I CKN 807/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość zaskarżenia uchwały wspólników na podstawie art. 240 § 2 k.h. nie jest uzależniona od jej wykonania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Bernardy B., Elżbiety G., Kazimiery B., Eugenii C., Krystyny L., Teresy S. przeciwko Centrali Materiałów Budowlanych Spółce z o.o. w G. W. o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 1997 r., sygn. akt I ACa 204/97, odda [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II CKN 835/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Inwestor, który zlecił prowadzenie budowy i wykonywanie nadzoru inwestorskiego wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu, nie może skutecznie powołać się na przewidziane w art. 429 k.c. przesłanki zwolnienia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej w trakcie budowy w sytuacji, gdy mógł z łatwością przewidzieć wystąpienie tej szkody już na etapie zatwierdzania projektu technicznego realizacji inwestycji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 1998 r. na rozprawie sprawy z powód [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, [98], 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU