STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: III CZP 123/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, chyba że wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę określoną w art. 505[1] pkt 1 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Fontis Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. we W., przeciwko J., K., G. – Kancelaria Adwokacka – „JKG” sp. j. we W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 lute [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: I SA/Po 1124/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obowiązkiem organu wydającego interpretację jest odniesienie się do orzecznictwa sądowego, na które powołał się podatnik we wniosku o jej wydanie. 2. Użyte w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej ustawowe określenie „wyczerpująco” należy rozumieć, jako przedstawienie danego zagadnienia wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo, gruntownie i dokładnie, a zatem w taki sposób, by wnioskodawca mógł zająć stanowisko w stosunku do prezentowanego stanu rzeczy, zaś organ podatkowy na tej podsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 53, Sygnatura: I FSK 35/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieuprawnione jest wywodzenie obowiązku podatkowego z faktu, iż otrzymany w drodze darowizny majątek podatnik włączył w skład swojego przedsiębiorstwa, jeśli nie prowadzi on działalności gospodarczej w przedmiocie obrotu nieruchomościami. Tylko wówczas można by uznać, że prowadzi działalność handlową w tym przedmiocie. Na taki profesjonalny charakter wskazywać może również skala prowadzonej działalności handlowej nieograniczająca się do kilku gruntów, wskazująca na zorganizowaną na stałe, a nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II SAB/Wa 197/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wydanie zaświadczenia nie jest sprawą administracyjną, w rozumieniu art. 1 pkt 1 k.p.a., rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej. Jest natomiast czynnością materialno–techniczną mającą walor czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczącą praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.). 2. Zwłoka organu w wydawaniu zaświadczenia nie może być zwalczana w drodze zażalenia, o którym mowa w art. 37 k.p.a., gdyż ten środek zaskarżenia przysługuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 50, Sygnatura: II OSK 1167/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawowspólnotowa wykładnia przepisów art. 52 i art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, przemawia za takim ich rozumieniem, iż do zwierząt objętych ochroną gatunkową a urodzonych w hodowanych w niewoli mają zastosowanie wszystkie zakazy z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, a odstępstwo od nich wymaga wydania stosownych zezwoleń zgodnie z jej art. 56 ust. 1. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 127/09
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) wspólnota mieszkaniowa nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogowej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Ś. w S., przy uczestnictwie Gminy Miasta S., o wpis służebności gruntowej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 5 lutego 201 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II CSK 459/09
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie pozwu o wykonanie umowy przedwstępnej nie przerywa biegu przedawnienia co do roszczenia odszkodowawczego (art. 390 § 1 i § 2 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka W., przeciwko Aleksandrze R., Danucie R.–O. i Grzegorzowi Andrzejowi R., o zapłatę, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 lutego 2010 r., skargi kasacyjnej powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2008 r., oddalił skargę kasacyjną i zasądził od powoda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Formy rozstrzygania przez Naczelny Sąd Administracyjny

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz Formy rozstrzygania przez Naczelny Sąd Administracyjny Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, co do zasady, ma charakter kasacyjny, oznacza to, że uwzględniając skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny uchyla zaskarżone orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania[1]. Będąc związanym granicami skargi kasacyjnej NSA związany jest również zakazem reformationis in peius, oznaczającym zakaz orzekania na niekorz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: XII GA 429/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, wprowadzony w celu uniknięcia licznych niegdyś przypadków odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek, dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeń, drobnych różnic itp. lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu „omyłki”. Z założenia zatem umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: I SA/Ol 737/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skoro ustawodawca wyraźnie wyodrębnił w ustawie – Ordynacja podatkowa instytucję kontroli podatkowej i instytucję postępowania podatkowego, to stanowisko skarżącego, iż wszczęte w sprawie postępowanie podatkowe jest w gruncie rzeczy kontynuacją zakończonej kontroli podatkowej, nie jest trafne. 2. Ograniczenie czasu trwania kontroli wprowadzone art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie może mieć zastosowania przy prowadzeniu postępowania podatkowego, które to postę [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, [98], 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU