STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: I ACr 262/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Również pod rządami obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami sprawiedliwości (Dz.U. 17 poz. 76) stronie należy się zwrot kosztów adwokackich w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności, przy czym podstawą ich ustalenia będzie § 3 ust 1 w związku z § 16 pkt 10 w/w rozporządzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: I ACz 265/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedłożenie kserokopii bądź nie uwierzytelnionego odpisu dokumentu stanowiącego załącznik do pozwu nie stanowi braku formalnego uzupełnianego w trybie art. 130 § 1 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: I ACr 560/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczanie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest stosowane do art.4 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344) ubezpieczeniem umownym obowiązkowym prowadzonym na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 546), które jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami „inris cogentis tytułu XXVII Księgi III k.c. o umowie ubezpieczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: I ACz 225/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Profesjonalny, stały charakter prowadzonej przez agentów działalności wytwórczo-handlowej, jej zarobkowy charakter oraz fakt prowadzenia działalności na własny rachunek i ryzyko nakazuje uznanie jej za działalność gospodarczą. II. Wymóg zgłoszenia do ewidencji podjęcia działalności gospodarczej (art. 8 ust. 1 z dnia 22 grudnia 1989 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) nie jest warunkiem konstytuującym byt podmiotu gospodarczego nawet jeśli działalność ta nie jest wym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: I ACz 204/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw do przyjęcia, by stronie reprezentowanej przez radcę prawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, a nie działającego w ramach spółki świadczącej pomoc prawną, zwracane były koszty zastępstwa procesowego w wysokości służącej adwokatowi, tj. wraz z ryczałtem przeznaczonym m.in. na pokrycie ogólnych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: I ACr 186/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach gospodarczych sąd pierwszej instancji wydaje wyrok na posiedzeniu niejawnym w takim składzie, w jakim wydałby go po przeprowadzeniu rozprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: I ACz 198/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, iż zysk bilansowy podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą nie wystarcza na pokrycie zobowiązań wobec budżetu oraz zaspokojenie należności na rzecz jego wierzycieli, nie stanowi uzasadniającej podstawy do zwolnienia od kosztów sądowych zwłaszcza, gdy zysk ten znacznie przewyższa wysokość kosztów sądowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: I ACr 355/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja jednostki gospodarki uspołecznionej stwierdzająca, że konkretnie rozwiązanie zostało zgłoszone i uznane za projekt racjonalizatorski, a wymienione w decyzji osoby są jego twórcami, rodzi dla racjonalistów prawa podmiotowe i nie może być zmienione w trybie przepisu § 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33, poz. 178). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: I ACr 546/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z reguły problem naruszenia dobra osobistego innej osoby (jej dobrego imienia) publikacją prasową pojawia się w związku z wieloma informacjami podawanymi w publikacji. Prawdziwość informacji o faktach „ważniejszych” nie może stanowić legitymacji do przedstawienia również informacji o faktach „mniej ważnych”, a dotyczących krytykowanej (opisywanej osoby) w publikacji osoby, nie mających pokrycia w rzeczywistości. W przeciwnym razie dochodziłoby do niedopuszczalnej na tle a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 1991 r.,

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 50, Sygnatura: I ACr 53/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Porównywanie zadośćuczynienia do średniego wynagrodzenia może niewątpliwie stanowić pewne pomocnicze kryterium oceny wysokości zadośćuczynienia, nie może ono jednak stanowić wyłącznego miernika jego wartości i nie może być stosowane mechanicznie. Zadośćuczynienie ma bowiem na celu naprawienie krzywd niematerialnych a zatem trudno wymiernych i zakres rekompensaty materialnej zależeć powinien przede wszystkim od każdego indywidualnego przypadku. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, [98], 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU