STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKzw 836/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkowe zawieszenie wykonania kary na podstawie art. 152 k.k.w. można orzec także wtedy, gdy postępowanie o wykonanie kary pozbawienia wolności zostało zawieszone z powodu przeszkód w zdrowiu skazanego, uniemożliwiających wykonanie kary, poprzednio powodujących odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu 29 września 2009 r., sprawy Andrzeja C., z wniosku obrońcy skazanego, w przedmiocie warunkowego zawieszenia wyk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 9, Sygnatura: III APa 13/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może budzić wątpliwości, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia z 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. nr 15, poz. 64 z późn. zm.) utraciło moc z dniem 6 października 2000 r., a to z uwagi na treść art. 16 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 19, poz. 239). Ustawodawca w przepisie art. 16 tej ustawy odwołuje się do ustawy, o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 września 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1415/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Traktowanie okresu pobierania przez posła (lub senatora) uposażenia jak okresu zatrudnienia uzasadnia uznanie, że okres sprawowania mandatu posła ma charakter stosunku pracowniczego i podlega zaliczeniu do okresów zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień emerytalnych Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 września 2009 r., sprawy z odwołania Antoniego S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S., o prawo do emerytury, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 478/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doniosłość społeczna zawodów objętych przepisem art. 180 § 2 k.p.k., w tym zawodu radcy prawnego, sprawia, że decyzja o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej nie może być traktowana jak formalność. Zaufanie klienta do radcy prawnego, warunkujące prawidłowe wykonywanie zadań powierzonych radcy prawnemu, jest wielką wartością, której naruszenie stanowi cenę za osiągnięcie sprawiedliwości, której bez tego by nie osiągnięto. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie o czyn z art. 299 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 228/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, która stanowi znamię czynu zabronionego przez ustawę karną i została już uwzględniona przez ustawodawcę przy zakreślaniu granic ustawowego zagrożenia (sankcji karnej), nie może być traktowana dodatkowo jako okoliczność wpływająca na wymiar kary w ramach tej właśnie sankcji, chyba że podlega stopniowaniu co do nasilenia lub jakości. Sąd Apelacyjny we W., po rozpoznaniu w dniu 9 września 2009 r., sprawy Beaty P., oskarżonej z art. 148 § 1 k.k., w związku z art. 31 § 2 k.k., z pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II AKzw 739/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką obligatoryjnego zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności jest wymierzenie za przestępstwo umyślne popełnione w okresie próby jedynie kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Nie jest przekonujący pogląd odmienny, odwołujący się do reguły lege non distinguente, a to brak ustawowego zróżnicowania obu postaci kary pozbawienia wolności (uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 września 1996 r., OSNKW 11–12/96, poz. 75). Po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 42, Sygnatura: II AKo 89/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 3 § 2 k.k.w. przesądza, że właściwym sądem penitencjarnym jest sąd, w okręgu którego przebywa skazany, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sformułowanie „w którego okręgu skazany przebywa” oznacza rzeczywiste miejsce pobytu skazanego albo w zakładzie karnym, jeśli w nim przebywa, albo na wolności z tym, że w przypadku przebywania na wolności chodzi o stan zgodny z prawem. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Romana P., skazanego z art. 286 § 1 k.k. i inne, wystąp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 303/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenia sądów nie są (nie powinny być) pochodną dyskrecjonalnej woli orzekających sędziów, ale są wynikiem racjonalnej oceny przesłanek, ustalonych prawem, jako podstawa podejmowanych decyzji. Stabilność orzekania rebus sic stantibus (w określonych niezmienionych uwarunkowaniach faktycznych) jest jedną z zasad wynikających z praktyki orzeczniczej Sądu Apelacyjnego, wyrażającą obliczalność (racjonalność) postąpień Sądu. Znając praktykę Sądu, można prognozować jego decyzje w sprawach podobnych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: II AKz 352/09
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zażalenie na postanowienie odmawiające dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego jest wykluczone przepisem art. 59 § 3 k.p.k. Przepis ten nie nasuwa wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Wprawdzie postępowanie jest dwuinstancyjne (art. 176 Konstytucji), ale prawo do odwołania się od decyzji podejmowanych w pierwszej instancji może być wyłączane (art. 77 Konstytucji), a prawo pokrzywdzonego do osobistego udziału w postępowaniu w charakterze strony nie jest jedy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: II AKz 364/09
Data wprowadzenia do systemu: 09-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie do wyrokowania łącznego nie należy korygowanie wyroków skazujących, jednakże powinno się w tej fazie postępowania zaliczyć na poczet kary łącznej tymczasowe aresztowanie, które podlegało zaliczeniu na poczet kar wymierzonych tymi wyrokami. Nie jest to korygowanie wyroków, ale wypełnienie powinności z art. 417 k.p.k. Gdyby aresztowania nie zaliczyć, trzeba by jeden z tamtych wyroków uzupełnić zaliczeniem aresztowania w trybie art. 420 § 1 k.p.k. i następnie to uzupełnienie przedstawić d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, [98], 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU